Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2014
Ubogacający wymiar wiary w świetle encykliki Lumen fidei

Autorzy: Henryk Wejman
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego
Słowa kluczowe: wspólnota miłości rodzina modlitwa pokora wiara
Data publikacji całości:2014
Liczba stron:12 (23-34)

Abstrakt

Treść artykułu konce ntruje się na ukazaniu roli i wartości wiary w życiu i działaniu człowieka w świetle encykliki Lumen fidei papieża Franciszka. Aby tak określony cel osiągnąć, najpierw zdefiniowano pojęcie wiary. Papież Franciszek wiarę określa jako odpowiedź na Boże Słowo skierowane do człowieka (por. LF 8). Odpowiedź ze strony człowieka jest następstwem na uprzednie udzielenie się Boga przez Chrystusa w Duchu Świętym (por. LF 4). Z tego względu wiara wpierw jest – uważa papież – darem Boga, a następnie aktem intelektualno-wolitywnym człowieka. Rodzi się ona ze spotkania z Nim (por. LF 4). Określenie istoty wiary umożliwiło kolejny krok w refleksji, czyli odsłonięcie dynamizmu postawy wiary człowieka. Pierwszym czynnikiem tego dynamizmu jest akceptacja ze strony człowieka własnej ograniczoności i pokorne przyjęcie Bożego udzielania się. Następnym czynnikiem dynamizującym postawę wiary człowieka jest modlitwa. Im intensywniej człowiek się modli, tym głębsza staje się jego wiara. Ukształtowana w taki sposób postawa wiary człowieka nie pozostaje bez wpływu na jego działanie. Ten wpływ ujawnia się w solidnym wypełnianiu codziennych zadań, tworzeniu braterstwa między ludźmi, budowaniu ducha wspólnoty miłości w rodzinie i gorliwości w wychowaniu dzieci oraz w poszanowaniu środowiska naturalnego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Franciszek, Lumen fi dei, Watykan 2013.
2.Jan Paweł II, Dives in misericordia, Watykan 1980.
3.Jan Paweł II, Fides et ratio, Watykan 1998.
4.Leon XIII, Aeterni Patris, Watykan 1897 (tłum. z łac. A. Szlagowski, Warszawa 2003).
5.Rusecki M., Wiara jako odpowiedź człowieka na Boże objawienie, w: M. Rusecki,
6.E. Pudełko (red.), Katechizm Kościoła katolickiego. Wprowadzenie, Lublin 1995.
7.Wejman H., Rozum i wiara w służbie kontemplacji prawdy, w: J. Baniak (red.), Filozofia religii, t. 1, Poznań 2005.
8.Wistuba H., Wiara i rozum wzajemnie się uzupełniają, „Katecheta” 5 (1999).