Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto.2019.1-11
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2019
Poziom duchowości i religijności u katolików zaangażowanych i niezaangażowanych w służbę liturgiczną

Autorzy: Ewelina Wojtarkowska
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego
Słowa kluczowe: duchowość religijność służba liturgiczna formacja
Rok wydania:2019
Liczba stron:21 (201-221)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule opisano badania nad relacjami między duchowością i religijnością a zaangażowaniem w formację liturgiczną oraz takimi czynnikami, jak płeć, wiek i wykształcenie badanych. Teoretyczną podstawą do badania poziomu duchowości jest koncepcja traktowania go jako zdolności człowieka podlegającego rozwojowi. Poziom ten składa się z wrażliwości etycznej, harmonii i religijności, a także ogólnego poziomu duchowości. Religijność rozumiana jest jako system znaczeń, który składa się z orientacji, sensu i ogólnie rozumianej religijności. Do uzyskania wyników wykorzystano ankietę autorską I. Heszen-Niejodek, E. Gruszczyńskiej i A. Metlaka oraz Kwestionariusz Religijny Systemu Znaczeń D. Kroka. Wyniki badań wskazują, że osoby podejmujące formację liturgiczną charakteryzują się wyższym poziomem duchowości i religijności niż osoby niezaangażowane. Wyższy poziom obu zmiennych prezentują także kobiety w porównaniu z mężczyznami. Badania te mają charakter pilotażowy i mogą stanowić podstawę dla działań duszpasterskich i dalszych badań w zakresie tych ludzkich dyspozycji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Blachnicki F. Liturgia a wspólnota, Kraków 2015.
2.Elkins D.N., Beyond religion: toward a humanistic spirituality, w: The handbook of humanistic psychology: Leading edges in theory, research, and practice, red. K.J. Schneider, J.T. Bugental, J.F. Pierson, Thousand Oaks 2001, s. 201–212.
3.Golan Z., Pojęcie religijności, w: Podstawowe zagadnienia psychologii religii, red. S. Głaz, Kraków 2006, s. 71–79.
4.Heszen-Niejodek I., Gruszczyńska E., Wmiar duchowy człowieka, jego znaczenie w psychologii zdrowia i jego pomiar, „Przegląd Psychologiczny” 47 (2014), s. 15–31.
5.Hill P.C., Mearsuerment in the psychology of religion and spirituality: Current status and evaluation, w: Handbook of the psychology of religion and spirituality, red. R.F. Paloutzian, C.L. Park, New York 2005, s. 43–61.
6.Jung G., Symbol przemiany w mszy, Warszawa 1998.
7.Kędziora S., Duchowość i religijnosć osób starszych, w: Społeczne wymiary, red. A. Fabiś, M. Muszyński, Bielsko-Biała 2011, s. 147–156.
8.King U., The Dance of Life. Spirituality, Ageing and Human Flourishing, w: Ageing, Spirituality and Well-being, red. A.Jewell, London 2004, s. 130–132.
9.Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium Duszpasterstwa Służby Liturgicznej, Częstochowa 2008.
10.Krok D., Religijność a jakość życia w perspektywie mediatorów psychospołecznych, Opole 2009.
11.Mateusiak J., W poszukiwaniu przejawów duchowości, „Przegląd Psychologiczny” 47 (2004), s. 33–46.
12.Park C.L., Religion and meaning, w: Handbook of the psychology, red. R.F. Paloutzian, C.L. Park, New York 2005, s. 45–48.
13.Pettet J.R., Approaching spirituals problems in psychotherapy: A conceptual framework, „Journal of Psychotherapy Practice and Research” 3 (1994), s. 237–245.
14.Popielski K., Psychologiczno-egzystencjalna interpretacja problematyki sensu i sensowności, w: Człowiek – wartości – sens, red. K. Popielski, Lublin 1996, s. 50–53.
15.Prężynka W., Funkcja motywacyjna wartości religijnych w osobowości człowieka, w: Wykłady z psychologii w KUL w roku akademickim 1985/86, red. A. Biela, Lublin 1988, s. 260–265.
16.Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii świetej „Sacrosanktum concilium”, Wrocław 1997.
17.Walesa C., Wyjaśnianie religijności człowieka (analiza psychologiczna), w: Studia z psychologii KUL, red. P. Francuz, P. Oleś, W. Otrębki, t. 11, Lublin 2003, s. 21–38.