European Journal of Service Management

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Service Management

ISSN: 2450-8535     eISSN: 2353-2858    OAI    DOI: 10.18276/ejsm.2017.24-01
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / Vol. 24, 4/2017
The influence of regional culinary traditions on the attractiveness of agrotourism offer

Autorzy: Piotr Dominik
School of Tourism and Hospitality Management, Warsaw

Józef Grochowicz
School of Tourism and Hospitality Management, Warsaw

Michał Koskowski
School of Tourism and Hospitality Management, Warsaw
Słowa kluczowe: culinary traditions cultural heritage agrotourism gastronomy culinary festivals
Rok wydania:2017
Liczba stron:6 (5-10)
Klasyfikacja JEL: Z32 Q18
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Culinary traditions have already secured a place as an element of the tourist offer in Poland. The paper reviews the role that local foods and traditional recipes play in the process of development of agrotourism and rural tourism on the example of two selected regions: Podhale in Lesser Poland (Małopolska) and Upper Silesia (Górny Śląsk). Authors observe that rural culinary tourism seems to respond better to the needs and expectations of tourists in Poland than the mainstream rural tourism offer. One of the possible explanations of the trend points to the popularity of established culinary brand products, events and culinary trails that correspond well with the interests of a wide range of audiences.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dębniewska M., & Tkaczuk, M. (1997) (Eds.) Agroturystyka, koszty, ceny, efekty. [Agroturism, costs, prices, results.] Warszawa: Poltext.
2.Hjalager, A-M., & Richards, G. (2002)(Eds.) Tourism and Gastronomy. London: Routledge.
3.Jęczmyk A., Maćkowiak., Uglis J. (2014) Dziedzictwo kulinarne elementem przewagi rynkowej w ofercie gospodarstw agroturystycznych. [Culinary heritage as the source of competitive edge in the agrotourism offer.] Roczniki Naukowe SERIA, tom XVI, zeszyt 2
4.Krupa J. (red.)(2016) Regionalne produkty atrakcją turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki. [Regional products as an attraction of rural tourism including agrotourism] [w:] Krupa J. (red.) Woda, żywność, turystyka-regionalne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju obszarów południowo-wschodniej Polski. [Water, food, tourism – regional aspects of sustainable development of south-east Poland.] Edytorial, Rzeszów, s. 29-51.
5.Krupa J., & Soliński, T. (2009) Ekonomiczne i organizacyjne aspekty rozwoju turystyki. [Economic and organisational aspects of tourism development.] Rzeszów: WSIiZ.
6.Kryński Z. (2003) Stan rozwoju bazy turystycznej w gospodarstwach agroturystycznych Regionu Karpackiego i Gór świętokrzyskich. [The state of development of the tourist infrastructure in agrotourism farms in the Karpaty Region and Świętokrzyskie Mountains.] Ekonomika Rolnictwa, 1 (9), 125-142
7.Kuźniar W. (2010) Rola produktów tradycyjnych w rozwoju usług agroturystycznych (na przykładzie województwa podkarpackiego)[The role of traditional products in the development of agroturist services] Ekonomia 9(4), Scentiarum Polonorium ACTA, s. 245 – 255.
8.Niedźwieńska A., Stonowska B., Kantor E., Sawiński P., Zmyślony M. (2008) Kierunki rozwoju turystyki dla Województwa Małopolskiego na lata 2008-2013. [The areas of tourism development in Małopolskie Voyvodship for years 2008-2013.] UM WM, Kraków.
9.Orłowski D. (2016), Edukacja kulinarna w gospodarstwach agroturystycznych. [Culinary education in agrotourism farms.] [w:] Graja-Zwolińska S., Spychalska A., Kasprzak K. (red.) Turystyka wiejska. Zagadnienia przyrodnicze i kulturowe. [Rural tourism. Environmental and cultural aspects.] Wieś Jutra, Poznań, 107-122.
10.Puciato D., Woś B. (2011) Innowacje jako forma wzbogacenia oferty wybranych gospodarstw agroturystycznych w górach świętokrzyskich. [Innovation as form of enriching the offer of selected agrotourist farms in the Świętokrzyskie mountains]. Folia Pomer. Univ. Technol. Statin. Oeconomica 288(64), s. 113-124.
11.Smacznie po Śląsku. XI Festiwal Śląskie Smaki. [Tastefully Silesian. 11th Festival Silesian Tastes.] (2016) [Online] Available: http://www.slaskiesmaki.pl (May 5, 2017)
12.Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim na lata 2004-2013. [Tourism Development Strategy in Silesian Voyvodhsip for years 2004-2013.] (2004) SWŚ, Katowice.
13.Sznajder M., Przezbórska L. (2006) Agroturystyka. [Agrotourism.] Warszawa: PWE
14.Tomczyk-Miczka, E. (2007) Małopolska – palce lizać. [Małopolska – lick the fingers.] MOT, Kraków
15.Woźniczko M., Orłowski D. (2009) Kuchnia ludowa jako regionalny produkt agroturystyczny Podkarpacia [Folk cuisine as a regional agrotourist product of Podkarpacie.] [w:] Palich P. (red.) Marka wiejskiego produktu turystycznego. [The brand of the rural tourist product.] AM, Gdynia, s. 140-149.