European Journal of Service Management

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Service Management

ISSN: 2450-8535     eISSN: 2353-2858    OAI    DOI: 10.18276/ejsm.2017.24-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / Vol. 24, 4/2017
Selected problems of strategic management in rural tourism

Autorzy: Stefan Bosiacki
University School of Physical Education in Poznan

Bernadeta Hołderna-Mielcarek
University School of Physical Education in Poznan
Słowa kluczowe: strategic management rural tourism Wielkopolska
Rok wydania:2017
Liczba stron:6 (17-22)
Klasyfikacja JEL: O18 Z32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

This article focuses on the concept of strategic management in the rural tourism sector. It presents the assumptions and methodology of this concept in the formulation of tourism development strategies in rural areas. It shows a relational and network approach in the development of the tourism product against the background of building distinctive regional competences. An example of practical use of the concept of strategic management in the development of rural tourism in the Wielkopolska voivodship is presented.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bylok, F. (2013), Konsumpcja na pokaz jako cecha rynku konsumenckiego [Tourism conspicuous consumption as a feature of the consumer market]. Scientific Writing University of Szczecin No.777, Problems of Management, Finance and Marketing, 32, 28 – 29.
2.Gardzińska, A. (2009), Specyfika obszarowego produktu turystycznego [Specificity of the Area Tourism Product]. In Meyer B., Milewski D., (eds.) Tourism Development Strategies in the Region (pp.47-54). Warsaw, PWN Publishing Hause.
3.Gołębiewski, T. (2001). Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kontrola [Strategic Management. Planning and Control]. Warsaw, Difin Publishers.
4.Kachniewska, M.(2014/15), Model tworzenia sieciowego produktu turystycznego [Model of Network Tourism Product Development]. Warsaw, Mazovian Regional Tourist Organization.
5.Kaczmarek, J. Stasiak, A. Włodardczyk, B. (2005), Produkt turystyczny, pomysł, organizacja, zarządzanie [Tourism Product, Concept, Organization, Management]. Warsaw, PWE Publishing Hause.
6.Kotler, Ph. (1999), Marketing, Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola [Marketing, Analysis, Planning, Implementation and Control (Eighth Edition)]. Warsaw, FELBERG SJA Publishing House.
7.Matysiewicz, J. (2013), Budowanie sieci międzyorganizacyjnych jako podstawa kreowania wartości w marketingu usług profesjonalnych [Building inter-organizational networks as the basis for creating value in the professional services marketing]. Domestic Trade. Market. Company. Consumption. Marketing, Marketing means of creating value for customers No.2, May – June. Warsaw, Institute for Market, Consumption and Business Cycles Research, 64-71.
8.Page, S.J. Gezt, D. (1997), The Business of Rural Tourism: International Perspectives, International Thomson Business Press.
9.Polish Tourist Organization [Online] Available: https://www.pot.gov.pl/fundusze/slownik/sieciowy-produkt-turystyczny (05.04.2017)
10.Program rozwoju turystyki do 2020 roku [Tourism development program until 2020] (2015), Warsaw. Ministry of Sport and Tourism.
11.Ratajczak- Mrozek, M. (2009) Sieci biznesowe na tle innych koncepcji kooperacji przedsiębiorstw [Business Networks Versus Other Concepts of Cooperation Between Enterprises]. National Economy No.7-8. Warsaw. Collegium of Economic Analysis SGH Warsaw School of Economics, 79-91
12.Rudny, W. (2014), Zasoby sieciowe a strategia przedsiębiorstwa [Network Resources vs Company Strategy], Economic Studies. Scientific Writing University of Economy in Katowice, 202, 23-33
13.Skalska, T., Markiewicz, E., Pędzierski, M. (2016), Konsumpcja kolaboratywna w obszarze turystyki. Próba prezentacji stanu zjawiska na rynku polskim [Collaboration Consumption in the Field of Tourism. Attempt to Present the State of Phenomenon in the Polish Market]. Folia Turistica. University School of Physical Education, Cracow, 41,165-190.
14.Strategia rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 roku [Strategy for the Development of Tourism in the Wielkopolska Voivodship until 2020]. Administration of Wielkopolska Voivodship, 2016, Appendix No. 1 to Resolution XVIII 481/16 of the Local Parliament of Wielkopolskie Voivodship of 25.04.2016, 47-50
15.Tourism Strategies and Rural Development, Organisation for Economic Co-operation and Development. Paris, OECD/GD (94)49,14-15
16.A. Zakrzewska – Bielawska (2014,), Ewolucja szkół strategii: przegląd głównych podejść i koncepcji, [Evolution of strategy schools: the review of main approaches and concepts]. In R. Krupski (eds.), Strategic Management. Development of concepts and mathods. Scientific Papers of Walbrzych Higher School of Management and Enterprise, Wałbrzych, 27, 9 – 29
17.Zalaga, T. (2013) pp. 12-18, Nowe trendy i makrotrendy w zachowaniach konsumenckich gospodarstw domowych w XXI wieku [New Trends and Macrorends in Consumer Behavior of Households in the 21st Century]. In: Consumption and Development, Institute for Market, Consumption and Business Cycles Research 2 (5), 5
18.Zanger C. (2005), Das Eventpotenzial von Sprtarten. Handbuch Sportmanagement, hrsg. Ch. Breuer, A. Thiel, Hofmann Verlag, Schorndorf, 311-313.