European Journal of Service Management

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Service Management

ISSN: 2450-8535     eISSN: 2353-2858    OAI    DOI: 10.18276/ejsm.2017.24-07
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / Vol. 24, 4/2017
Tourism advisory services in the context of New Institutional Economics

Autorzy: Anna J. Parzonko
Warsaw University of Life Sciences

Anna Sieczko
Warsaw University of Life Sciences
Słowa kluczowe: new institutional economics tourism advisory services agricultural advisory services rural tourism agritourism
Rok wydania:2017
Liczba stron:6 (45-50)
Klasyfikacja JEL: D83 H83
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

New institutional economics focuses on the role of institutions, (such as advisory institutions), in economic development and influencing human behaviour. The aim of this paper is to present the role played by agricultural advisory institutions in stimulating development processes in rural areas. The study involves an analysis of the operations of Mazowiecki Agricultural Advisory Centre in Warsaw underpinned by scientific literature review which illustrate changes in the scope of advisory services provided in the field of rural tourism and the impact this institution has had on entrepreneurial attitudes of rural residents. Agricultural consultancies, through their operations, influence the change of attitudes of the rural population - from the attitude involving merely ‘waiting for grants’ to entrepreneurial, cooperative attitudes, open to innovations and tailored to market needs. The effectiveness of advisory services in Mazowieckie voivodeship (Mazovia province) is proved by the increased number of agritourism farms regularly cooperating with advisors. The most popular forms of delivered advice promoting agritourism included training provided in-house or as a study visit and individual consultations.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Brzozowski, M., Gierałtowski, P., Milczarek, D., Siwińska-Gorzelak, J. (2006). Instytucje, polityka makroekonomiczna i wzrost gospodarczy [Institutions, Macroeconomic Policy and Economic Growth]. (p. 22). Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
2.Czyżewski, B., Matuszczak, A. (2009). Powiązania instytucjonalne indywidualnych gospodarstw rolnych Polsce [Institutional Links of Family Farms in Poland]. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 4,62.
3.Godłów-Legiędź, J. (2011). Funkcje państwa i rynku z perspektywy kryzysu finansowego [State and Market Functions from the Perspective of Financial Crisis]. Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, 248,15. doi: 10.18778/0208-6018
4.Agroturystyka w wydaniu MODR [Agritourism in MODR]. (2017, April 07). Retrieved from http://www.modr.mazowsze.pl/programy-i-projekty-ue/geocaching/1482-agroturystyka-w-wydaniu-modr
5.Król, M.A. (2013). Model doradztwa rolniczego w Polsce na tle rozwiązań przyjętych wybranych krajach członkowskich Unii Europejskiej [Agricultural Advisory System in Poland in the Context of Solutions Adopted in Selected EU Member States] (p. 3). Warszawa: FAPA.
6.Legiędź, T. (2013). Nowa ekonomia instytucjonalna a zmiany paradygmatu rozwoju gospodarczego [New Institutional Economics and Changes in the Paradigm of Economic Development]. Ekonomia, 4(25), 85-86.
7.Miłaszewicz, D. (2011). Jakość instytucji a wzrost gospodarczy [Institution Quality and Economic Growth]. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania,19,14. doi: 10.18276/sip
8.O ośrodkach doradztwa rolniczego [About Agricultural Advisory Centres]. (2017, April 07). Retrieved from https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/rolnictwo/nik-o-osrodkach-doradztwa-rolniczego.html
9.Parzonko, A.J., Sieczko, A. 2007. Doradztwo turystyczne w Polsce [Tourism Advice in Poland]. In: I. Sikorska – Wolak (ed.), Turystyka w rozwoju obszarów wiejskich (p. 392). Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
10.Rosińska, M. (2008). Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa w oparciu o teorie instytucjonalne – koncepcja „instytucjonalizmu organizacyjnego przedsiębiorstw” [Economic Analysis of an Enterprise Based on Institutional Theories - Concept of ‘Organizational Institutionalism’]. Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, 221, 257–275. doi: 10.18778/0208-6018
11.Sprawozdania z działalności Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie za lata: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. [Reports on Mazovian Agricultural Advisory Center in Warsaw for the years 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.]
12.Stankiewicz, W. (2012). Ekonomika Instytucjonalna. Zarys wykładu [Institutional Economics. Outline of the Lecture] (p .26). Warszawa: Wydawnictwo Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji.
13.Strategia rozwoju turystyki w województwie mazowieckim na lata 2014-2020. [Strategy for Tourism Development in Mazowieckie Voivodeship for the Years 2014-2020.] (2017, April 07). Retrieved from www.mazovia.pl/.../strategia_rozwoju_turystyki_w_wojewodztwie_mazowieckim_na_lata_2014_-_2020.pdf. (p. 14)
14.Wilkin, J. (2016). Instytucjonalne i kulturowe podstawy gospodarowania. Humanistyczna perspektywa ekonomii [Institutional and Cultural Basis of Management. Humanist Perspective of Economics] (pp. 98-99). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.