Ekonomiczne Problemy Turystyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2016.3.35-18
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 3 (35) 2016
Analiza ruchu turystycznego realizowanego w uzdrowisku Kopalnia Soli Wieliczka w ramach turystyki zdrowotnej
(Analysis of Tourist Traffic Implemented in Health Resort “Wieliczka” Salt Mine under Health Tourism)

Authors: Jolanta Mirek
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Keywords: health resort subterraneoterapy research of tourist traffic health tourism tourism traffic
Year of publication:2016
Page range:14 (223-236)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The Wieliczka Salt Mine is one of the major attractions of the Malopolska province. Over a million tourists visit it every year, of whom a significant proportion are foreigners. Beyond the traditional tourist routes, mine is visited also for health purposes. They use method of spa treatment called subterraneo therapy, consisting in use of underground mining microclimate. Although the underground center has been operating since 1964, it was only in 2011, due to the change in legislation, he has acquired the status of a health resort. The purpose of this paper is to present the size and structure of tourist traffic in the health resort part of the mine. Article has the investigative nature and is based on the analysis of existing data obtained from the Salt Mine “Wieliczka”.
Download file

Article file

Bibliography

1.Alejziak, W. (2000). Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku. Kraków: Albis.
2.Batko, A., Wójcik, J. (1978). Lecznictwo uzdrowiskowe w kopalni „Wieliczka”. Wiadomości Górnicze, nr 6, 176–178.
3.Czajka, K., Sziwa, D., Drobnik, M., Latour, T. (2006). Porównanie właściwości klimatu i aerozoli w wyrobiskach kopalnianych i naziemnych grotach solnych. Balneologia Polska, nr 3, 176–181. Decyzja Ministra Zdrowia nr 61 z 4 sierpnia 2011 r. (MZ-OZU-520-25253-1/WS/11).
4.d’Obyrn, K., Rajchel, L. (2014). Balneologiczne walory Kopalni Soli „Wieliczka”. Acta Balneologica, t. 56, nr 4 (138), 220–223. Pobrane z: http://actabalneologica.pl/wp-content/uploads/2015/01/ab-2014-4-9.pdf (14.11.2015).
5.Kalinowska, A.K., Mirska, A., Dimitriuk, E. (2013). Subterraneoterapia jako swoista metoda klimatoterapii. Acta Balneologica, t. LV, nr 1 (131), 55–58.
6.Liszewski, S., Włodarczyk, B. (2010). Lokalne i regionalne badania ruchu turystycznego. W: Z. Włodarczyk (red.), Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki (s. 21–40). Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
7.Materiały wewnętrzne Kopalni Soli „Wieliczka”.
8.Meyer, B. (2010). Modyfikacja funkcji pełnionych przez podstawowe formy obsługi ruchu turystycznego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 627, Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 16, 9–24.
9.Mirek, J. (2010). Wykorzystanie podziemnych wyrobisk górniczych dla celów turystyki uzdrowiskowej na przykładzie Kopalni Soli w Bochni. W: T. Burzyński, A. Staszewska (red.), Dziedzictwo przemysłowe dla współczesnego dialogu kultur, innowacyjnej gospodarki i atrakcyjnej konsumpcji turystycznej (s. 81–92). Zabrze: Urząd Miejski w Zabrzu, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Śląska Organizacja Turystyczna.
10.Mirek, J. (2014). Funkcjonowanie uzdrowisk na ziemiach polskich w ujęciu historycznym – zarys problemu. W: A.R. Szromek (red.), Rola uzdrowisk i przedsiębiorstw uzdrowiskowych w turystyce i w lecznictwie uzdrowiskowym (s. 15–32). Kraków: Proksenia.
11.Skulimowski, M. (1964). Leczenie chorych na astmę oskrzelową w komorach kopalni soli w Wieliczce. Przegląd Lekarski, nr 4–5, 225–228.
12.Skulimowski, M. (1968). The Microclimatic Effect of the Subterranean Chambers of the Salt Mine of Wieliczka in the Treatment of Bronchial Astma. Annals of Allergy, vol. 26, 66–69.
13.Smaroń, A. (1982). Dwie najstarsze relacje łacińskie o żupach krakowskich z XVI wieku. Studia i Materiały do Dziejów Żupy Solnej, t. 11, 117–145.
14.Ustawa z 4 marca 2011 r wprowadzono o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 73, poz. 390).
15.Wojtaszek, T. (2001). Krakowskie uzdrowiska. Krakowskie Studia Małopolskie, nr 5, 41–64.
16.Żołubak, W. (2005). Lekarz godny pomnika (2). Panorama Powiatu Wielickiego, styczeń, 28 i 33.