Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2019.2.46-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 2 (46) 2019
Development of the Concept of Solid Waste Management in the Tourism Industry of the Kaliningrad Region
(Koncepcja gospodarki odpadami stałymi w przemyśle turystycznym w Obwodzie Kaliningradzkim)

Autorzy: Marina Semeryakova
Immanuel Kant Baltic Federal University, Institute of Nature Management, Regional Development and Urban Planning, IКBFU, 236040, Alexander Nevsky str., 14, Kaliningrad, Russia
Słowa kluczowe: gospodarka odpadami stałymi przetwarzanie odpadów przemysł turystyczny ekologizacja turystyki Obwód Kaliningradzki
Rok wydania:2019
Liczba stron:10 (25-34)
Klasyfikacja JEL: Z32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono przegląd zagadnień związanych z przetwarzaniem komunalnych odpadów stałych w przemyśle turystycznym Obwodu Kaliningradzkiego oraz analizę problemów środowiskowych związanych z ich utylizacją. Celem artykułu jest ukazanie cech współczesnego stanu gospodarki odpadami i jej wpływu na atrakcyjność turystyczną regionu. Autor ujawnia skład materiałowy, klasy zagrożenia i przestrzenny rozkład odpadów z gospodarstw domowych oraz określa ich związek z dzielnicami miejskimi i ośrodkami turystycznymi regionu. W artykule przedstawiono mechanizm gospodarowania odpadami stałymi w branży turystycznej Obwodu Kaliningradzkiego na podstawie analizy sytuacji ekologicznej oraz możliwych sposobów wykorzystania możliwości zewnętrznych z uwzględnieniem charakteru lokalizacji ośrodków turystycznych i sytuacji regionu. Obwód Kaliningradzki ma pozycję eksklawy i jest oddzielony od głównego terytorium kraju, co stanowi duży problem pod względem usuwania odpadów. Strategiczne planowanie gospodarki odpadami opiera się na zestawie przepisów i procedur, których stosowanie zapewni szybką reakcję na wzrost ilości odpadów, w tym tworzyw sztucznych. Aby rozwiązać ten problem, autor proponuje wykorzystanie pozytywnych doświadczeń zagranicznych, biorąc pod uwagę krajowe ramy regulacyjne. Analiza sytuacji w zakresie wzajemnego oddziaływania turystyki i stanu ekologicznego stałych odpadów komunalnych w regionie pozwala na sformułowanie rekomendacji dla ekologizacji turystyki jako czynnika rozwoju regionalnego w oparciu o trendy w światowej praktyce problematyki odpadów i wymogi nowoczesności.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Antmann, E.D., Celik, N., Shi, X., Dai, Y. (2012). Simulation-based optimization of solid waste management and recycling programs. IIE 62nd Ann. Conf. & Ex., 759−768.
2.Eurostat. Retrieved from: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/. (5.09.2019).
3.Nikogosov, H.N. (2010). Actual problems of sanitary cleaning of cities from solid waste. Clean City, 2 (50), 9–11.
4.Territorial scheme of waste management in the Kaliningrad region (as amended by 2018–2019) (11.09.2019).
5.The law “On wastes of production and consumption in the Kaliningrad region” from 26.03.2018 No. 150 (7.08.2019).
6.The Ministry of natural resources and ecology of the Russian Federation. State report “The status and environment of the Russian Federation in 2019”. Retrieved from: http://www.mnr.gov.ru/ (15.09.2019).
7.The Ministry of natural resources and environment of Kaliningrad region. State report “On condition and protection of the environment in 2019”. Retrieved from: https://minprirody.gov39.EN/deyatelnost/territorialnaya-skhemaobrashcheniya- s otkhodami/ (24.08.2019).
8.The resolution of the Government of the Kaliningrad region “On approval of the procedure of collection of municipal solid waste” from 28.09.2017, No. 519.