Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2016.3.35-16
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 3 (35) 2016
Warunki środowiska naturalnego jako determinanta lokalizacji gospodarstw agroturystycznych na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego

Autorzy: Dariusz Sokołowski
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Słowa kluczowe: gospodarstwa agroturystyczne środowisko naturalne uwarunkowania geograficzno-przyrodnicze woj. kujawsko-pomorskie
Rok wydania:2016
Liczba stron:14 (195-208)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Opracowanie dotyczy problematyki geograficzno-przyrodniczych determinant rozwoju ruchu turystycznego. W konkretnym przypadku rozpatrywany jest wpływ środowiska na rozmieszczenie gospodarstw agroturystycznych, które są podażowym czynnikiem ruchu turystycznego. Analizie poddano grupę komponentów środowiska naturalnego podzielonych na dwie kategorie. Pierwsze z nich wywierają na ogół pozytywny wpływ na turystykę (podnosząc atrakcyjność terenu z punktu widzenia turysty) oraz obojętny bądź negatywny na produkcję rolną, natomiast komponenty drugiej grupy są na ogół obojętne z punktu widzenia turystyki, ale korzystne dla rolnictwa. Sprzyjają one w ten sposób utrzymaniu działalności produkcyjnej rolnictwa, powstrzymując rolnika przed podjęciem decyzji o zmianie charakteru działalności gospodarczej bądź inwestowaniu w działalność dodatkową, w tym agroturystykę. Stopień wpływu poszczególnych czynników testowano za pomocą metody korelacyjnej. Uzyskane rezultaty badań potwierdzają wstępnie sformułowaną hipotezę o istotnym wpływie określonych czynników geograficzno-przyrodniczych (lesistość, udział wód powierzchniowych, udział terenów chronionych, jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej) na rozmieszczenie gospodarstw agroturystycznych, a także o kierunku określonych rodzajów zależności.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Drzewiecki, M. (2009). Agroturystyka współczesna w Polsce. Gdańsk: Wyd. WSTiH.
2.Lane, B., Majewski, J. (red.). (2001). Turystyka wiejska i rozwój lokalny. Poznań: Fundacja Fundusz Współpracy.
3.Middleton, V.T.C. (1996). Marketing w turystyce. Warszawa: Polska Agencja Promocji Turystyki.
4.Oleksiuk, A. (2007). Marketing usług turystycznych. Warszawa: Difin.
5.Roberts, L., Hall, D. (2001). Rural Tourism and Recreation: Principles to Practice. Wallingford: CABI Publishing.
6.Warunki przyrodnicze produkcji rolnej w województwie bydgoskim. (1982). Puławy: Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.
7.Warunki przyrodnicze produkcji rolnej w województwie toruńskim. (1982). Puławy: Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.
8.Warunki przyrodnicze produkcji rolnej w województwie włocławskim. (1982). Puławy: Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.
9.Wojciechowska, J. (2009). Procesy i uwarunkowania rozwoju agroturystyki w Polsce. Łodź: Wyd. UŁ.
10.Zawadka, J. (2010). Ewolucja działalności agroturystycznej w Polsce i typologia wiejskich gospodarstw turystycznych. Oeconomica, nr 9 (4), 627–638.
11.Zawadka, J. (2013). Ekonomiczno-społeczne determinanty rozwoju agroturystyki na Lubelszczyźnie na przykładzie wybranych gmin, Warszawa: SGGW.