Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2015.2.30-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 2 (30) 2015
WYBRANE PROBLEMY POMIARU REGULACJI RYNKU TURYSTYCZNEGO

Autorzy: Adam Pawlicz
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: rynek turystyczny regulacja pomiar regulacji
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:13 (37-49)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Do głównych celów regulacji należy ograniczenie szeroko rozumianej zawodności rynku. Na rynku turystycznym regulacja ma znaczenie szczególne, głównie ze względu na fakt, iż przewaga konkurencyjna w turystyce ma miejsce na poziomie destynacji turystycznych. Pomimo powszechnej akceptacji istoty regulacji w literaturze brakuje narzędzi pomiaru skali regulacji rynku turystycznego. Celem artykułu jest przedstawienie wybrane problemów teoretycznych związanych z pomiarem regulacji, w szczególności wynikających z cech rynku turystycznego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Akerlof G., The Market for ‘Lemons’: Quality Uncertainty and the Market Mechanism, „Quarterly Journal of Economics” 1970, no. 3 (84).
2.Borzyszkowski J., Problem zdefiniowania i klasyfikacji seks turystyki, „Turystyka Kulturowa” 2011, nr 1.
3.Clements M., Quality-of-Service and Market Implications of Asymmetric Standards, The National Regulatory Research Institute, Ohio 1998.
4.Coglianese C., Measuring Regulatory Performance. Evaluating the Impact of Regulation and Regulatory Policy, Expert Paper no. 1, August 2012, OECD.
5.Deighton-Smith R., Silver H., Walker C., Minding the Gap: Appraising the Promise and Performance of Regulatory Reform in Australia, ANU E Press, Canberra 2008.
6.Dimitrova R., Assessment of the Competitive Position of the Southwest Planning Region of Bulgaria as a Tourist Destination, „Szczecin University Scientific Journal” 2013, no. 817, „Service Management” no. 13.
7.Gołembski G., Nawrot Ł., Olszewski M., Zmyślony P., Investment Decisions in the Early Stages of the Tourism Area Life Cycle, „Turizam: znanstveno-stručni časopis” 2010, vol. 58.
8.Grosspietsch M., Perceived and Projected Images of Rwanda: Visitor and International Tour Operator Perspectives, „Tourism Management” 2006, no. 27 (2).
9.Joskow P.L., Noll R.C., Regulation in Theory and Practice: An Overview, w: Studies in Public Regulation, red. G. Fromm, MIT Press, 1981.
10.Kachniewska M., Liberalizacja rynku turystycznego w kontekście przystąpienia Polski do OECD, „Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej SGH” 2008, nr 5.
11.Kalina-Prasznic U., Sektor publiczny w gospodarce, w: Regulowana gospodarka rynkowa. Wybór materiałów do studiowania polityki gospodarczej, red. U. Kalina-Prasznic, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
12.Laskowski S., Regulacja rynku energii elektrycznej, „Acta Energetica” 2009, nr 2.
13.Licensing Case Studies. Tourism Sector, FIAS 2009, www.wbginvestmentclimate.org.
14.Lipowski A., O akademickiej koncepcji zawodności rynku krytycznie, „Ekonomista” 2001, nr 3.
15.Meyer B., Turystyka jako ekonomiczny czynnik kształtowania przestrzeni, Wyd. US, Szczecin 2004.
16.Nicoletti G., Scarpetta S., Boylaud O., Summary Indicators of Product Market Regulation with an Extension to Employment Protection Legislation, „Economics Department Working Papers” 1999, OECD, no. 18 (99).
17.Nieborak T., Podstawowe funkcje rynków finansowych. Konwergencja rynków finansowych, www.prawo.uni.opole.pl.
18.Orfin K., Sawińska A., Sidorkiewicz M., Zastosowanie e-promocji na rynku uzdrowisk, w: Uzdrowiska i ich funkcja turystyczno-lecznicza, red. A. Szromek, Proksenia, Kraków 2012.
19.Panasiuk A., Rynek turystyczny. Studium strukturalne, Difin, Warszawa 2014.
20.Pawlicz A., Determinanty systemu kategoryzacji przedsiębiorstw hotelarskich w krajach Unii Europejskiej, w: Turystyka wobec zmian współczesnego świata. Strategie, marketing, programowanie, red. A. Niezgoda, G. Gołembski, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2014.
21.Pawlicz A., Impact of Civil Society Development on Self-regulation. European Hotel Market Case, „Academica Science Journal, Economica Series” 2014, no. 1 (4).
22.Pawlicz A., Rola zasobów ludzkich w rozwoju zrównoważonym turystyki w krajach rozwijających się, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2008, nr 496, „Ekonomiczne Problem Turystyki” nr 4 (24).
23.Qu R., Ennew C., Sinclair M., The Impact of Regulation and Ownership Structure on Market Orientation in the Tourism Industry in China, „Tourism Management” 2005, no. 26 (6).
24.Radaelli C.M., Francesco F. De, Regulatory Quality in Europe: Concepts, Measures and Policy Processes, Manchester University Press 2007.
25.Regulatory Performance Indicators. A Guide for Departments and Agencies, Australian Government, Department of Industry, Tourism and Resources, http://www.brad.ac.uk/irq/documents/archive/Regulatory_Performance_Indicators_Australian_guide_Department_of_Industry.pdf
26.Szalbierz Z., Wprowadzenie do regulacji działalności gospodarczej, w: Teoria i praktyka regulacji gospodarczych, cz. I, red. Z. Szalbierz, J. Rudek, Politechnika Wrocławska, Wrocław 2009.
27.The Heritage Foundation, www.heritage.org/index/about.
28.Ver Eecke W., Adam Smith and Musgrave’s Concept of Merit Good, „Journal of Socio-Economics” 2003, no. 31.
29.Wojtyna A., Nowe kierunki badań nad ekonomiczną rolą państwa, „Ekonomista” 2001, nr 1.