Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2015.2.30-09
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 2 (30) 2015
Wpływ klastrów turystycznych na rozwój i konkurencyjność regionów

Autorzy: Małgorzata Borkowska-Niszczota
Politechnika Białostocka
Słowa kluczowe: region konkurencyjność rozwój korzyści klastry turystyczne
Rok wydania:2015
Liczba stron:20 (145-164)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Niniejszy artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. Celem pierwszej jego części, rozważań teoretycznych, jest ukazanie korzyści dla regionu (zewnętrznych), jakie mogą wynikać z funkcjonowania struktur klastrowych jako stosunkowo nowych modeli biznesowych, w szczególności z działalności klastrów turystycznych. Druga część opracowania oparta jest na wynikach badań ankietowych. Prezentuje korzyści regionalne dostrzegane przez działające w ramach polskich klastrów turystycznych podmioty. Przedstawia także ich opinie odnośnie do skuteczności klastrów jako instrumentów rozwoju regionów i podnoszenia ich konkurencyjności oraz wpływu na sprawne wdrażanie koncepcji rozwoju zrównoważonego. W artykule dodatkowo zwrócono uwagę na specyfikę klasteringu turystycznego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Beni M.C., Globalização do turismo: megatendências do setor e a realidadebrasileira, Aleph, São Paulo 2003.
2.Dyrda-Maciałek S., Badanie marketingowych uwarunkowań funkcjonowania klastrów turystycznych, rozprawa doktorska, Zabrze 2010.
3.Ekspertyza. Efektywny model funkcjonowania klastrów w skali kraju i regionu. PARP, opracowanie Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy przy udziale PARP, Radom 2007.
4.European Trend Chart on Innovation, Thematic Report Cluster Policies, Covering up to March 2003, European Commision Enterprise Directorate General.
5.Foresight technologiczny przemysłu – InSight2030: aktualizacja wyników oraz krajowa strategia inteligentnej specjalizacji (smart specialization), red. J. Gorzoch, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2012.
6.Hołub-Iwan J., Małachowska M., Rozwój klastrów w Polsce. Raport z badań, Szczecińska Fundacja Talent-Promocja-Postęp, Szczecin 2008.
7.http://klasterzit.pl.
8.Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój, red. M. Koszarek, PARP, Warszawa 2011.
9.Kaźmierski J., Rozwój i zarządzanie strukturami klastrowymi w regionie, Wyd. UŁ, Łódź 2012.
10.Kierunki i polityka rozwoju klastrów w Polsce, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2009.
11.Klastry – w kierunku konkurencyjności i rozwoju, Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe, biznesklaster.pl/company/article.
12.Klastry w województwie podlaskim, PARP, Warszawa 2011.
13.Kusa R., Uwarunkowania rozwoju klastrów turystycznych, w: Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy: kluczowe relacje organizacji w gospodarce opartej na wiedzy, red. B. Godziszewski, TNOiK, Toruń 2008.
14.Kusa R., Peszko A., Małopolski klaster turystyczny – perspektywy rozwoju w świetle badań własnych, w: Koncepcje i narzędzia zarządzania strategicznego, red. M. Romanowska, P. Wachowiak, Wyd. SGH, Warszawa 2006.
15.Leśniewski M., Koncepcja klastra w kształtowaniu rozwoju regionalnego – ujecie teoretyczne. Zarys problemu, „Acta Scientifica ActaDemiae Ostorviensis” 2012, Sectio A, nr 1.
16.Mikołajczyk B., Kurczewska A., Fila J., Klastry na świecie. Studia przypadków, Difin, Warszawa 2009.
17.Parteka T., Czynnik innowacji w rozwoju regionalnym, „Biuletyn KPZK PAN” 2003, z. 204.
18.Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
19.Rosa K., Klaster jako forma powiązań przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas” 2008, nr 1.
20.Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (DzU nr 226, poz.1651).
21.Rozwój struktur klastrowych w Polsce wschodniej. Raport, red. B.Plawgo, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
22.Siarkiewicz A., Końko A., Radulesch M., Soloviy V., Zrównoważony Klaster Turystyczny. Scenariusz dla Stowarzyszenia Turystycznego Sopot, Fundacja Sendzimira, Kartuzy 2012.
23.Sikora K., Klastry turystyczne szansą rozwoju mikroregionów, „Zarządzanie i Finanse” 2012, nr 1/2.
24.Skawińska E., Zalewski R., Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów. Świat – Europa – Polska, PWE, Warszawa 2009.
25.Staszewska J., Klaster perspektywą dla przedsiębiorców na polskim rynku turystycznym, Difin, Warszawa 2009.
26.Wierżyński W., Klastering w branży turystycznej, www.pi.gov.pl.
27.www.klasterturystyczny.pl.
28.www.slideshare.net.