Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2017.2.38-08
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 2 (38) 2017
Wiedza o nabywcach usług turystycznych w świetle badań ankietowych biur podróży w Polsce

Autorzy: Andrzej Rapacz
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Izabela Michalska-Dudek
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe: wiedza informacje technologie informacyjno-komunikacyjne biuro podróży zarządzanie marketingowe
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:10 (95-104)
Klasyfikacja JEL: L83 M37
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule scharakteryzowano wybrane źródła informacji dotyczące nabywców usług turystycznych (aktywność na stronach www i portalach społecznościowych oraz wykorzystywane aplikacje mobilne), a następnie podjęto próbę transponowania pozyskanych informacji na wiedzę umożliwiającą efektywne zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem turystycznym. W części empirycznej artykułu przedstawiono wyniki badań własnych dotyczących oceny stopnia wykorzystania powyższych źródeł wiedzy w praktyce funkcjonowania biur podróży w Polsce. Rozwój agroturystyki przynosi rolnikom dodatkowe dochody. Ta forma ich uzyskiwania jest bardzo popularna wśród rolników w wielu krajach, również tych najbardziej rozwiniętych. Przeciętnie agroturystyka w Polsce południowo-wschodniej zapewnia 20–30% dochodów gospodarstw rolnych. Niemal 6% właścicieli badanych gospodarstw określiło wzrost dochodów dzięki niej na 40–50%.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Jaremen, D.E., Michalska-Dudek, I., Rapacz, A. (2016). Wirtualizacja zachowań konsumentów na rynku turystycznym jako źródło wiedzy w podejmowaniu decyzji marketingowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 43, 85–93.
2.Kachniewska, M. (2014). Big Data Analysis jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw i regionów turystycznych. Folia Turistica, 32, 35–55.
3.Kaczmarczyk, S. (2011). Badania marketingowe. Podstawy metodyczne. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
4.Michalska-Dudek, I. (2014). Źródła wiedzy o uczestnikach programów lojalnościowych i możliwości jej wykorzystania. Marketing i Rynek, 11, 40–48.
5.Otto, J. (2001). Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie. Warszawa: C.H. Beck.
6.Perek-Białas, J., Rószkiewicz, M., Węziak-Białowolska, D., Zięba-Pietrzak, A. (2013). Projektowanie badań społeczno-ekonomicznych. Rekomendacje i praktyka badawcza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
7.Probst, G., Raub, S., Romhardt, K. (2004). Zarządzanie wiedzą w organizacji. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
8.Rapacz, A., Michalska-Dudek, I. (2009). Znaczenie komputerowych baz danych w marketingu relacji na przykładzie biur podróży w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 12, 261–284.
9.Reformat, B. (2015). E-turystyka i uwarunkowania jej rozwoju w Polsce – wybrane aspekty analizy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 215, 74–89.