Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2017.2.38-11
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 2 (38) 2017
Wybrane instrumenty marketingu usług agroturystycznych na Roztoczu

Autorzy: Sylwia Golian
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Słowa kluczowe: dystrybucja promocja ceny Roztocze agroturystyka
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:12 (133-144)
Klasyfikacja JEL: Z32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Duża konkurencja na rynku usług turystycznych sprawia, że także rolnicy prowadzący działalność agroturystyczną muszą stosować narzędzia marketingu, aby odnieść sukces. Celem niniejszej publikacji jest rozpoznanie i ocena działań marketingowych stosowanych przez agrokwaterodawców na Roztoczu. Pod uwagę wzięto ceny usług agroturystycznych, działalność promocyjną i kanały dystrybucji. Na podstawie otrzymanych wyników badań stwierdzono, że działania marketingowe podejmowane przez właścicieli gospodarstw agroturystycznych w tym zakresie były niewystarczające. Najczęściej stosują oni najtańsze narzędzia promocji i kanały dystrybucji swoich usług, ale nawet one nie były w pełni wykorzystane. Natomiast ceny usług agroturystycznych były zróżnicowane w skali całego regionu, najwyższe na Roztoczu Środkowym. W sezonie ceny noclegu były tam wyższe o 9%, a całodziennego wyżywienia o ok. 13–20%.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bogucka, A., Ziółkowski, R. (2005). Wybrane problemy promocji produktów turystycznych na obszarach wiejskich. W: M. Jalinik (red.), Determinanty rozwoju turystyki na obszarach wiejskich (s. 177–185). Białystok: Wydawnictwo Politechnika Białostocka.
2.Czerwińska-Jaśkiewicz, M. (2013). Marketing w agroturystyce. Ujęcie segmentacyjne. Warszawa: Difin.
3.Karbowiak, K. (2005). Promocja działalności agroturystycznej jako czynnik rozwoju obszarów wiejskich. Na przykładzie regionu warmińsko-mazurskiego. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 7 (4), 153–158.
4.Knecht, D. (2010). Cele i instrumenty marketingu w agroturystyce. W: D. Knecht (red.), Uwarunkowania integracji w agroturystyce (s. 105–118). Wrocław: Wydawnictwo Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja”.
5.Kondracji, J. (1998). Geografia regionalna Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
6.Kotler, P. (2004). Marketing. Warszawa: Wydawnictwo Gebethner & Ska.
7.Marks-Bielska, R., Babuchowska, K. (2013). Uwarunkowania rozwoju agroturystyki w województwie warmińsko-mazurskim według opinii właścicieli gospodarstw rolnych. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 299 (70), 141–150.
8.Musiał, W., Kania, J., Leśniak, L. (2005). Agroturystyka i usługi towarzyszące. Kraków: Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego.
9.Nalazek, M., Moskała, J. (2003). Internet w turystyce i hotelarstwie. Warszawa: Wydawnictwo Polskie Zrzeszenie Hoteli.
10.Niedziółka, A. (2010). Koncepcja marketingu skoncentrowanego jako ważna determinanta rozwoju agroturystyki. Zeszyty Naukowe SGGW. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 3 (52), 341–352.
11.Oleksiuk, A. (2007). Marketing usług turystycznych. Warszawa: Difin.
12.Sawicki, B., Antoszek, J. (2005). Rola usług internetowych w rozwoju turystyki na obszarach wiejskich. W: J. Bergier, B. Sawicki (red.), Uwarunkowania rozwoju turystyki związanej z obszarami wiejskimi (s. 169–173). Biała Podlaska: Wydawnictwo PWSZ.
13.Sawicki, B., Golian, S. (2013). Promocja i dystrybucja usług noclegowych w gminie Krasnobród. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Polityki Europejskie. Finanse i Marketing, 9 (58), 435–445.
14.Sikora, J. (2006). Promocja warunkiem rozwoju agroturystyki. W: M. Jalinik (red.), Regionalne aspekty rozwoju turystyki (s. 250–256). Białystok: Wydawnictwo Eko-Press.
15.Strzembicki, L. (2003). Marketing usług turystycznych. W: T. Burzyński, M. Łabaj (red.), Turystyka rekreacyjna oraz turystyka specjalistyczna (s. 190–197). Warszawa: Biuro Ekspertyz Finansowych Marketingu i Consultingu Uniconsult. Turkowski, M. (2010). Marketing usług hotelarskich. Warszawa: PWE.
16.Zawadka, J. (2010). Ekonomiczno-społeczne determinanty rozwoju agroturystyki na Lubelszczyźnie (na przykładzie wybranych gmin wiejskich). Warszawa: Wydawnictwo SGGW.