Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2015.3.31-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 3 (31) 2015
Extraversion and its Importance in the Hospitality Workplace. Analysing the Selected Job Outcomes
(Ekstrawersja i jej znaczenie w hotelarstwie. Analizowanie wybranych wyników pracy)

Autorzy: Aleksandra Grobelna
Gdynia Maritime University
Słowa kluczowe: hotelarstwo pracownicy kontaktowi ekstrawersja satysfakcja z pracy
Rok wydania:2015
Liczba stron:20 (105-124)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem pracy było ukazanie znaczenie cech osobowości pracowników kontaktowych hoteli i ich potencjalnego wpływu na ich postawy wobec pracy. Problemem badawczy było więc poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy jest związek między ekstrawersją a satysfakcją z wykonywanej pracy, ze szczególnym uwzględnieniem satysfakcji w odniesieniu do klientów. Jako metody badawcze w niniejszej pracy zastosowano krytyczny przegląd literatury przedmiotu, w tym raportów i badań przeprowadzonych w podjętej problematyce oraz badania ankietowe. Główne rezultaty badań potwierdziły istnienie istotnej i pozytywnej korelacji pomiędzy ekstrawersją a satysfakcją z pracy, w tym satysfakcją w odniesieniu do postrzegania relacji z klientami. Badania mają charakter studium przypadku, stąd ich wyników nie należy generalizować, jednakże stanowią one podstawę do merytorycznej dyskusji nad znaczeniem i koniecznością umiejętnego dopasowywania osobowości pracownika do wymagań pracy w hotelarstwie oraz mogą one stanowić założenia badacze dla szerszego kontekstu badań. Stąd w pracy przedstawiono zarówno implikacje dla kadry menedżerskiej jak i sformułowano proponowane kierunki przyszłych badań empirycznych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Araslı H., Daşkın M., Saydam S., Polychronicity and Intrinsic Motivation as Dispositional Determinants on Hotel Frontline Employees’ Job Satisfaction: Do Control Variables Make a Difference?, “Procedia – Social and Behavioral Sciences” 2014, No. 109.
2.Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
3.Carraher S.M., Mendoza J., Carraher Ch.E., Schoenfeldt L., The First Step to Service Excellence in the Global Tourism and Hospitality Environments: Selecting Service–Oriented Personnel, in: Managing employee attitudes and behaviors in the tourism and hospitality industry, ed. S. Kusluvan, Nova Publishers, New York 2003.
4.Casado M., Theory of the effect of Compensation on turnover in hospitality companies, “Journal of Hospitality and Tourism Education” 2001, No. 13 (3/4).
5.Chen Ch.-Y., Yen Ch.-H., Tsai F.C., Job crafting and job engagement: The mediating role of person-job fit., “International Journal of Hospitality Management” 2014, No. 37.
6.Cheng Ch.-H., A study of critical factors of the job involvement for hotel employees— Taking hotels in Taiwan as an example, “International Journal of Hospitality Management” 2011, No. 30 (4).
7.Costa P.T., McCrae R.R., Inwentarz osobowości NEO FFI. Adapted into Polish: B. Zawadzki, J. Strelau, P. Szczepaniak, M. Śliwińska, Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 1998.
8.Dargah H.G., Estalkhbijari Z.P., The relationship between the big five personality factors and job burnout, “International Journal of Asian Social Science” 2012, No. 2(11).
9.Enz C.A., Siguaw J.A., Best Practices in Human Resources, “Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly” 2000, No. 411.
10.Faulkner B., Patiar A., Workplace induced stress among operational staff in the hotel industry, “International Journal of Hospitality Management” 1997, No. 16 (1).
11.Goldberg L.R., Johnson J.A., Eber H.W., Hogan R., Ashton M.C., Cloninger C.R., Gough H.C., The International Personality Item Pool and the future of public-domain personality measures, “Journal of Research in Personality” 2006, No. 40.
12.Górska-Warsewicz H., Świstak E., Funkcjonowanie przedsiębiorstwa hotelarskiego, SGGW, Warszawa 2009.
13.Grobelna A., Role ambiguity: a problem or a challenge facing contemporary hospitality industry. The critical role of employees’ creativity, Manuscript in publication 2015.
14.Grobelna A., Współczesne problemy zarządzania zasobami ludzkimi w hotelarstwie. Fluktuacja kadr, Manuscript in publication 2015.
15.Hartline M.D., Ferrell O.C., The management of customer-contact service employees: an empirical investigation, “Journal of Marketing” 1996, No. 60 (4).
16.Hurley R.F., Customer service behavior in retail settings: A study of the effect of service provider personality, “Journal of the Academy of Marketing Science” 1998, No. 26 (2).
17.Hwang J., Lee J.J., Park S., Chang H., Kim S.S., The Impact of Occupational Stress on Employee’s Turnover Intention in the Luxury Hotel Segment, “International Journal of Hospitality and Tourism Administration” 2014, No. 15 (1).
18.Jang J., George R.T., Understanding the influence of polychronicity on job satisfaction and turnover intention: A study of non-supervisory hotel employees, “International Journal of Hospitality Management” 2012, No. 31 (2).
19.Jung H.S., Yoon H.H., Do employees’ satisfied customers respond with an satisfactory relationship? The effects of employees’ satisfaction on customers’ satisfaction and loyalty in a family restaurant, “International Journal of Hospitality Management” 2013, No. 34.
20.Kachniewska M., Zarządzanie jakością usług turystycznych, Difin, Warszawa 2002.
21.Karatepe O.M., Uludag O., Conflict, exhaustion and motivation: a study of frontline employees in Northern Cyprus hotels, “International Journal of Hospitality Management” 2007, No. 26 (3).
22.Kim H.J., Hotel service providers’ emotional labor: The antecedents and effects on burnout, „International Journal of Hospitality Management” 2008, No. 27 (2).
23.Kim H.J., Agrusa J., Hospitality service employees’ coping styles: The role of emotional intelligence, two basic personality traits, and socio-demographic factors, “International Journal of Hospitality Management” No. 30 (3).
24.Kim H.J., Shin K.H., Umbreit W.T., Hotel job burnout: The role of personality characteristics, “International Journal of Hospitality Management” 2007, No. 26 (2).
25.Kristof-Brown A.L., Zimmerman, R.D., Johnson, E.C., Consequences of individuals’ fit at work: a meta-analysis of person-job, person-organization, person-group, and person-supervisor fit, “Personnel Psychology” 2005, No. 58 (2).
26.Kusluvan S., Employee attitudes and behaviors and their roles for tourism and hospitality business, in: Managing employee attitudes and behaviors in the tourism and hospitality industry, ed. S. Kusluvan, Nova Publishers, New York 2003.
27.Lashley C., Studying Hospitality: Insights from Social Sciences, “Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism” 2008, No. 8 (1).
28.Lee-Ross D., The quintessential relationship: service predispositions and quality assurance, in: Managing employee attitudes and behaviors in the tourism and hospitality industry, ed. S. Kusluvan, Nova Publishers, New York 2003.
29.Lewis B.R., McCann P., Service failure and recovery: evidence from the hotel industry, “International Journal of Contemporary Hospitality Management” 2004, No. 16 (1).
30.Lucas R., Johnson K., Managing students as a fexible labour resource in hospitality and tourism in Central and Eastern Europe and the U.K., in: Managing employee attitudes and behaviors in the tourism and hospitality industry, ed. S. Kusluvan, Nova Publishers, New York 2003.
31.Luka I., Vaidesvarans S., Vinklere D., Educating Tourism Students for Work in a Multicultural Environment, “Journal of Teaching in Travel & Tourism” 2013, No. 13.
32.Mitura E., Koniuszewska E., Ekonomika i organizacja pracy w hotelarstwie, Difin, Warszawa 2006.
33.O’Neill J.W., Xiao Q., Effects of organizational/occupational characteristics and personality traits on hotel manager emotional exhaustion, “International Journal of Hospitality Management” 2010, No. 29 (4).
34.Pan F.C., Practical application of importance – performance analysis in determining critical job satisfaction factors of a tourist hotel., “Tourism Management” 2015, No. 46.
35.Piasta J., Marketing w hotelarstwie, Jacek Piasta – Doradztwo, Warszawa 2007.
36.Rapacz A., Zasoby ludzkie w działalności przedsiębiorstwa turystycznego, in: Przedsiębiorstwo turystyczne, ed. A. Rapacz, Difin, Centrum Doradztwa i Informacji, Warszawa 2007.
37.Sidorkiewicz M., Pawlicz A., Propedeutyka hotelarstwa. Ujęcie ekonomiczne, Difin, Warszawa 2015.
38.Teng C.-C., The effect of personality traits and attitudes on student uptake in hospitality employment, “International Journal of Hospitality Management” 2008, No. 27.
39.Tokarz A., Zarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze turystycznym, Difin, Warszawa 2008.
40.Trojanowska D., Polityka personalna w hotelu, Raport: ABC Inwestycji Hotelowych, „Hotelarz” 2013/2014.
41.Tsaur S.-H., Tang W.-H., The burden of esthetic labor on front-line employees in hospitality industry, “International Journal of Hospitality Management” 2013, No. 35.
42.Wan Y.K.P., Wong I.A., Kong W.H., Student career prospect and industry commitment:
43.the roles of industry attitude, perceived social status, and salary expectations, “Tourism Management” 2014, No. 40.
44.Witkowski C., Kachniewska M., Hotelarstwo Vol. III: Hotelarstwo w gospodarce turystycznej, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2005.
45.Zaidi N.R., Wajid R.A., Zaidi F.B., Zaidi G.B., Zaidi M.T., The big five personality traits and their relationship with work engagement among public sector university teachers of Lahore, “African Journal of Business Management” 2012, Vol. 7 (15).