Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2015.3.31-10
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 3 (31) 2015
The Income from Accommodation and Food Services in Eco-Agritouristic Farms in Eastern Poland
(Dochód z usług noclegowych i gastronomicznych w gospodarstwach ekoagroturystycznych Polski wschodniej)

Autorzy: Anna Balińska
Siedlce University of Natural Science and Humanities

Grażyna Anna Ciepiela
Siedlce University of Natural Science and Humanities
Słowa kluczowe: POR nadwyżka bezpośrednia baza rekreacyjna wskaźnik atrakcyjności wiejskiej przestrzeni rekreacyjnej PAR
Rok wydania:2015
Liczba stron:26 (181-206)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem pracy była ocena efektów ekonomicznych działalności turystycznej w gospodarstwach ekoagroturystycznych, funkcjonujących na terenie Polski Wschodniej oraz określenie związku pomiędzy wielkością dochodu z usług noclegowych i gastronomicznych a wyposażeniem bazy rekreacyjnej w gospodarstwach i atrakcyjnością wiejskiej przestrzeni rekreacyjnej. Badania przeprowadzono w 2010 roku w 50 gospodarstwach zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Materiał źródłowy zebrano techniką wywiadu bezpośredniego. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiet skierowany do właścicieli gospodarstw. Uzyskane dane pozwalają stwierdzić, że nadwyżka bezpośrednia z usług noclegowych i gastronomicznych w gospodarstwie wynosiła średnio 70 997,36 zł. Najwyższą jej wartość uzyskano w województwie podkarpackim (137 485,56 zł) i warmińsko-mazurskim (118 638,91 zł), a najniższą w województwie świętokrzyskim (19 686,21 zł) i podlaskim (21 946,37 zł). Dochód uzyskany z jednego sprzedanego miejsca (POR) kształtował się w przedziale 34,13–76,71 zł. Natomiast dochód przypadający na jedno dostępne miejsce (PAR) wahał się w granicach od 0,84 zł do 42,76 zł. Wartość nadwyżki bezpośredniej była istotnie skorelowana z atrakcyjnością wiejskiej przestrzeni rekreacyjnej i wyposażeniem bazy rekreacyjnej. Natomiast na wartość wskaźnika (PAR) istotny wpływ miało tylko wyposażenie bazy rekreacyjnej. Związek tych cech był słaby, ale istotnie dodatni. Pomiędzy pozostałymi cechami nie udowodniono istotnych zależności.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ciepiela G.A., Sosnowski J., Wpływ atrakcyjności wiejskiej przestrzeni rekreacyjnej na działalność gospodarstw rolnych regionu siedleckiego, “Wieś i Rolnictwo” 2011, No. 1 (150).
2.Ciepiela G.A., Sosnowski J., Efekty ekonomiczne działalności turystycznej w gospodarstwach agroturystycznych, “Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” 2012, No. 2 (331).
3.Ciepiela G.A., Balińska A., Usługi turystyczne w gospodarstwach ekoagroturystycznych położonych w regionie Polski Wschodniej, in: Przedsiębiorczość w turystyce, eds. S.J. Starski, M. Jalinik, Wydawnictwo Eko.Pres, Białystok 2014.
4.Drzewiecki M., Agroturystyka w Polsce – stan obecny i tendencje rozwojowe, in: Uwarunkowania rozwoju turystyki związanej z obszarami wiejskimi, eds. B. Sawicki, J. Bergier, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Białej Podlaskiej, Międzyrzec Podlaski 2005.
5.Durydiwka M., Tourist function in rural areas of Poland. Spacial diversity and changing trends, “Miscellanea Geographica – Regional Studies on Development” 2013, Vol. 17, No. 3.
6.Gradziuk P., Ekonomiczna analiza wykorzystania słomy na cele energetyczne, in: Słoma – energetyczne paliwo, eds. A. Grzybek, P. Gradziuk, K. Kowalczyk, “Wieś Jutra” 2001.
7.Kamienicka J., Świadomość ekologiczna turystów. Interpretacja wyników badania socjologicznego Turyści a Natura 2000, Publikacja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Warszawa 2012.
8.Lubas B., Układ hotelowego rachunku zysków i strat według Standardowego Systemu Rachunkowości Hotelowej (SSRH), www.e-finanse.com.
9.Łęczycki K., Jabłonka R., Marcysiak A., Motywy i uwarunkowania lokalizacyjne prow- adzenia działalności agroturystycznej, in: Agroturystyka – moda czy potrzeba?, eds. G.A. Ciepiela, J. Sosnowski, Monografe No. 80, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2007.
10.Mały Rocznik Statystyczny Polski, GUS, Warszawa 2010.
11.Niedziółka A., Ekonomiczna opłacalność prowadzenia usług agroturystycznych w województwie małopolski, in: Agroturystyka – moda czy potrzeba?, eds. G.A. Ciepiela, J. Sosnowski, Monografie No. 80, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2007.
12.Osek M., Milczarek A., Wynik tuczu, wartość rzeźna oraz jakość mięsa świń rasy puławskiej żywionych mieszankami z udziałem nasion bobiku i rzepaku, “Roczniki Nauk Zootechnicznych” 2005, Vol. 32, f. 2.
13.Osek M., Janocha A., Milczarek A., Klocek B., Wyniki produkcyjne i poubojowe oraz walory smakowe mięsa kurcząt brojlerów żywionych mieszankami natłuszczanymi różnymi olejami roślinnymi, “Rośliny Oleiste” 2005, Vol. XXVI/2.
14.Rocznik Statystyczny Rolnictwa, GUS, Warszawa 2010.
15.Sawicki B., Mazurek-Kusiak A.K., Agroturystyka w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Lublin 2010.
16.Sikora J., Jęczmyk A., Agroturystyka przykładem przedsiębiorczości w wielofunkcyjnym rozwoju terenów wiejskich, in: Rola turystyki w strategii i polityce rozwoju gospodarki regionalnej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa, Gdańsk 2006.
17.Sikora J., Innowacyjność w agroturystyce polskiej – teoria i praktyka, in: Innowacje w rozwoju turystyki, ed. M. Jalinik, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2008.
18.Sikora J., Agroturystyka. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, C.H. Beck. Warszawa 2012.
19.Sikora J., Turystyka wiejska, w tym agroturystyka, w kontekście perspektyw rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce. Analiza wyników badań empirycznych, in: „Ekonomiczne Problemy Turystyki” No. 3 (27), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego No. 807, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014.
20.Sikorska-Wolak I., Możliwości rozwoju i specyfczne cechy turystyki na obszarach prawnie chronionych w Polsce, in: Regionalny aspekt rozwoju turystyki, ed. M. Jalinik, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2006.
21.Wojciechowska J., Procesy i uwarunkowania rozwoju agroturystyki w Polsce, “Rozprawy habilitacyjne”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.
22.Wojciechowska J., 20 lat polskiej agroturystyki – o przeszłości i przyszłości, “Turyzm” 2011, No. 21/1–2.
23.Ziółkowski B., Rolnictwo ekologiczne a turystyka wiejska – próba modelowego ujęcia wzajemnych zależności, “Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering” 2000, Vol. 51 (2).
24.Żbikowski J., Kozak A., Kuźmicki M., Motywy podejmowania działalności agro- turystycznej w wybranych gminach województwa lubelskiego, in: Marketing w agroturystyce, Monografe No. 75, eds. M. Plichta, J. Sosnowski, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2006.
25.www.wysokosc.mapa.info.pl. www.statsoft.com.