Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2015.4.32-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 4 (32) 2015
The Analysis of the Tourism Promotion System in Poland as Compared to the French Model of “Institutional Promotion”
(Analiza systemu promocji turystyki w Polsce na tle francuskiego modelu „promocji instytucjonalnej”)

Autorzy: Mirosław Marczak
Gdańsk School of Banking, POLAND
Słowa kluczowe: system promocji turystyki promocja instytucjonalna Narodowa Organizacja Turystyczna skuteczność promocji
Rok wydania:2015
Liczba stron:13 (75-87)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule zaprezentowano analizę polskiego systemu promocji turystyki na tle modelowego według autora, rozwiązania francuskiego, opartego na tzw. „promocji instytucjonalnej”. Zdecydowano się na dokonanie porównania tych systemów promocji turystyki z dwóch powodów. Po pierwsze, obydwa systemy promocji turystyki oparto na znacznej liczbie instytucji funkcjonujących zarówno na szczeblu lokalnym, jak i regionalnym, jednocześnie współpracujących z Narodową Organizacją Turystyczną. Po drugie, mimo potencjalnie widocznych podobieństw, analizowane systemy promocji wykazują wiele cech odmiennych, które w konsekwencji rzutują na wielkość i strukturę przyjazdowego ruchu turystycznego. W artykule przyjęto następującą tezę badawczą, iż skuteczny system promocji turystyki musi być oparty na wzajemnej współpracy wszystkich instytucji zaangażowanych w działania promocyjne. Dotyczy to podmiotów funkcjonujących na wszystkich szczeblach administracji (lokalny, regionalny, krajowy).
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Analysis of foreign markets 2010 based on reports from Polish Tourist Information Centres + China and India, Warsaw 2011.
2.ATOUT FRANCE: www.atout-france.fr.
3.Borzyszkowski J., Polityka turystyczna państwa, Politechnika Koszalińska, Koszalin 2005.
4.Marczak M., Boguszewicz-Kreft M., Promocja usług, CeDeWu, Warszawa 2015.
5.Plan działania na lata 2012–2013, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa 2012.
6.Polska Organizacja Turystyczna, www.pot.gov.pl.
7.Ordinance by the Minister of Economy dated 28 April 2006 on Granting the Statute for the Polish Tourism Organization amended with the Ordinance by the Minister of Economy dated 1 June 2007 on Granting the Statute for the Polish Tourism Organization.
8.Sikorska J., System promocji turystyki we Francji, „Rynek Turystyczny” 1994, No. 8.
9.Szwichtenberg A., Gospodarka turystyczna polskiego wybrzeża, Monografia Wydziału Ekonomii i Zarządzania nr 121, Politechnika Koszalińska, Koszalin 2006.
10.Tourism Highlights 2013 Edition, World Tourism Organization, Madrid 2013.
11.Act of 25 June 1999 on Polish Tourism Organization, “Journal of Laws” No. 62, Item 689.