Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2015.4.32-13
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 4 (32) 2015
The Entity Structure of the Cross-Border Tourism Product
(Struktura podmiotowa transgranicznego produktu turystycznego)

Autorzy: Anna Gardzińska
Szczecin University

Beata Meyer
Szczecin University

Agnieszka Sawińska
Szczecin University
Słowa kluczowe: transgraniczny produkt turystyczny podmioty kreujące transgraniczny produkt turystyczny województwo zachodniopomorskie i Meklemburgia-Pomorze Przednie
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:14 (169-182)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Transgraniczny produkt turystyczny stanowi kompilację elementów potencjału turystycznego obszaru transgranicznego, które zaspokajają różnorodne potrzeby turystów. Funkcjonowanie transgranicznego produktu turystycznego jest determinowane przez wiele zróżnicowanych czynników, takich jak np. walory przyrodnicze i antropogeniczne, dostępność komunikacyjna, rodzaj i jakość infrastruktury turystycznej oraz paraturystycznej, czy jakość środowiska przyrodniczego. W proces kreowania wspólnego produktu zaangażowanych jest wiele podmiotów występujących po obu stronach granicy, m.in. regionalne i lokalne organizacje turystyczne, jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty zainteresowane rozwojem turystyki. Obszarami, które mogą kształtować wspólny produkt turystyczny jest województwo zachodniopomorskie oraz graniczący od zachodu kraj związkowy Republiki Federalnej Niemiec, Meklemburgia-Pomorze Przednie. W procesie kształtowania wspólnego produktu kluczową rolę odgrywają podmioty występujące na szczeblu regionalnym. Jednakże ze względu na odmienność systemu państwowego Polski i Niemiec, stopień ich zaangażowania w kreację transgranicznego produktu turystycznego jest różny. Celem artykułu jest wskazanie podmiotów biorących udział w procesie kreowania transgranicznego produktu turystycznego oraz określenie ich roli na przykładzie województwa zachodniopomorskiego i Meklemburgii-Pomorze Przednie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dziedzic E. Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot zarządzania strategicznego, „Monografie i Opracowania” nr 442, SGH, Warszawa 1998.
2.Greta M., Euroregiony a integracja europejska. Wnioski dla Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003. Holloway J.Ch., Ch. Robinson, Marketing for Tourism, PWE, Warszawa 1997.
3.Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., Produkt turystyczny, pomysł, organizacja, zarządzanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
4.Middleton V.T.C., Marketing w turystyce, Polska Agencja Promocji Turystyki, Warszawa 1996.
5.Kurek W. (ed.)., Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
6.Wodejko S., Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa w Warszawie, Warszawa 1998.