Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2015.4.32-15
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 4 (32) 2015
Tourism Activity Among Seniors: A Case-Study from Warmian and Masurian Voivodeship
(Aktywność turystyczna osób starszych – przykład województwa warmińsko-mazurskiego)

Autorzy: Małgorzata Samusjew
University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Association of Polish Communes of Euroregion Baltic, POLAND

Joanna Zielińska-Szczepkowska
University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Association of Polish Communes of Euroregion Baltic, POLAND
Słowa kluczowe: starzenie się społeczeństwa aktywność turystyczna preferencje turystyczne seniorów
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:12 (193-204)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W niniejszym artykule zaprezentowano wyniki pilotażowych badań ankietowych przeprowadzonych w okresie wakacyjnym 2013 r. na próbie 141 osób w wieku 55 lat i więcej, zamieszkujących województwo warmińsko-mazurskie. Celem badań zrealizowanych w ramach projektu „TOURAGE – rozwój turystyki osób starszych w regionach peryferyjnych”, było nakreślenie sylwetki przeciętnego seniora – turysty z regionu Warmii i Mazur oraz określenie jego preferencji turystycznych. Omówione zostały motywy podejmowania przez respondentów podróży, a także charakter tych wyjazdów. Rozważania poszerzono o zagadnienia aktywności turystycznej osób starszych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Emerytury i renty w 2013 r., GUS, Warszawa 2014.
2.Europa – najpopularniejszy kierunek turystyczny na świecie – nowe ramy polityczne dla europejskiego sektora turystycznego, KOM (2010) 352, Bruksela 2010.
3.Evaluation of the Profitability and Economic Impact Generated by the Europe Senior Tourism Programme. Executive summary, Innova Management, Turismo–Ocio–Hotelaría, August 2011, www.europeseniortourism.eu/export/sites/ senior/comun/descargas/evaluationEuropeSeniorTourismProgramme.pdf.
4.Gardner A., Travel is Ageing Gracefully, in: “Tourism Review Magazine” 2009,
5.Grzanka-Tykwińska A., Kędziora-Kornatowska K., Znaczenie wybranych form aktywności w życiu osób w podeszłym wieku, „Gerontologia Polska” 2010, t. 18, nr 1. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-08062011BP/EN/3-08062011-BP-EN.PDF.
6.Klimczuk A., Srebrna gospodarka w dokumentach strategicznych państwa, in: Zmieniający się świat. Perspektywa demograficzna, społeczna i gospodarcza, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.
7.Ossowski Z., Taraszkiewicz T., Formella M., Aktywność turystyczna seniorów szansą na rozwój turystyki w Polsce, Ekonomiczne problemy usług nr 82, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 697, Szczecin 2012.
8.Parzych K., Uwarunkowania aktywności turystycznej osób starszych. Studium przypadku słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Słupsku, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 805, Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 1 (25), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014.
9.Patterson I., Growing Older. Tourism and Leisure Behavior of Older Adults, CABI Publishing, Wallingford, Cambridge 2006.
10.Preferencje osób starszych dotyczące wyjazdów turystycznych, Korporacja Badawcza Pretendent, Wrocław 2011.
11.Rocznik Demograficzny 2010, GUS, Warszawa 2010.
12.Śniadek J., Age of Seniors – a Challenge for Tourism and Leisure Industry, “Studies of Physical Culture and Tourism” 2006, No. 13.
13.Śniadek J., Konsumpcja turystyczna polskich seniorów na tle globalnych tendencji w turystyce, “Gerontologia Polska” 2007, t. 15, nr 1–2.
14.Śniadek J., Zajadacz A., Senior Citizens and Their Leisure Activity: Understanding Leisure Behaviour of Elderly People in Poland, “Studies in Physical Culture and Tourism” 2010, Vol. 17, No. 2.
15.Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014– 2050, GUS, Warszawa 2014.
16.Szmigielska B., Bąk A., Hołda M., Seniorzy jako użytkownicy internetu, “Nauka” 2012, nr 2.
17.Szwarc H., Wolańska T., Łobożewicz T., Rekreacja i turystyka ludzi w starszym wieku. Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1988.
18.Turystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych w 2013 r., GUS, Warszawa 2014.
19.Turystyka w województwie warmińsko-mazurskim w 2013 r., GUS, Warszawa 2014.
20.Walker M., Marketing to seniors, 1st Book Library, Bloomington 2004. www.europeseniortourism.eu/pl/index.html. www.tourage.eu. www.tourism-review.com.
21.Zamłyńska K., Turystyka i rekreacja a promocja zdrowia rodziny, Roczniki Naukowe AWF w Poznaniu nr 54, Poznań 2005.