Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2018.1.41-11
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 1 (41) 2018
Agroturystyka w gospodarce obszarów wiejskich na przykładzie powiatu piotrkowskiego

Autorzy: Janusz Zrobek
Uniwersytet Łódzki
Słowa kluczowe: agroturystyka przedsiębiorczość lokalny rozwój obszary wiejskie
Data publikacji całości:2018-04-27
Liczba stron:8 (105-112)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Obszary wiejskie potrzebują impulsów rozwoju oraz wzbogacenia swojej tkanki gospodarczej. Jedną z dróg takiego rozwoju, ściśle związaną z obszarami wiejskimi, jest agroturystyka. Celem opracowania jest wskazanie elementów oferty, które pomagają wiejskiej społeczności skutecznie rozwijać agroturystykę, jak również wskazanie możliwości rozwoju tej formy przedsiębiorczości. Badania oparto na przeglądzie literatury i analizie materiałów pozyskanych ze źródeł wtórnych dotyczących agroturystyki w powiecie piotrkowskim. Uzyskane wyniki potwierdzają, że niekorzystne warunki naturalne ograniczają możliwości rozwoju agroturystyki w skali lokalnej. Utrzymanie nawet nieznacznej roli gospodarczej agroturystyki wymaga doskonalenia świadczonych usług przez prowadzące taką działalność gospodarstwa.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bajger-Kowalska, M., Tracz, M., Uliszak, R. (2016). Uwarunkowania rozwoju na obszarach wiejskich na przykładzie gospodarstw agroturystycznych województwa małopolskiego. Przedsiębiorczość — Edukacja, 12, 256-273. Balińska, A. (2016). Znaczenie turystyki w rozwoju gmin wiejskich na przykładzie obszarów peryferyjnych wschodniego pogranicza Polski. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
2.Ciepiela, G., Jankowski, K., Sosnowski, J. (2007).Potencjał agroturystyczny powiatu łosickiego. W: I. Sikorska-Wolak (red.), Turystyka w rozwoju obszarów wiejskich (s.152-164). Warszawa: Wydawnictwo SGGW. Czerwińska-Jaśkiewicz, M. (2013). Marketing w agroturystyce. Difin, Warszawa.
3.Durydiwka, M. (2012).Czynniki rozwoju i zróżnicowanie funkcji turystycznej na obszarach wiejskich w Polsce. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
4.Griniuk, D. (2015). Wpływ agroturystyki w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego. W: B. Roszkowska-Mądra, M. Roman (red.), Współczesne problemy rozwoju turystyki w ujęciu regionalnym (s. 60-75). Białystok: PTE Oddział w Białymstoku.
5.Grosse, T.G., Hardt, Ł. (2010).Sektorowa czy zintegrowana, czyli o optymalnej strategii rozwoju polskiej wsi. Warszawa: „Pro Oeconomia” Fundacja Ewaluacji i Badań Ekonomicznych. 
6.Jalinik, M. (2007). Uwarunkowania i czynniki rozwoju turystyki wiejskiej w północno-wschodnich województwach Polski. W: I. Sikorska-Wolak (red.), Turystyka w rozwoju obszarów wiejskich (s. 343-357). Warszawa: Wydaw¬nictwo SGGW.
7.Kamińska, W. (red.) (2015). Innowacyjność w turystyce wiejskiej a nowe możliwości zatrudnienia na obszarach wiejskich. Studia KPZK PAN, t. CLXIIL
8.Kobus, P., Zrobek, J. (2014). Wiedza rynkowa w strategiach rozwoju lokalnego obszarów słabo rozwiniętych. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 37, 392-408.
9.Kurtyka, I. (2008). Turystyka wiejska i agroturystyka jako element zrównoważonego rozwoju powiatu kłodzkiego. Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich, 55, 175-187.
10.Kuźniar, W. (2013). Aktywność marketingowa gmin i jej oddziaływanie na rozwój turystyki wiejskiej. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
11.Marks, E., Jaszczak, A., Połucha, I. (2012). Kierunki rozwoju turystyki zrównoważonej w województwie warmińsko¬-mazurskim. Problemy Ekologii Krajobrazu, XXXIV, 195-201.
12.Sikora, J. (2014). Turystyka wiejska, w tym agroturystyka, w kontekście perspektyw rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce: analiza wyników badań empirycznych. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 3 (27), 113-126
13.Tidd, J., Bessant, J. (2013). Zarządzanie innowacjami. Warszawa: Wolters Kluwer.
14.Wojciechowska, J. (2009). Procesy i uwarunkowania rozwoju agroturystyki w Polsce. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
15.Zajda, K. (2013). Innowacja w wiejskiej przedsiębiorczości. Studia Regionalne i Lokalne, 1, 90-104.
16.Zawadka, J. (2010). Ewolucja działalności agroturystycznej w Polsce i typologia wiejskich gospodarstw turystycznych.
17.Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia, 9 (4), 627-638.