Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2018.2.42-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 2 (42) 2018
Konkurencyjność podmiotów sharing economy w turystyce

Autorzy: Klaudyna Kowalska
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej
Słowa kluczowe: konsumpcja kolaboratywna gospodarka współdzielenia konkurencyjność
Data publikacji całości:2018-06-20
Liczba stron:9 (19-27)
Klasyfikacja JEL: D23 L83 Z31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł dotyczy problematyki związanej z wpływem sharing economy na funkcjonowanie przedsiębiorstw na rynku turystycznym. Wejście na rynek nowych graczy wywołało niepokój tradycyjnych dostawców usług turystycznych. Rodzi to pytanie, czy podmioty sharing economy stanowią konkurencję dla przedsiębiorstw turystycznych? Celem artykułu jest próba wskazania czynników determinujących przewagę konkurencyjną nowych pośredników. Metodą badawczą zastosowaną w procesie poszukiwania odpowiedzi była analiza treści źródeł wtórnych, w tym polsko- i angielskojęzycznej literatury. Badania wykazały, że najważniejszymi czynnikami stanowiącymi o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstw sharing economy są: niskie zaangażowanie kapitału, niskie koszty transakcyjne, nieuregulowany charakter działalności oraz wysoka elastyczność podaży.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Botsman, R. (2013). The Sharing Economy Lacks a Shared Definition. Pobrano z: https://www.fastcompany.
2.com/3022028/the-sharing-economy-lacks-a-shared-definition, (17.08.2017).
3.Botsman, R., Rogers, R. (2010). What's mine Is Yours: the Rise of Collaborative Consumption. New York: Harper Collins.
4.Crouch, G.I. (2011). Destination competitiveness: An analysis of determinant attributes. Journal of Travel Research,
5.1 (50), 27-45.
6.Gorynia, M. (2000). Koncepcja i metodyka badania konkurencyjności przedsiębiorstwa. W: J.W. Bossak, W. Bieńkowski (red.), Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji (s. 89-101). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
7.Gorynia, M. (2009). Teoretyczne aspekty konkurencyjności. W: M. Gorynia, E. Łaźniewska (red.), Kompendium wiedzy
8.o konkurencyjności (s. 48-66). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
9.Gorynia, M., Jankowska, B. (2008). Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internalizacja przedsiębiorstwa. Warszawa: Difin.
10.Gorynia, M., Łaźniewska, E. (2009). Kompendium wiedzy o konkurencyjności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
11.Grzebyk, M., Kryński, Z. (2011). Konkurencja i konkurencyjność przedsiębiorstw: ujęcie teoretyczne. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 20, 107-117.
12.Hall, C.M. (2007). Tourism and regional competitiveness. W: J. Tribe, D. Airey (red.), Developments in Tourism Research (s. 217-230). Oxford: Elsevier.
13.Hamari, J., Sjoklint, M., Ukkonen, A. (2015). The sharing economy: Why people participate in collaborative consumption. Journal of the Association for Information Science and Technology, 9 (67), 2047-2059.
14.HVS Consulting & Valuation (2015). Airbnb and Impacts on the New York City Lodging Market and Economy. Pobrano z: http://www.hanyc.org/wp-content/uploads/2015/10/HVS-Impact-Study-FINAL-Airbnb-and-the-NYC- Lodging-Market-10-27-15-copy.pdf (8.09.2018).
15.Jaremen, D.E., Nawrocka, E. (2017). Konkurencyjność Airbnb na rynku hotelarskim. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, 473, 286-296.
16.Jaremen, D.E., Nawrocka, E., Rapacz, A. (2017). Sharing economy - wyzwania społeczno-ekonomiczne dla lokalnej polityki turystycznej. Przypadek Barcelony. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 1 (37), 75-83.
17.Kachniewska, M. (2009). Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa hotelarskiego. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
18.Majchrzak, K. (2016). Ekonomia dzielenia się i jej przejawy w turystyce. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 1 (33), 21-30.
19.Obłój, K. (2007). Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej. Warszawa: PWE.
20.Pakulska, T. (2016). Otoczenie przedsiębiorstw a rozwój sharing economy. W: M. Poniatowska-Jaksch, R. Sobiecki (red.), Sharing economy (gospodarka współdzielenia) (s. 39-54). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
21.Pietrewicz, J.W., Sobiecki, G. (2016). Przedsiębiorczość sharing economy. W: M. Poniatowska-Jaksch, R. Sobiecki (red.), Sharing economy (gospodarka współdzielenia) (s. 11-26). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
22.Porter, M.E. (1992). Strategie konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. Warszawa: PWE.
23.Skalska, T., Markiewicz, E., Pędzierski, M. (2016). Konsumpcja kolaboratywna w obszarze turystyki. Próba prezentacji stanu zjawiska na rynku polskim. Folia Turistica, 41, 165-190.
24.Sobiecki, G. (2016). Sharing economy - dylematy pojęciowe. W: M. Poniatowska-Jaksch, R. Sobiecki (red.), Sharing economy (gospodarka współdzielenia) (s. 27-38). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
25.Stankiewicz, M.J. (2005). Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji. Toruń: TNOiK Dom Organizatora.
26.Zervas, G., Proserpio, D., Byers, J. (2015). The Impact of the Sharing Economy on the Hotel Industry: Evidence from Airbnb’s Entry Into the Texas Market. W: Proceedings of the Sixteenth ACM Conference on Economics and Computation (s. 637-637). New York: ACM.