Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2018.2.42-08
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 2 (42) 2018
Kooperacja w klastrach turystycznych

Autorzy: KATARZYNA KŁADŹ-POSTOLSKA
Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej, Wydział Turystyki i Zdrowia

MICHAŁ BIEGAJŁO
Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej, Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu
Słowa kluczowe: kooperacja turystyka formy współpracy klastry
Rok wydania:2018
Liczba stron:10 (79-88)
Klasyfikacja JEL: D22 Z31 Z32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem opracowania jest określenie specyfiki powiązań kooperacyjnych zachodzących między przedsiębiorstwami skupionymi wokół branży turystycznej. Rozważania teoretyczne poparto wynikami badań własnych. W tym celu posłużono się autorskim kwestionariuszem ankiety. Badania ankietowe przeprowadzono wśród 60 przedsiębiorstw deklarujących przynależność do klastrów turystycznych. W artykule przyjęto następującą hipotezę badawczą: Kooperacja w klastrach turystycznych polega na realizacji wspólnych przedsięwzięć marketingowych, a główną formą przepływu wiedzy w klastrach jest udział w targach, konferencjach i wizytach studyjnych. Z przeprowadzonej analizy wynika, że podmioty klastrów turystycznych aktywnie kooperują, dostrzegając korzyści współpracy, wspólnej promocji oraz wymiany wiedzy i doświadczeń podczas spotkań branżowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Anderson, J.C., Narus, J.A. (1990). A model of distributor firm and manufacturer firm working partnerships. Journal of Marketing, 1 (54), 45-58.
2.Bengtsson, M., Kock, S. (1999). Cooperation and Competition in Relationships between Competitors in Business Networks. Journal of Business & Industrial Marketing, 3 (14), 178-191.
3.Dębski, M. (2014). Klaster jako czynnik rozwoju konkurencyjności destynacji turystycznej. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 4 (15), 51-66.
4.European Commission (2002). Regional Clusters in Europe. Observatory of European SMEs, 3.
5.Famielec, J. (1997). Strategie rozwoju przedsiębiorstw. Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
6.Ferreira, J., Estevao, C. (2009). Regional Competitiveness of Tourism Cluster: A Conceptual Model Proposal. Tourism and Management Studies. Pobrano z: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/14853/1/ (2.02.2018).
7.Górzyński, M., Pander, W., Koć, P. (2006). Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu. Warszawa: PARP.
8.Kowalski, A.M. (2011). Wpływ kryzysu gospodarczego na procesy współpracy i konkurencji. Master of Business Administration, 2 (109), 30-42.
9.Malakauskaite, A., Navickas, V. (2010). The Role of Clusters in the formation Process of Tourism Sector Competitiv- ness: Conceptual Novelties. Economics and Management, 15, 149-154.
10.Meyer, B. (2014). Efekty współdziałania podmiotów gospodarki turystycznej. W: A. Panasiuk (red.), Fundusze Unii Europejskiej w gospodarce turystycznej (s. 103-105). Warszawa: Difin.
11.Panasiuk, A. (2006). Integracja działań samorządu terytorialnego i podmiotów sektora turystycznego jako warunek rozwoju gospodarki turystycznej. W: S. Wodejko (red.), Gospodarka turystyczna a grupy interesu (s. 98-107). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
12.Podobiński, A. (2004). Marketingowe czynniki rozwoju sprzedaży wyrobów przemysłowych. Kraków: Uczelnianie Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH.
13.Porter, M.E. (2001). Porter o konkurencji. Warszawa: PWE.
14.Rapacz, A., Gryszel, P., Jaremen, D. (2011). Możliwości współpracy podmiotów gospodarki turystycznej w percepcji właścicieli przedsiębiorstw turystycznych działających w Karpaczu. W: A. Rapacz (red.), Gospodarka turystycz¬na w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca (s. 504-514). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
15.Rapacz, A., Jaremen, D., Gryszel, P. (2010). Dolina Pałaców i Ogrodów jako przejaw współpracy na rynku turystycznym. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 4 (9), 413-421.
16.Soliński, T. (2010). Innowacyjne zarządzanie rozwojem turystyki. W: J. Krupa (red.), Innowacyjność w turystyce (s. 98-114). Rzeszów: Procarpathia.