Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2018.2.42-11
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 2 (42) 2018
Działalność instytucji otoczenia biznesu w zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorstw instrumentami przemysłu spotkań

Autorzy: LUIS OCHOA SIGUENCIA
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Wydział Zarządzania Sportem i Turystyką

ZOFIA GRÓDEK-SZOSTAK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Wydział Zarządzania

AGNIESZKA CHĘCIŃSKA-ZAUCHA
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Wydział Zarządzania Sportem i Turystyką
Słowa kluczowe: przedsiębiorstwo instytucje otoczenia biznesu przemysł spotkań
Data publikacji całości:2018-06-20
Liczba stron:8 (107-114)
Klasyfikacja JEL: O14 O11
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Kooperacja przedsiębiorstw z szeroko definiowanymi instytucjami otoczenia biznesu (IOB) stanowi jeden nurtów badawczych w obszarze zarzadzania przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Problematyka infiltracji działalności IOB na rzecz rozwoju przedsiębiorstw była i jest podejmowana w literaturze przedmiotu, lecz w dalszym ciągu pozostają białe plamy. Celem opracowania jest identyfikacja instrumentów przemysłu spotkań oferowanych przez instytucje otoczenia biznesu przedsiębiorcom w obszarze rozwoju prowadzonej działalności gospodarczej. Dyskusja i ocena zjawisk została przeprowadzona na podstawie kwerendy litera¬tury i źródeł wtórnych w języku polskim i angielskim, indywidualnego wywiadu pogłębionego (IDI) z instytucjami otoczenia biznesu oraz obserwacji uczestniczącej autorów. Sformułowano kierunki przyszłych badań empirycznych, których rezultaty mogą być przydatne zarówno w zarządzaniu przedsiębiorstwem, jak i w działalności sektora MICE.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bąkowski, A., Mażewska, M. (2014). Ośrodki innowacji w Polsce (z uwzględnieniem inkubatorów przedsiębiorczości). Raport z badania 2014. Warszawa: PARP.
2.Berbeka, J., Borodako, K., Rudnicki, M. (2015). Zarządzanie innowacjami w przemyśle spotkań. Warszawa: Wydaw¬nictwo C.H. Beck.
3.Borodako, K., Berbeka, J., Rudnicki, M. (2014). Znaczenie wysokospecjalistycznych usług biznesowych (KIBS) dla innowacji w przedsiębiorstwach turystyki biznesowej. Folia Turistica, 32, 195-213.
4.Celuch, K. (2008). Definicje i interpretacje pojęć. W: Turystyka biznesowa. Produkt i promocja (s. 1-12). Warszawa: Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce.
5.Celuch, K. (2013). Przemysł spotkań w Polsce jako czynnik rozwoju turystyki. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
6.Celuch, K. (2016). Trendy w przemyśle spotkań na przykładzie segmentacji zarządzania spotkaniami biznesowymi. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 1 (33), 225-234.
7.Davidson, R. (1994). Business Travel. Harlow, England: Addison Wesley Longman.
8.Gródek-Szostak, Z. (2017a). Zróżnicowanie definiowania instytucji otoczenia biznesu w regionalnych programach ope¬racyjnych na lata 2014-2020. W: J. Kaczmarek, P. Krzemiński (red.), Doskonalenie działania przedsiębiorstw i instytucji wobec przemian społeczno-gospodarczych. Innowacje — finanse — otoczenie biznesu (s. 233-243). Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego.
9.Gródek-Szostak, Z. (2017b). Znaczenie instytucji otoczenia biznesu dla rozwoju innowacji i kooperacji sektora MSP. W: A. Pietruszka-Ortyl, M. Makowiec (red.), Przedsiębiorczość a źródła przewagi konkurencyjnej w gospodar¬ce opartej na wiedzy. (s. 107-117). Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny, Katedra Zachowań Organizacyjnych.
10.Gródek-Szostak, Z., Szeląg-Sikora, A., Sikora, J., Korenko, M. (2017). Prerequisites for the Cooperation Between Enterprises and Business Support Institutions for Technological Development. W: A. Nalepka, A. Ujwary-Gil (red.), Business and non-profit organizations facing increased competition and growing customers’ demands (t. 16, s. 427-439). Warsaw: Institute of Economics of the Polish Academy of Sciences; Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis Univeristy; Nowy Targ: Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science „Cognitione”.
11.Kajrunajtys, D. (2016). Obieg informacji na potrzeby konkurowania organizacji w turbulentnym otoczeniu. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie, 12, 124-140.
12.Matusiak, K.B. (2010). Uwarunkowania rozwoju infrastruktury wsparcia w Polsce. W: K.B. Matusiak (red.), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce (s. 335-337). Warszawa: PARP.
13.Matusiak, K.B., Bąkowski, A. (2008). Wybrane aspekty funkcjonowania parków technologicznych w Polsce i na świe- cie. Warszawa: PARP.
14.Nesterak, J., Gródek-Szostak, Z., Malinovska, O. (2016). Taking up Technological Cooperation in the SME Sector - an Overview of the Experience in the Enterprise Europe. Acta Oeconomica Cassoviensia, 2 (9), 26-34.
15.Przygodzki, Z. (2007). Konkurencyjność regionów. W: J. Chadzyński, A. Nowakowska, Z. Przygodzki (red.), Region i jego rozwój w warunkach globalizacji (s. 103-147). Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
16.Sidorkiewicz, M. (2011). Turystyka biznesowa. Warszawa: Difin.
17.Świątecki, A. (2005). Podróże motywacyjne - polska siła przyciągania. W: Promocja i kreowanie wizerunku Polski (s. 117-124). Warszawa: Polska Organizacja Turystyczna.
18.WTO (2006) Measuring the Economic Importance of the Meetings Industry. Developing a Tourism Satellite Account Extension. Madrid, Spain: World Tourism Organisation.