Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2018.2.42-21
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 2 (42) 2018
Atrakcje turystyczne dziedzictwa przemysłowego ziemi wałbrzyskiej

Autorzy: Beata Rosicka
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki
Słowa kluczowe: atrakcje turystyczne dziedzictwo przemysłowe ziemia wałbrzyska
Data publikacji całości:2018-06-20
Liczba stron:8 (225-232)
Klasyfikacja JEL: L83
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem rozważań jest ocena atrakcji turystycznych dziedzictwa przemysłowego i myśli technicznej usytuowanych na ziemi wałbrzyskiej. Metodami zastosowanymi do osiągnięcia powyższego celu były analiza literatury przedmiotu, obserwacja oraz waloryzacja wielokryterialna. Na obszarze badań zlokalizowane są obiekty poprzemysłowe cenne pod względem architektonicznym, które pozwalają na bezpośrednie obcowanie z historią myśli technicznej z zakresu górnictwa i produkcji porcelany. Adaptacja nieczynnych obiektów to przykład działania pozwalającego ocalić od zapomnienia dziedzictwo przemysłowe rejonu, którego rozwój społeczno-ekonomiczny był przez stulecia ściśle z nim związany. Jednak niedocenionymi zabytkami techniki pozostają tunele kolejowe pod Małym Wołowcem.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Burzyński, T., Staszewska-Ludwiczak, A., Pasko, K. (red.) (2009). Dziedzictwo przemysłowe jako element zrówno¬ważonego rozwoju turystyki. Materiały z V Międzynarodowej Konferencji Naukowo Praktycznej, Zabrze, 4-5.09.2008. Katowice: GWSH, Urząd Miejski w Katowicach.
2.Derek, M. (2010). Turystyka przemysłowa jako forma turystyki zrównoważonej. W: Z. Młynarczyk, I. Potocka, A. Zaja- dacz (red.), Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki (t. 6, s. 31-42). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Bogucki. Jędrysiak, T. (2011). Turystyka kulturowa w obiektach poprzemysłowych - zagadnienia ogólne. Turystyka Kulturowa, 6, 17-35.
3.Kowalczyk, A. (2008). Współczesna turystyka kulturowa - między tradycją a nowoczesnością. W: A. Kowalczyk (red.) Turystyka kulturowa (spojrzenie geograficzne) (s. 9-57). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu War¬szawskiego.
4.Kruczek, Z. (2011). Atrakcje turystyczne. Fenomen, typologia, metody badań. Kraków: Proksenia.
5.Lamparska, M. (2017). Turystyka wśród górniczych szybów. Szlak turystyczny i przewodnik po dawnych i współcze¬snych kopalniach na obszarze Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Katowice: Wydawnictwo Śląsk. Lisowska, A. (2016). Stara Kopalnia Centrum Nauki i Sztuki w Wałbrzychu - przykład rewitalizacji obiektów poprze¬mysłowych na cele kulturowe. Turystyka Kulturowa, 4, 6-20.
6.Lorenc, M.W., Wajsen, A. (2009). Możliwość rewitalizacji terenu kopalni „Julia” w Wałbrzychu na tle wybranych przykładów europejskich. Problemy Ekologii Krajobrazu, 24, 81-92.
7.Mikos von Rohrscheidt, A. (2008). Turystyka kulturowa. Fenomen. Potencjał. Perspektywy. Gniezno: GWSHM Mi¬lenium.
8.Mikos von Rohrscheidt, A. (2010). Turystyka kulturowa. Fenomen. Potencjał. Perspektywy. Poznań: Wydawnictwo KulTour.pl.
9.Nowacki, M. (2007). Metody i kierunki badań atrakcji turystycznych. Problemy Turystyki, 1—4 (30), 59-72.
10.Piątek, E., Piątek, Z. (2000). Górnictwo rud metali w Górach Sowich. Wrocław: Studia Artystyczno-Reklamowe TAK. Potocki, J., Szczęśniak, E. (2009). Rozwój przestrzenny wałbrzyskiego zespołu miejskiego i jego wpływ na przemiany systemu przyrodniczego. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 123, 162-171.
11.Preidl, W. (2005). Dolnośląskie tunele kolejowe - zabytki techniki. Górnictwo i Geoinżynieria, 1 (3), 319-329. Rzeczycki, T. (2004). Kopalnia Silberloch. Wierchy, 70, 236-237.
12.Szczepanowski, A.E. (2015). Ekonomika turystyki kulturowej. Warszawa: Difin.
13.Wójcik, J. (2011). Stan, wykorzystanie i zagospodarowanie obiektów poprzemysłowych w Wałbrzychu i Boguszowie- -Gorcach, ze szczególnym uwzględnieniem budynków i budowli górniczych. W: K. Widawski (red.), Turystyka kulturowa na Dolnym Śląsku. Wybrane aspekty (t. 2, s. 97-117). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wro¬cławskiego.