Opuscula Sociologica

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Sociologica

ISSN: 2299-9000     eISSN: 2353-2882    OAI    DOI: 10.18276/os.2016.3-05
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 3/2016
Nieobowiązkowe praktyki religijne licealistów w Kaliszu i studentów w Poznaniu
(Non-Obligatory Religious Observances of Secondary-School Students from Kalisz and of University Students from Poznań)

Authors: Józef Baniak
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Keywords: university students secondary-school students an index of religious observances occasional church services individual prayer confession and communion in the liturgical year non-obligatory religious practices/ observances
Data publikacji całości:2016
Page range:18 (59-76)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article is a continuation of the analysis of religious observances celebrated by secondary-school and university students (Opuscula Sociologica 2016, 1). The stress has been put on the declarations of the young people concerning their participation in non-obligatory religious observances (individual prayers, church services, confessions and communions on various days, a Mass on weekdays). The author presents an indexation of selected religious observances and the determinants of readiness of respondents to participate in the observances. The analyses have been based on the results of the sociological research carried out by the author in 2011 on secondary-school students from Kalisz (456) and on university students from Poznań (426) with the use of a questionnaire. The research has proved that the type of school – that is to say the age of the respondents – influences their participation in nonobligatory observances more than their sex. Actually, religiousness and religious indifference influence their participation in religious observances. Individual prayer is said 52% of the respondents with various frequency, and 41.4% do not say it at all. Comparing these results with the previous ones it may be said that the percentage of second-school and university students who have given up nonobligatory religious observances has increased.
Download file

Article file

Bibliography

1.Baniak, J. (1990a). Motywy wiary i niewiary katolików miejskich. W Drodze, 8, 85–93.
2.Baniak, J. (1990b). Motywy wiary i niewiary katolików miejskich. W Drodze, 9, 86–92.
3.Baniak, J. (2002). Praktyki religijne katolików XX wieku – analiza socjologiczna. Studia Gnesnensia, 16, 277–318.
4.Baniak, J. (2015). Religia katolicka i Kościół rzymskokatolicki w opiniach polskiej młodzieży. Od akceptacji do kontestacji. Kraków: Nomos.
5.Baniak, J. (2016). Obowiązkowe praktyki religijne licealistów w Kaliszu i studentów w Poznaniu. Opuscula Sociologica, 1, 27–42.
6.Blalock, H.M. (1977). Statystyka dla socjologów. Warszawa: PWN.
7.Borowik, I. (2002). Przemiany religijności polskiego społeczeństwa. W: M. Marody (red.), Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku (s. 381–396). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
8.Curyłowski, R. (2004). Religijność młodzieży ponadgimnazjalnej (raport na podstawie badań socjologicznych we Włocławku). Ateneum Kapłańskie, 144 (2), 292–305.
9.Dębski, M. (2005). Przejawy „niewidzialnej religii” w religijności młodzieży akademickiej w województwie pomorskim. Socjologia Religii, 3, 127–148.
10.Goodman, N. (1997). Wstęp do socjologii. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
11.Kokociński, D. (2014). Religijność maturzystów miasta Poznania. Studium socjologiczne. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
12.Kozak, J. (2013). Postawy moralne studentów Lublina w warunkach zmiany ustrojowej. W: H. Mielicka-Pawłowska (red.), Religijne wymiary życia społecznego (s. 174–192). Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.
13.Kozak, J. (2014). Dzieci postmoderny? Studium socjologiczne nad religijnością studentów. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia.
14.Le Bras, G. (1954). La vitalite religieuse de l’Eglise de France. Revue d’Histoire de l’Eglise de France, 2, 267–280.
15.Mariański, J. (1984). Postawy społeczno-moralne młodzieży płockiej. Płock: Płockie Towarzystwo Naukowe.
16.Mariański, J. (2008). Emigracja z Kościoła. Religijność młodzieży polskiej w warunkach zmian społecznych. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
17.Mariański, J. (2014). Praktyki religijne w Polsce w procesie przemian. Studium socjologiczne. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu.
18.Mielicka, H. (2006). Antropologia świąt i świętowania. Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej.
19.Mielicka-Pawłowska, H. (2012). Obyczajowość religijna Polaków. W: E. Firlit, M. Hainz, M. Libiszowska-Żółtkowska, G. Pickel, D. Pollack (red.), Pomiędzy sekularyzacją i religijnym ożywieniem. Podobieństwa i różnice w przemianach religijnych w Polsce i w Niemczech (s. 383–401). Kraków: Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM.
20.Olechnicki, K., Załęcki, P. (red.) (1997). Słownik socjologiczny. Toruń: Graffiti BC.
21.Pawlik, J.J. (2007). Obrzędowość dzisiaj: między wymogiem laickości a potrzebą rytualnej ekspresji. Nurt. Kwartalnik Misjologiczno-Religioznawczy, 1, 117–129.
22.Pin, E. (1966). Pobudki religijne a przejście ku społeczeństwu technicznemu. W: Ludzie – wiara – Kościół. Analizy socjologiczne (s. 178–194). Warszawa: Biblioteka „Więzi”.
23.Piwowarski, W. (1971). Religijność wiejska w warunkach urbanizacji. Studium socjologiczne. Warszawa: Biblioteka „Więzi”.
24.Piwowarski, W. (1977). Religijność miejska w rejonie uprzemysłowionym. Studium socjologiczne.Warszawa: Biblioteka „Więzi”.
25.Rogoziński, Z. (1955). Z metodyki statystyki badań społecznych. Na przykładzie zbiorowości gospodarstw chłopskich w Polsce. Łódź–Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
26.Ryczan, K. (1981). Ciągłość i zmiana tradycji religijnej – problematyka i hipotezy. Roczniki Nauk Społecznych KUL, 9, 61–80.
27.Sroczyńska, M.A. (2013). Rytuały w młodzieżowym świecie. Studium socjologiczne. Kraków: Wydawnictwo FALL.
28.Świątkiewicz, W. (2009). Praktyki religijne w kulturowych kostiumach. W: S.H. Zaręba (red.), Socjologia życia religijnego (s. 209–234). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
29.Wawro, W. (1986). Postawy religijne młodzieży szkół średnich – akceptacja roli księdza. W: W. Piwowarski, W. Zdaniewicz (red.), Z badań nad religijnością polską. Studia i materiały (s. 205–229). Warszawa–Poznań: Wydawnictwo Pallottinum.
30.Wesoły, W. (2005). Formacja i świadomość misyjna katechizowanej młodzieży. Studium socjologiczno-pastoralne. Olsztyn: Hosianum.
31.Zaręba, S.H. (2010). Wiara sakralna, wiara klerykalna, wiara masowa...? Wizerunek polskiej religijności. W: S.H. Zaręba (red.), Rodzina, religia, społeczeństwo. Polacy 2009 w diagnozie socjologicznej (s. 77–99). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.