Uniwersytety na rubieżach - Konteksty semantyczne, historyczne, naukowe i edukacyjne

ISBN: 978-83-7972-559-5    ISBN (online): 978-83-7972-560-1    ISSN: 2083-4381    OAI
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / T. 4
Historyczne i społeczno-kulturowe uwarunkowania powstania Uniwersytetu Szczecińskiego

Authors: Joanna Król ORCID
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: Uniwersytet Szczeciński edukacja polityka oświatowa
Data publikacji całości:2022
Page range:16 (157-172)

Abstract

Przedmiotem artykułu są historyczne i społeczno-kulturowe uwarunkowania powstania Uniwersytetu Szczecińskiego. Celem poszukiwań badawczych w tym obszarze było określenie i przeanalizowanie wszystkich determinantów o naturze historycznej i społeczno-kulturowej, które zdecydowały o procesie ukonstytuowania się szczecińskiej Alma Mater. Kwerenda materiałów źródłowych i literatury przedmiotu umożliwiła wyznaczenie podstawowych uwarunkowań, które określiły istotę, charakter i efekty starań o powołanie Uniwersytetu Szczecińskiego oraz tych, które te starania utrudniały. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że już na starcie Szczecin, w porównaniu z innymi miastami, miał nieporównywalnie trudniejsze warunki do tworzenia życia naukowego. Problemy związane z okresem pionierskim, długi brak stabilizacji społecznej, przyjęty kierunek w polityce oświatowej, a także ostrożny, wręcz niekiedy niechętny stosunek władz centralnych do idei powstania uniwersytetu spowodowały, że Szczecin na swoją uczelnię musiał czekać aż 40 lat. Zasadniczy udział miały tu zmiany polityczne u progu lat 80., wzrastające potrzeby oświatowe regionu, aktywność środowisk lokalnych jak i wsparcie innych ośrodków akademickich.
Download file

Article file

Bibliography

1.Białecki, T. (1998). Pierwsze lata polskiego Szczecina (1945–1949). W: T. Białecki, Z. Silski (red.), Dzieje Szczecina 1945–1990 (s. 51–73). Szczecin: Wydawnictwo „13 Muz”, Księgarnia Literacka.
2.Białecki, T. (1996). Zmiany struktury demograficznej w województwie szczecińskim w latach 1945–1994. W: K. Kozłowski, E. Włodarczyk (red.), Pięćdziesiąt lat Polski na Pomorzu Zachodnim. Polityka. Społeczeństwo. Kultura. Szczecin: Wydawnictwo Archiwum Państwowego „Dokument” w Szczecinie.
3.Chmielewski, Z. (1999). Nauka i szkolnictwo wyższe w życiu intelektualnym Pomorza Zachodniego po 1945 roku. W: H. Bronk, E. Włodarczyk (red.), Kongres Pomorski. Od historii ku przyszłości Pomorza (s. 189–206). Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
4.Czubiński, A. (2000). Polska i Pomorze Zachodnie w latach 1945–1995. W: P. Bartnik, K. Kozłowski (red.), Pomorze Zachodnie w tysiącleciu (s. 267–278). Szczecin: Wydawnictwo Archiwum Państwowego „Dokument” w Szczecinie.
5.Faryś, J. (1996b). 50 lat szkolnictwa wyższego na Pomorzu Zachodnim. Technika Poszukiwań Geologicznych. Geosynoptyka i Geotermia, 6, 71–76.
6.Faryś, J. (1996a). Pięćdziesięciolecie nauki polskiej na Pomorzu Szczecińskim. Przegląd Uniwersytecki, 1–3, 2–4.
7.Kozłowski, K. (2000). Między racją stanu a stalinizmem. Pierwsze dziesięć lat władzy politycznej na Pomorzu Zachodnim 1945–1955. Szczecin: Wydawnictwo Archiwum Państwowego „Dokument”.
8.Kozłowski, K. (2012). Pomorze Zachodnie w latach 1945–2010. Społeczeństwo – władza – gospodarka – kultura. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
9.Koźmian, D. (2000). Droga do Uniwersytetu Szczecińskiego w opinii prasy centralnej i regionalnej w latach 1981–1985 (w 15. rocznicę powstania uczelni). Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
10.Koźmian, D. (1985). Rozwój Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie w latach 1968–1983. Szczecin: Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
11.Król, J. (2015). Geneza i utworzenie Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego. W: J. Król, E. Magiera (red.), Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego (1985–2015) (s. 13–48). Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego Minerwa.
12.Król, J. (2005). Uchronić przed zapomnieniem – średnie szkoły ogólnokształcące w województwie szczecińskim w latach 1945–1948. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
13.Labuda, G. (2003). Moja naukowa droga do Szczecina. W: M. Drzonek (red.), G. Labuda. Doktor honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin: Biuro Promocji i Informacji Uniwersytetu Szczecińskiego.
14.Lesiński, H. (1998). Uczelnie wyższe i nauka. W: T. Białecki, Z. Silski (red.), Dzieje Szczecina 1945–1990 (s. 425–459). Szczecin: Wydawnictwo „13 Muz”: Księgarnia Literacka.
15.Nowotniak, W. (1992). Szkoły ponadpodstawowe w województwie szczecińskim w latach 1945–1990. Informator. Szczecin: Oficyna Wydawnictwa Regionalnego Ośrodka Kształcenia Praktycznego Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego.
16.Puchalski, Z., Włodarczyk, E. (2010). Na drodze do uniwersytetu. W: W. Stępiński, W. Tarczyński (red.), Uniwersytet Szczeciński. Na przełomie wieków i czasów. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
17.Puchalski, Z. (2005). Jubileuszowe refleksje W: Z. Puchalski (red.), Uniwersytet Szczeciński. Fakty i refleksje (s. 14–17). Szczecin: Wydawnictwo Archiwum Państwowego „Dokument” w Szczecinie.
18.Stępiński, W. (2003). Wniosek promotorski w sprawie nadania Gerardowi Labudzie godności doktora honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego. W: M.
19.Drzonek (red.), Gerard Labuda. Doktor honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin: Biuro Promocji i Informacji Uniwersytetu Szczecińskiego.
20.Ślepowroński, T. (2008). Polska i wschodnioniemiecka historiografia Pomorza Zachodniego (1945–1970). Instytucje – koncepcje – badania. Szczecin: ZAPOL.
21.Turek-Kwiatkowska, L. (1975). Polityczne i społeczno-demograficzne przesłanki kształtowania się szkolnictwa na Pomorzu Zachodnim. W: L. Turek-Kwiatkowska (red.), Pionierskie lata oświaty szczecińskiej 1945–1948 (s. 11–17). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
22.Turek-Kwiatkowska, L. (1977). Udział szkolnictwa w rozwoju społeczno – gospodarczym regionu szczecińskiego w latach 1945–1970. Warszawa–Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
23.Turek-Kwiatkowska, L. (1996). Rozwój szczecińskiego środowiska naukowego. W: A. Grzech (red.), 50 lat rozwoju nauki na Ziemiach Zachodnich i Północnych (s. 33–47). Wrocław: Polska Akademia Nauk.
24.Ustawa z 21.07.1984 o utworzeniu Uniwersytetu Szczecińskiego. Dz.U. 1984, nr 36, poz.190.