Uniwersytety na rubieżach - Konteksty semantyczne, historyczne, naukowe i edukacyjne

ISBN: 978-83-7972-559-5    ISBN (online): 978-83-7972-560-1    ISSN: 2083-4381    OAI
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / T. 4
Działalność naukowa i artystyczna uniwersytetów na rubieżach (analiza na podstawie danych z Systemu RAD-on)

Authors: Alicja Korzeniecka-Bondar ORCID
Uniwersytet w Białymstoku

Maria Czerepaniak-Walczak ORCID
Uniwersytet Szczeciński

Ewa Bochno ORCID
Uniwersytet Zielonogórski
Keywords: uniwersytet rubież działalność naukowa i artystyczna
Year of publication:2022
Page range:22 (175-196)

Abstract

Ostatnie lata były dla pracownic i pracowników uniwersytetów czasem intensywnej pracy, wynikającej z prowadzenia działalności naukowej i artystycznej w warunkach: po pierwsze – licznych przemian gospodarczych, społeczno-kulturowych często nieprzewidywalnych, gwałtownych spowodowanych pandemią koronawirusa, zwiększonymi migracjami; po drugie – kryteriów ewaluacji dyscyplin naukowych, która ostatecznie rozstrzygnie się w sierpniu 2022 roku. Celem rozdziału jest analiza działalności naukowej i artystycznej uniwersytetów na pograniczach (rubieżach) dokonana na podstawie danych z Systemu RAD-on (dot. okresu 2017–2021). Pogranicze rozumiane jest jako obszar specyficzny i interesujący, różniący się od wielu innych, może bardziej stabilnych, unormowanych. Analizowane uniwersytety zostały dobrane celowo. Kluczowymi kryteriami było dysponowanie statutem uczelni akademickiej oraz terytorialne usytuowania na pograniczu. Wybrano do analizy: Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Rzeszowski. Analizie poddano następujące zagadnienia składające się na działalność naukową i artystyczną: patenty i prawa ochronne, publikacje, osiągnięcia artystyczne, projekty, inwestycje, informacja o badaniach związanych z obronnością i bezpieczeństwem, ewaluacja działalności naukowej, dyscypliny, w których prowadzona jest działalność naukowa, opisy wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.
Download file

Article file

Bibliography

1.A Landscape Review. Ithaka S+R. Pobrane z: https://sr.ithaka.org/wp-content/uploads/2020/10/SR-Report-Impacts-of-COVID-19-on-the-Research-Enterprise102620-1.pdf.
2.Erickson, J. (2020). COVID-19 Pandemic Disrupts U-M Research Projects Far and Wide, Michigan News, 19.03. Pobrane z: https://news.umich.edu/covid-19-pandemic-disrupts-u-m-research-projects-far-and-wide/ (26.04.2022).
3.Golka, M. (2010). Imiona wielokulturowości. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA.
4.Heidt, A. (2020). Coronavirus Precautions Stall Antarctic Field Research. The Scientist, 15.06. Pobrane z: https://www.the-scientist.com/news-opinion/coronavirus-precautions-stall-antarctic-field-research-67636 (26.04.2022).
5.Karwowska, E., Leja, K. (2018). Czy społeczna odpowiedzialność uniwersytetu może być bardziej odpowiedzialna? Szanse wynikające z koopetycji uczelni. e-mentor, 3 (75), 4–13. DOI: https://doi.org/10.15219/em75.1357.
6.Kłoskowska, A. (1996). Kultury narodowe u korzeni. Warszawa: PWN.
7.Korbel, J.O., Stegle, O. (2020). Effects of the COVID-19 Pandemic on Life Scientists, Genome Biology, 21 (113), 1–5. DOI: 10.1186/s13059-020-02031-1.
8.Kościelniak, C. Makowski, J. (2011). Uniwersytet na rozdrożu. W: C. Koscielniak, J. Makowski (red.), Wolność, równość, uniwersytet. Warszawa: Instytut Obywatelski.
9.Kwiek, M. (2020). O rosnącej roli prestiżowych publikacji. Pobrane z: https://uniwersyteckie.pl/nauka/prof-marek-kwiek-o-rosnacej-roli-prestizowych-publikacji (6.05.2022).
10.Lech, M. Dlaczego w Polsce uzyskuje się tak mało patentów? Pobrane z: https://znakitowarowe-blog.pl/dlaczego-w-polsce-uzyskuje-sie-tak-malo-patentow/ (6.05.2022).
11.Marinoni, G., van’t Land, H., Jensen, T. (2020). The Impact of Covid-19 on Higher Education Around the World. IAU Global Survey Report. Paris: International Association of Universities. Pobrane z: https://www.iau-aiu.net/IMG/pdf/iau_covid19_and_he_survey_report_final_may_2020.pdf (26.04.2022)
12.Morozewicz, M., Świdzińska, D., Sacharczuk, J. (2017). Artyści na uniwersytecie. Sytuacja zawodowa twórców zatrudnionych na wydziałach nieartystycznych (na przykładzie pracowników Uniwersytetu w Białymstoku). Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2 (8), 67–83. DOI: 10.15290/parezja.2017.08.06.
13.Nalaskowski, F., Dejna, D. (2020). O uczelni wyższej jako ratunku dla upadającego miasta – na przykładzie Grudziądza. Przegląd Pedagogiczny, 2, 126–141 DOI: 10.34767/PP.2020.02.09.
14.Nauka w Polsce 2019. Raport opracowany na potrzeby Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2019). Warszawa: Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy.
15.Nikitorowicz, J. (1995). Pogranicze. Tożsamość. Edukacja Międzykulturowa. Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana.
16.Ossowski, S. (1967). Zagadnienia więzi regionalnej i więzi narodowej na Śląsku Opolskim. W: Dzieła, t. III. Warszawa.
17.Podręcznik dla ekspertów oraz dla podmiotów ewaluowanych w dziedzinie sztuki (2021). Warszawa: Komisja Ewaluacji Nauki. Pobrane z: https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/wp-content/uploads/2021/05/Podre%CC%A8cznik-dla-ekspertow-i-podmiotow-ewaluowanych_DZIEDZINA-SZTUKI_2.0_FIN_kor.pdf (6.05.2022).
18.Podręcznik Kryterium III Komisja Ewaluacji Nauki (2021). Pobrane z: https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/wp- content/uploads/2021/07/Podrecznik_Kryterium_III_KEN.pdf.
19.Radecki, J., Schonfeld, R.C. (26.10.2020). The Impacts of COVID-19 on the Research Enterprise A Landscape Review. DOI: 10.18665/sr.314247.
20.Rembierz, S., Kapczyński, M. (2018). Aktywność publikacyjna pracowników sektora nauki i badań z Polski, Słowacji i Węgier w latach 2005–2009 i 2010–2014, Zarządzanie Publiczne 4 (44), 403–425. DOI: 10.4467/20843968ZP.18.032.9935.
21.Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 22.02.2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz.U. 2019, poz. 392).
22.Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 31.07.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz.U. 2020 poz. 1352).
23.Sadowski, A. (2020). Socjologia pogranicza. Kształtowanie się problematyki badań w Polsce po 1989 roku (Wykład inauguracyjny w Instytucie Socjologii UwB, rok akademicki 2020/2021), Białystok. Pobrane z: https://soc.uwb.edu.pl/Andrzej_Sadowski_Socjologia_pogranicza._Wyk%C5%82ad_inauguracyjny_2020.pdf.
24.Sobol, E. (red) (1999). Mały Słownik Języka Polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
25.Szlachta-Misztal, J. (2015). Sień jako pogranicze – pogranicze jako sień. Studia Wschodniosłowiańskie, 15, 609–616.
26.Ustawa z 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. 2018, poz. 1668.
27.Zakrzewski, P. (2020). Raport Roczny 2020. Warszawa: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Pobrane z: https://uprp.gov.pl/sites/default/files/inline-files/Raport%20roczny%202020_0.pdf.
28.Zdziebłowski, S. (2022). Czarnek: Około połowy czerwca poznamy wyniki oceny jakości działalności naukowej uczelni i instytutów. Nauka w Polsce. Pobrane z: https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C91151%2Cczarnek-okolo-polowy-czerwca-poznamy-wyniki-oceny-jakosci-dzialalnosci (8.05.2022).