Uniwersytety na rubieżach - Konteksty semantyczne, historyczne, naukowe i edukacyjne

ISBN: 978-83-7972-559-5    ISBN (online): 978-83-7972-560-1    ISSN: 2083-4381    OAI
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / T. 4
Transgraniczna współpraca studentów w rozwijaniu ich kompetencji społecznych

Authors: Monika Zięciak ORCID
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: kompetencje społeczne studenci pedagogiki współpraca międzynarodowa
Data publikacji całości:2022
Page range:11 (223-233)

Abstract

Celem zaprezentowanych w artykule badań było ustalenie w jakim stopniu podejmowane przez studentów pedagogiki aktywności realizowane w ramach międzynarodowego projektu zróżnicowały poziom ich kompetencji społecznych. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego z zastosowaniem wystandaryzowanego narzędzia autorstwa A. Matczak – Kwestionariusz Kompetencji Społecznych. Pierwszy pomiar kompetencji społecznych studentów pedagogiki, biorących udział w projekcie, przeprowadzono w listopadzie 2020 roku w grupie 12 studentek, studiujących na II roku pedagogiki, specjalności: opiekuńczo-resocjalizacyjna. Badania ewaluacyjne odbyły się w październiku 2021 roku, tj. po roku podejmowania przez badane różnorodnych aktywności społecznych. Projekt – „Kryzys jako wyzwanie – strategie kształcenia do radzenia sobie w transgranicznej edukacji nauczycieli jako wkład w stabilizację sytuacji w Regionie” realizowany był we współpracy z Uniwersytetem w Greifswaldzie i obejmował różnego rodzaju warsztaty i zajęcia, np. hipoterapię, zajęcia rozwijające inteligencje emocjonalną, warsztaty radzenia sobie w kryzysie, laboratoria z fotografii, zajęcia plastyczne i wiele innych. Należy zwrócić jednak uwagę, że cały program projektu realizowany był w czasach kryzysu, pandemii Covid-19, kiedy to edukacja na uczelniach wyższych odbywała się w sposób zdalny a kontakt z drugim człowiekiem był utrudniony. Uzyskane wyniki wskazują, że zmiany w poziomie kompetencji społecznych studentek biorących udział w projekcie są nieistotne statystycznie. Podejmowane wobec uczestniczek oddziaływania nie przyczyniły się do rozwoju ich kompetencji społecznych.
Download file

Article file

Bibliography

1.Argyle, M. (2001). Psychologia stosunków międzyludzkich. Tłum. W. Domachowski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
2.Argyle, M. (1998). Psychologia stosunków międzyludzkich. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
3.Bąbka, J. (2020). O potrzebie zmian w zakresie kształtowania kompetencji społecznych studentów pedagogiki. Rocznik Lubuski, 1 (46), 63–74.
4.Bobrowska–Jabłońska, K. (2003). Znaczenie inteligencji emocjonalnej i kompetencji społecznych w kształceniu w SGH – raport z badań. E-mentor, 2. Pobrane z: https:// www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/2/id/17 (10.07.2022).
5.Espelage, D.L., Low, S., Polanin, J.R., Brown, E.C. (2013). The impact of a middle school program to reduce aggression, victimization, and sexual violence. Journal of Adolescent Health, 53 (2), 180–186.
6.Frost, D.E. (2003). The Psychological Assessment of emotional intelligence. W: J.C. Thomas, M. Hersen, (red.), Comprehensive handbook of Psychological Assessment (s. 203– 215). New Jersey: Jon Wiley and Sons Inc.
7.Goleman, D. (1999). Inteligencja emocjonalna w praktyce. Tłum. A. Jankowski. Poznań: Media Rodzina.
8.Hłobił, A. (2021). Kompetencje społeczne podstawą potencjału zawodowego nauczycieli. Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok, 3, 41–50. Pobrane z: social-competences-as-the-basis-of-teachers-professional-potential_Content File- -PDF.pdf (ceeol.com) (12.07.2022).
9.Hubbard, J.A., Coie, J.D. (2001). Emotional correlates of social competence in children’s peer relationship. Pobrane z: www.udel.edu/psych/fingerle/article1.html (11.07.2022).
10.Jagiełło-Rusiłowski, A. Solarczyk-Szewc, H. (2013). Kwerenda badań nas kompetencjami społecznymi w kontekście edukacji akademickiej w Polsce i na świecie. Przegląd Badań Edukacyjnych, 2 (17), 27–50.
11.Kaya, F., Buzlu, S. (2016). Effects of Aggression Replacement Training on problem solving, anger and aggressive behaviour among adolescents with criminal attempts in Turkey: A quasi-experimental study. Archives of Psychiatric Nursing, 30 (6), 729–735.
12.Martowska, K. (2012). Psychologiczne uwarunkowania kompetencji społecznych. Warszawa: Liberi Liberi.
13.Mascovici, S. (red.) (1998). Zdolności społeczne, Psychologia społeczna w relacji Ja – Inni. Tłum. M. Cielecki. Warszawa: WSiP.
14.Matczak, A. (2001). Kwestionariusz Kompetencji Społecznych. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
15.Matczak, A. (2005). Uwarunkowania inteligencji emocjonalnej i kompetencji społecznych- -emocjonalnych. Raport końcowy z realizacji projektu 2 H01 F 062 23 w latach 2002– 2005. Warszawa, tekst niepublikowany.
16.Piorunek, M., Werner I. (2017). Kompetencje społeczne nauczycieli – diagnoza i pomocowe implikacje. Studia Edukacyjne, 44, 121–142.
17.Sanecki, G. (2013). Postrzeganie własnych kompetencji zawodowych przez studentów pedagogiki UMCS. Rocznik Andragogiczny, 20, 75–90.
18.Smółka, P. (2016). Osobowościowe uwarunkowania efektywnego funkcjonowania w sytuacjach społecznej ekspozycji. Niepublikowana rozprawa doktorska. Warszawa: Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawki.
19.Sukhodolsky, D.G., Smith, S.D., McCauley, S.A., Ibrahim, K., Piasecka, J.B. (2016). Behavioral Interventions for Anger, Irritability, and Aggression in Children and Adolescents. J Child Adolescent Psychopharmacol, 26 (1), 58– 64.
20.Twardowska-Staszek, E., Alberska, M. (2020). Inteligencja emocjonalna i kompetencje społeczne nauczycieli szkół specjalnych. Studia Paedagogica Ignatiana, 4, 111–134. Pobrane z: emotional-intelligence-and-social-competences-of-special-school-teachers_ Content File-PDF.pdf (ceeol.com) (12.07.2022).
21.Vahedi, S., Fathiazar, E., Hosseini-Nasab, D., Moghaddam,M., Kiani, A. (2007). The Effect of Social Skills Training on Decreasing the Aggression of Pre-school Children. Iranian J Psychiatric, 2 (3), 108–114.
22.Wierzejska, J. (2015). Kompetencje społeczne absolwentów studiów pedagogicznych. W: K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz (red.), Edukacja jutra. Kształcenie osób dorosłych. Aktywność w życiu zawodowym. Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza Humanitas.
23.Wilson, S., Lipsey, M. (2005). The Effects of School-based Social Information Processing Interventions on Aggressive Behavior. 5. Vanderbilt University.
24.Wojnarska, A. (2008). Kompetencje społeczne studentów resocjalizacji. W: Z. Palak, A. Bujnowska (red.), Kompetencje pedagoga specjalnego. Aktualne wyzwania teorii i praktyki. Lublin: Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
25.Wojnarska, A. (2019). Uwarunkowania efektywności treningów umiejętności społecznych. Edukacja – Technika – Informatyka, 1 (27), 105–112.