Studia Administracyjne

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Administracyjne

ISSN: 2080-5209     eISSN: 2353-284X    OAI    DOI: 10.18276/sa.2021.13-04
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Issue archive / 1(13)|2021
Problem kwalifikacji przedsięwzięć na tle koncepcji prawnej ocen oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
(The problem of qualification of projects on the background of the environmental impact assessment legal concept)

Authors: Kamil Olzacki ORCID
Uniwersytet Gdański, Polska
Keywords: environment environmental impact assessment Principle of Preventive Actions the Precautionary Principle qualification of projects
Year of publication:2021
Page range:16 (43-58)
Klasyfikacja JEL: K32
Cited-by (Crossref) ?:
Downloads ?: 639

Abstract

The rapidly approaching climate challenges call into question the effectiveness of national and European environmental protection procedures. The author has tried to outline the general legal framework of the EU environmental policy, present the sense and meaning of the Principle of Preventive Actions and the Precautionary Principle, and then describe the EU and national standards regulating the environmental impact assessment procedure. The paper aimed to evaluate the regulation in the scope of the discussed institution, with particular emphasis on those provisions regulating which project shall be made subject to an assessment. For this purpose, the author used the dogmatic-legal method and analyzed the literature. The analysis of the discussed issue showed that, against the background of the current regulations shaping the legal framework for the environmental impact assessment procedure, a specific problem of project qualification emerges. Casuistic exemplification of projects that shall be made subject to an assessment may lead to a specific gap, which enables the implementation of even highly environmentally hazardous investments without the need to conduct an environmental impact assessment. For the institution discussed in this paper to effectively counteract the implementation of any investments that may pose a threat to the environment, it is necessary to change the current regulations shaping its legal framework accordingly.
Download file

Article file

Bibliography

1.Ciechanowicz-McLean, J., Prawo ochrony i zarządzania środowiskiem. Warszawa 2019.
2.Crutzen, P.J. i Stoermer, E.F., The “Anthropocene”, Global Change Newsletter 2000, nr 41.
3.Erechemla, A., Oceny oddziaływania na środowisko, jako przykład realizacji zasady prewencji we wspólnotowym prawie ochrony środowiska, Studia Europejskie 2007, nr 1.
4.Filipowicz, T., Komentarz do art. 71, w Filipowicz, T. et. al., Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Komentarz. Warszawa 2020.
5.Habuda, A., Obszary Natura 2000 w prawie polskim. Warszawa 2013.
6.Iwańska, B., Oceny oddziaływania na środowisko w świetle orzecznictwa ETS, Europejski Przegląd Sądowy 2007, nr 10.
7.Lew-Gliniecka, K., Zasada przezorności i zasada prewencji w unijnym prawie ochrony środowiska. Analiza przypadku na tle uwag ogólnych, Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość 2011, t. 8.
8.Nowak, M.J., Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko jako instrument zarządzania środowiskiem w wybranych polskich gminach, Ekonomia i Środowisko 2014, nr 1(48).
9.Pchałek, M., Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planów i przedsięwzięć, w Pchałek, M. et. al., Realizacja przedsięwzięć infrastrukturalnych. Aspekty prawnośrodowiskowe. Warszawa 2019.
10.Pyć, D., Prawo rozwoju zrównoważonego: zasada prewencji i „zanieczyszczający płaci” w systemie ochrony środowiska morskiego (współczesne tendencje w prawie międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym), Prawo Morskie 2002, nr 7.
11.Strulak-Wójcikiewicz, R. i Łatuszyńska, M., Ocena oddziaływania inwestycji w infrastrukturę transportu na środowisko – aspekty prawne i metodologiczne, Handel Wewnętrzny 2013, t. 3.
12.Szewczyk, M., Miejsce środowiskowej oceny przedsięwzięcia w systemie prawa, w Leoński, Z. et al. (red.), Prawo zagospodarowania przestrzeni. Warszawa 2019.
13.Wierzbowski, B. i Rakoczy, B., Prawo ochrony środowiska. Zagadnienia podstawowe. Warszawa 2018.