Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI    DOI: 10.18276/sj.2022.21-01
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / t. 21, 2022
Nazwy i ich statystyka w urbanonimii i hodonimii na terenie gminy Kórnik

Autorzy: Agnieszka Kijak ORCID
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Słowa kluczowe: onomastyka urbanonim nominacja gmina Kórnik
Rok wydania:2022
Liczba stron:17 (5-21)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule poddano analizie nazwy ulic miejscowości gminy Kórnik położonej w powiecie poznańskim. Przeprowadzono analizę semantyczną i strukturalną. Nazwy ulic pod względem struktury pogrupowano na jedno-, dwu- oraz trój- i więcejelementowe, a także rozróżniono na takie, które mają charakter rzeczownikowy, przymiotnikowy oraz charakter wyrażeń przyimkowych. Dokonano również klasyfikacji semantycznej, zgodnie z którą wyróżniono następujące kategorie nazw: topograficzne, kierunkowe, kulturowe, relacyjne ponowione, pamiątkowe, geograficzne, odnoszące się do przyrody, metaforyczne, odzawodowe oraz inne. Na podstawie analizy strukturalnej stwierdzono, że najliczniejszą grupę stanowią krótkie nazwy jednoelementowe o charakterze przymiotnikowym. Analiza semantyczna pozwoliła stwierdzić, że największe kategorie semantyczne stanowią nazwy odwołujące się do przyrody, nazwy topograficzne oraz nazwy metaforyczne. W artykule przedstawiono także listę rangową ukazującą nazwy z największą liczbą nominacji, którą zestawiono z podobnym rankingiem odnoszącym się do tego typu onimów w skali kraju. Zwrócono również uwagę na zjawisko występowania w bliskim sąsiedztwie geograficznym nazw powiązanych ciągiem skojarzeń, chociaż nie zawsze zaklasyfikowanym do jednego pola tematycznego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Arciszewska, Anna. „Nazewnictwo miejskie dzielnic, placów i ulic Katowic”. Językoznawstwo 1 (2012), 6: 7–18.
2.Arciszewska, Anna. „Procesy wpływające na kształtowanie się nazw miejskich kiedyś i dziś”. Językoznawstwo 1 (2013), 7: 9–14.
3.Bieńkowska, Danuta, Elżbieta Umińska-Tytoń. Nazewnictwo miejskie Łodzi. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013.
4.Chojnacki, Józef. „Nazwy ciągów i obiektów komunikacyjnych (ulic, alei, placów, mostów, itp.)”. W: Nazewnictwo geograficzne Poznania. Zbiór studiów, red. Zygmunt Zagórski. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2008.
5.Handke, Kwiryna. Polskie nazewnictwo miejskie. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 1992.
6.Majkowska, Aneta. „Krajobraz językowy Wielunia na przykładzie strukturalnej i semantycznej klasyfikacji nazw ulic”. Rocznik Wieluński 11 (2011): 89–98.
7.Makuchowska, Marzena. „Manipulacyjne wykorzystanie słowa «park» w nazwach osiedli mieszkaniowych”. Prace Językoznawcze 22 (2020): 127–141.
8.Mordań, Michał. „Współczesne typy nazw ulic Bielska Podlaskiego”. Studia Wschodniosłowiańskie 10 (2010): 293–304.
9.Myszka, Agnieszka. „Ewolucja motywacji współczesnych nazw ulic województwa podkarpackiego”. W: Jednotlivé a všeobecne v onomastiké, red. Martin Ološtiak, 262–273. Prešov: Univerzitná knižnica PU, 2012.
10.Oronowicz-Kida, Ewa. Oficjalne nazwy wiejskich ulic w województwie podkarpackim. Studium językowo-kulturowe. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014.
11.Supranowicz, Elżbieta. Nazwy ulic Krakowa. Kraków: Instytut Języka Polskiego PAN, 1995.
12.Sypień, Jacek, „Nazwy części wsi i miast w powiecie olkuskim”. Iclusiana 17 (2017): 8–85.
13.Wyrobisz, Andrzej. „Nazwy ulic, placów i dzielnic w miastach polskich: nośniki informacji – źródło historyczne – zabytki kultury”. Przegląd Historyczny 90 (1999), 4: 511–523.
14.Źródła internetowe
15.Mapa Polski. Dostęp 6.08.2021. mapa.livecity.pl.
16.Rejestr TERYT. Dostęp 8.01.2022. https://eteryt.stat.gov.pl/.