Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI    DOI: 10.18276/sj.2022.21-10
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / t. 21, 2022
Od toastu okolicznościowego do przemówienia. Program nauczania retoryki na Pekińskim Uniwersytecie Języków Obcych

Autorzy: Andrzej Ruszer ORCID
Pekiński Uniwersytet Języków Obcych, Pekin
Słowa kluczowe: Chiny glottodydaktyka retoryka
Rok wydania:2022
Liczba stron:10 (143-152)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Zajęcia z retoryki w ramach specjalności polonistycznej w Pekinie mają niedługą, bo zaledwie dwuletnią tradycję. Zajęcia obejmują przygotowanie słuchaczy do wygłaszania krótkich i długich tekstów retorycznych, opanowania technik perswazji oraz mowy ciała i gestów. Są to zajęcia praktyczne z podbudową teoretyczną ograniczoną do zarysu historycznego retoryki Kwintyliana, funkcji nakłaniającej i jej dwóch odmian – perswazyjnej i manipulacyjnej oraz stylistyki. Niezwykle ważną częścią kursu jest poznawanie przez chińskich polonistów toposów i archetypów kultury śródziemnomorskiej oraz odnajdywanie ich ekwiwalentów lub wariantów w ich kulturze rodzimej. W tekście omówiono podstawowe gatunki retoryczne oraz zaprezentowano przykładową analizę przemówienia publicznego. Przedstawiono ponadto treści kształcenia zawarte w sylabusie przedmiotu oraz kryteria oceniania, zwracając uwagę na genezę zajęć retorycznych na studiach polonistycznych w Pekinie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Cudak, Romuald, Ostaszewska Danuta, red. Polska genologia lingwistyczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.
2.Field, Stephen. „Ruralism in Chinese Poetry: Some Versions of Chinese Pastoral”. W: Comparative Literature Studies 28 (1991), 1: 17. JSTOR. Dostęp 26.08 2021. www.jstor.org/stable/40247193.
3.Grzegorczykowa, Renata, „Problem funkcji języka i tekstu w świetle teorii aktów mowy”. W: Język a Kultura. T. 4: Funkcje języka i wypowiedzi, red. Jerzy Bartmiński, 11–28. Wrocław: „Wiedza o Kulturze”, 1991.
4.Rusinek, Michał, Aneta Załazińska. Retoryka podręczna. Czyli jak wnikliwie słuchać i przekonująco mówić. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2005.
5.Ruszer, Andrzej. „Jak argumentować, by przekonać, jak zostać przekonanym, by uwierzyć? Kształcenie retoryczne w glottodydaktyce polonistycznej”. W: Spotkania Polonistyk Trzech Krajów – Chiny, Korea, Japonia. Rocznik 2012/2013, 365–367. Seul: Departament of Polish Studies, HUFS, 2013.
6.Witosz, Bożena. Dyskurs i stylistyka. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009.
7.Witosz, Bożena. Genologia lingwistyczna – zarys problematyki. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005.
8.Zdunkiewicz-Jedynak, Dorota. Wykłady ze stylistyki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013.