Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI    DOI: 10.18276/sj.2017.16-05
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / t. 16, 2017
Porównania w powieści Matka Makryna Jacka Dehnela – ogólna charakterystyka struktury i semantyki

Autorzy: Magdalena Hawrysz
Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Humanistyczny, Zielona Góra
Słowa kluczowe: język artystyczny Matka Makryna struktura i semantyka porównań
Rok wydania:2017
Liczba stron:15 (81-95)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem opracowania jest charakterystyka porównań w powieści Jacka Dehnela Matka Makryna. Jest to barwny monolog głównej bohaterki, w którym odbijają się wszystkie wątki jej biografii. W opracowaniu dokonano formalnej analizy porównań, opisując: 1) typ porównań ze względu na stopień utrwalenia, 2) sposób łączenia między comparandum a comparans, 3) szyk obu członów, 4) stopień rozbudowania. Oglądowi poddano także semantykę porównań, co pozwoliło odkryć specyfikę myślenia tytułowej bohaterki i jej wyobraźnię wyłaniającą się z komparacji: ukonkretnioną, osadzoną w wiejskich realiach z jednej i dworskich z drugiej strony, z silnie obecnym elementem sacrum.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bańko, Mirosław. Słownik porównań. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004.
2.Bąba, Stanisław, Innowacje frazeologiczne współczesnej polszczyzny. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 1989.
3.Bury, Małgorzata. „Porównania utarte i indywidualne w twórczości T. Konwickiego”. Roczniki Humanistyczne 6 (1996): 37–58.
4.Dehnel, Jacek. Dziennik roku chrystusowego. Warszawa: Wydawnictwo WAB, 2015.
5.Dehnel, Jacek. Matka Makryna. Warszawa: Wydawnictwo WAB, 2014.
6.Dehnel, Jacek. Strach, strach, jaka to mniszka, strach. Makryna Mieczysławska – oszustka w habicie. Dostęp 21.08.2016. http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/historia/1602681,3,makryna-mieczyslawska--oszustka-w-habicie.read.
7.Hawrysz, Magdalena. „Stylizacja językowa w powieści Matka Makryna Jacka Dehnela”. Język Artystyczny 16 (2017) Nowy (?) kanon (?). Wokół Nagrody Literackiej „Nike”, 9–25.
8.Jędrzejko, Ewa. „Znaki ludzkiego losu. (O funkcji porównań w prozie Herlinga-Grudzińskiego)”. Stylistyka III (1994): 88–106.
9.Koszyka, Eliza. „Konstrukcje porównawcze z komponentem animalistycznym w kilku krótkich utworach prozatorskich Adolfa Dygasińskiego”. Rozprawy Komisji Językowej ŁTN LXI (2015): 111–123.
10.Kozaryn, Dorota. „Porównania do zwierząt w Wizerunku własnym żywota człowieka poczciwego Mikołaja Reja”. Studia Językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny 5 (2006): 113–126.
11.Kozaryn, Dorota. „Porównania religijne w Wizerunku własnym żywota człowieka poczciwego Mikołaja Reja”. W: Język religijny dawniej i dziś III. Red. Paweł Bortkiewicz, Stanisław Mikołajczak, Małgorzata Rybka. Poznań: Poznańskie Studia Polonistyczne, 2007, 303–310.
12.Kozaryn, Dorota. „Porównanie w języku Mikołaja Reja (na przykładzie porównań z łącznikiem by w Wizerunku własnym żywota człowieka poczciwego)”. W: Język pisarzy jako problem lingwistyki. T. 2, red. Tomasz Korpysz, Anna Kozłowska. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2009, 135–147.
13.Krupianka, Aleksandra. „Porównania homeryckie w Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza”. W: Polszczyzna dawna i współczesna, red. Czesław Łapicz. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1994, 61–68.
14.Kudra, Andrzej. „Konceptualizacja porównaniowa. Próba typologii”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 12 (2009): 293–299.
15.Laureaci. Dostęp 21.08.2016. http://www.ambasadorpolszczyzny.pl/archiwum/2010/page.php?go=6.
16.Majewska, Małgorzata Ewa. „Porównania w Urodzie życia Stefana Żeromskiego”. Prace Filologiczne 46 (2001): 425–441.
17.Mikołajczak, Stanisław. „Porównania w Awanturze o Basię i Szatanie z siódmej klasy K ornela M akuszyńskiego”. W: Ad perpetuam rei memoriam. Profesorowi Wojciechowi Ryszardowi Rzepce z okazji 65 urodzin, red. Jolanta Migdał. Poznań: Poznańskie Studia Polonistyczne, 2005, 281–286.
18.Mikołajczak, Stanisław. „Porównania w Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej”. W: Język polski w perspektywie diachronicznej i synchronicznej, red. Krzysztof Maćkowiak, Cezary Piątkowski. Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, 2004, 163–172.
19.Mikołajczak, Stanisław. „Porównania w powieściach historycznych Henryka Sienkiewicza”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 8 (2001): 87–112.
20.Mikołajczakowa, Bożena, Stanisław Mikołajczak. „Porównania w Quo vadis Henryka Sienkiewicza – nierocznicowe uwagi w stulecie wydania”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 3 (1996): 67–90.
21.Nowak, Magdalena. „O stylu Boga-człowieka na ziemskim padole Anastazji Staśko. Porównania”. W: Język pisarzy jako problem lingwistyki, red. Tomasz Korpysz, Anna Kozłowska, 419–436. T. 2. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2009.
22.Ścibek, Joanna. „«(...) Będę ci śpiewał jak mrące łabędzie (...)» – porównania z komparansem «animalistycznym » w poematach Juliusza Słowackiego”. Białostockie Archiwum Językowe 13 (2013): 363–392.
23.Wyderka, Bogusław. „Środki stylowe”. W: Przewodnik po stylistyce polskiej, red. Stanisław Gajda, 53–181. Opole: Uniwersytet Opolski, 1995.
24.Wysoczański, Włodzimierz. Językowy obraz świata w porównaniach zleksykalizowanych. Na materiale wybranych języków. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006.
25.Zarębina, Maria. „Porównania w Anielce i Placówce Bolesława Prusa”. Polonica 15 (1990): 131–144.