Studia Maritima

ISSN: 0137-3587     eISSN: 2353-303X    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Issue archive / Vol. 25 2012
DIE „LITTAUISCHEN WEGEBERICHTE“. KOGNITIVE KARTEN UND DIE KOMMUNIKATION GEOGRAFISCHEN WISSENS IM MITTELALTER
(LITEWSKIE SPRAWOZDANIA O DROGACH. MAPY POZNAWCZE I PRZEKAZYWANIE WIEDZY GEOGRAFICZNEJ W OKRESIE ŚREDNIOWIECZA)

Authors: Stefan Striegler
Year of publication:2012
Page range:13 (205-217)

Abstract

W nowoczesnym wyobrażeniu świata, w którym żyje człowiek, mieści się także ludzkie wyobrażenie przestrzeni i ogólna geograficzna orientacja na mapach, kształtowana za pomocą środków technicznych. W artykule pokazano średniowieczne pojmowanie przestrzeni i związane z tym jej wyobrażenia. Wyszedłszy od koncepcji map poznawczych (mental maps), autor przeszedł do map fizycznych, ich wpływu na kształcenie w szkołach i związanego z tym aspektu kulturalnego dotyczącego postrzegania przestrzeni. Dalszym ważnym aspektem stało się dostarczenie geograficznej wiedzy praktycznej do rozwoju komunikacji. Litewskie sprawozdania o drogach stanowią dowód praktycznego wykorzystania i rozszerzania wyobraźni o przestrzeni w okresie średniowiecza.
Download file

Article file