Współczesne Finanse

Teoria i Praktyka

ISSN: 2544-199X    OAI    DOI: 10.18276/wf
CC BY-SA   Open Access 

Recenzenci

Lista recenzentów w 2016/2017 roku:

1. prof. dr hab. Aurelia Bielawska, Uniwerystet Szczeciński

2. dr hab. Marek Dylewski, prof. WSB, Wyższa Szkoła Bankowa

3. dr hab. Paweł Felis, prof. SGH, Szkoła Główna Handlowa

4. prof. dr hab. Stanisław Flejterski, Uniwersytet Szczeciński

5. prof. dr hab. Teresa Łuczka, Politechnika Poznańska

6. dr hab. Marek Matejun, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki

7. dr hab. Artur Paździor, prof. PL, Politechnika Lubelska

8. dr hab. Robert Wolański, prof. UW, Uniwersytet Warszawski
 

Procedura recenzji

Etap 1

Po wpłynięciu artykułu następuje jego wstępna ocena (przez redaktora tematycznego zeszytów) dotycząca zgodności treści artykułu z tematyką zeszytów oraz spełnienia wymogów formalnych (objętość, redakcja tekstu, cytowania, jakość elementów graficznych, streszczenie). Pozytywna ocena skutkuje przekazaniem artykułu do właściwej recenzji.

Etap 2

Do każdej publikacji powoływanych jest co najmniej dwóch recenzentów, zatrudnionych w wiodących uczelniach w Polsce i za granicą. W uzasadnionych przypadkach dla autorów spoza Uniwersytetu Szczecińskiego, recenzentem może być pracownik naukowy Uniwersytetu Szczecińskiego; recenzje są wykonywane w systemie „double-blind review proces” (autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości); recenzje mają formę pisemną i kończą się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia (formularz recenzji jest zamieszczony na stronie internetowej).

Etap 3

W razie otrzymania jednej pozytywnej i jednej negatywnej recenzji praca kierowana jest do trzeciego recenzenta, którego opinia jest wiążąca.