Współczesne Finanse

Teoria i Praktyka

ISSN: 2544-199X    OAI    DOI: 10.18276/wf
CC BY-SA   Open Access 

Wymogi edytorskie/ Cytowania

WYMOGI EDYTORSKIE:

1. Praca powinna być dostarczona w pliku zapisanym w edytorze Microsoft Office Word (do wersji Word 2013).

2. Objętość artykułu to 20.000-22.000 znaków ze spacjami (0,5 arkusza) ujętych na 10-12 stronach maszynopisu sformatowanego według wskazań.

3. Format strony A4:

‒ marginesy (lewy i prawy, górny i dolny) – 2,5 cm,

‒ interlinia w tekście głównym – 1,5,

‒ interlinia w streszczeniach,  przypisach i wykazie literatury – 1,0,

‒ tekst główny i tytuły podrozdziałów czcionka Times New Roman – 12 pkt., tytuły podrozdziałów – bold,

‒ tekst streszczeń, przypisów i źródeł pod tabelami i rysunkami Times New Roman - czcionka 10 pkt,

‒ tekst wzorów – czcionka 10 pkt.

4. Cytowania zgodne ze stylem APA edycja 6 w tekście i na końcu artykułu (szersza informacja w odrębnym pliku).

5. Tabele i rysunki powinny być umieszczone w tekście. Ponadto autor powinien również je dostarczyć w formie plików graficznych (np. *.cdr, *.ai, *.eps, *.wmf, *.emf, wykresy Excel itp.). Dla zapewnienia czytelności wydruku kolorowe rysunki i schematy należy zamienić na czarno-białe (odcienie szarości).

6. Zawarte w pracy równania bądź inne specyficzne elementy pracy powinny być wykonane za pomocą oprogramowania zawartego w pakiecie MS Office (np. edytor równań Microsoft Eqaution) i pozostawione w pracy w wersji edytowalnej.

7. Tabele, rysunki, wykresy schematy – maksymalna szerokość – 130 mm, maksymalna wysokość – 170 mm.

8. Zdjęcia – rozdzielczość 300 dpi (dla wielkości obrazu w pracy w skali 1:1), w formacie *.tif, *.jpd (maksymalna szerokość – 130 mm, maksymalna wysokość – 170 mm).

9. Zapisywanie wzorów: tekst główny – 10 pkt, indeksy – 7 pkt, maksymalna szerokość wzoru – 125 mm.

10. Skanowane rysunki, schematy – czarno-białe, rozdzielczość 1200 dpi, w formacie *.tif.

11. Nie należy zamieszczać ilustracji, schematów skopiowanych z Internetu (ich rozdzielczość nie spełnia wymagań niezbędnych do potrzeb druku).

12. Maszynopis powinien być kompletny, tzn. powinien zawierać: stronę tytułową z podanym imieniem i nazwiskiem autora oraz tytułem artykułu, streszczenie i słowa kluczowe w języku polskim i angielskim, wstęp (wprowadzenie), podrozdziały (ponumerowane), podsumowanie, spis literatury (szablon artykułu stanowi odrębny plik).

 

CYTATY I PRZYPISY:

Przy wszystkich cytatach powinno być podane ich źródło.
W czasopiśmie „Współczesne finanse. Teoria i praktyka”, stosowany jest sposób cytowania zgodny ze stylem APA edycja 6 (wzór poniżej).
 

W tekście głównym (przykłady – numer strony podajemy w przypadku dosłownego cytowania):

monografia (jeden autor):
(Szopa, 2012, s. 34)
(Szopa, 2012)
Jak podaje Szopa (2010)…

artykuł w czasopiśmie:
(Mączyńska, 2015, s. 937)
Zgodnie z Mączyńską (2015)…

kilka prac tego samego autora w danym roku:
(Przybylska-Kapuścińska, 2007a, s. 17)
(Przybylska-Kapuścińska, 2007b, s. 63)kilku autorów:

do dwóch
(Korol, Prusak, 2009, s. 25)
Jak sugerują Korol i Prusak (2009)…

powyżej dwóch
(Dorozik i in., 2008, s. 44)
 
pod redakcją
(Pietrzak, 2016, s. 73)
(Ostaszewski (red.), 2013, s. 76)

kilka pozycji literaturowych w jednym przypisie:
(Szopa, 2012; Ostaszewski, 2013)

akty prawne:
(Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2013 poz. 330 z późn. zm.))
Zgodnie z treścią zawartą w art. 10 ustawy o rachunkowości (Dz. U. 2013 poz. 330 z późn. zm.)…

źródło internetowe
(Brzozowska, Flejterski, 2010, s. 27)

  
W wykazie literatury (przykłady)

monografia:
Szopa, A. (2012). Podstawy inżynierii finansowej. Warszawa: Wolters Kluwer.

czasopisma:
Mączyńska, E. (2015). Potencjał rozwojowy Polski w kontekście hipotezy o nowej sekularnej stagnacji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 854, Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia, 73, 933-946.

kilka prac tego samego autora w danym roku:
Przybylska-Kapuścińska, W. (2007a). Polityka pieniężna nowych państw członkowskich Unii Europejskiej. Od transformacji przez inflację do integracji. Kraków: Wydawnictwo Wolters-Kluwer Polska.
Przybylska-Kapuścińska, W. (2007b). Euro na cenzurowanym – perspektywy wprowadzenia wspólnej waluty w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 451, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 11, 59-68.

kilku autorów:

do dwóch
Korol, T., Prusak, B. (2009). Upadłość przedsiębiorstwa a wykorzystanie sztucznej inteligencji, Warszawa: Cedewu.

powyżej dwóch
Dorozik, L., Stanielewicz, J., Walczak, B. (2008). System podatkowy Polski. Szczecin: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
 
pod redakcją
Pietrzak, B. (2016). System bankowy. W: B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak (red.), System finansowy w Polsce. Tom I (s. 69-124). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Ostaszewski, J. (red.). (2013). Finanse. Warszawa: Difin.

kilka pozycji literaturowych w jednym przypisie:
Szopa, A. (2012). Podstawy inżynierii finansowej. Warszawa: Wolters Kluwer. Ostaszewski, J. (red.). (2013). Finanse. Warszawa: Difin. 

akty prawne:
Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2013 poz. 330 z późn. zm.).

źródło internetowe:
Brzozowska, K., Flejterski, S. (2010). Anioły biznesu w krajach Unii Europejskiej. Pobrane z: http://www.wzieu.pl/zn/588/ZN_588.pdf (1.06.2016).

3. Przypisy tradycyjne, nie związane bezpośrednio z pozycjami literaturowymi, należy umieszczać na dole strony; ich numeracja powinna być ciągła i automatyczna.