Współczesne Problemy Ekonomiczne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne : Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI    DOI: 10.18276/wpe.2016.12-01
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 12 (2016)
The Barriers to and Directions of Cross-Border Cooperation in the Northern Part of the Polish-German Borderland
(Bariery i kierunki współpracy transgranicznej w północnej części pogranicza polsko-niemieckiego)

Autorzy: Agnieszka Malkowska
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług. Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: bariery współpracy transgranicznej kierunki współpracy transgranicznej Program Współpracy Interreg VA pogranicze polsko-niemieckie
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:12 (9-20)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest identyfikacja barier współpracy transgranicznej w północnej części pogranicza polsko-niemieckiego, u progu nowego okresu programowania 2014–2020. Zakres terytorialny badań wyznaczają: po polskiej stronie województwo zachodniopomorskie, a po niemieckiej dwa landy: Meklemburgia-Pomorze Przednie oraz Brandenburgia. Na podstawie analizy literatury i dokumentów strategicznych oraz przeprowadzonych wywiadów bezpośrednich podjęto próbę wskazania, jakie bariery są największe. W artykule wskazano też kierunki współpracy transgranicznej na badanym obszarze w latach 2014–2020, które wynikają z Programu Współpracy Interreg VA.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bartnik P., Euroregionalny wymiar EUWT, in: Nasze pogranicze – między wizją a praktyką, Post-conference materials, Szczecin 2011.
2.Braunek A., Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2011/2012, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2013.
3.Chądzyński J., Nowakowska A., Przygodzki Z., Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, CeDeWu, Warszawa 2007.
4.Ciok S., Wpływ granicy i współpracy transgranicznej na rozwój lokalny i regionalny zachodnich obszarów przygranicznych, in: Rola granicy i współpracy transgranicznej w rozwoju regionalnym i lokalnym, eds. A. Mync, R. Szul, Wydawnictwo Europejskiego Instytutu Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1999.
5.Dołzbłasz S., Raczyk A., Projekty współpracy trans granicznej na zewnętrznych i wewnętrznych granicach Unii Europejskiej – przykład Polski, “Studia Regionalne i Lokalne” 2011, no. 3 (45).
6.ESPON, Atlas. Mapping the structure of the European territory, European Spatial Planning Observation Network, Bonn 2006.
7.European Outline Convention on Transfrontier Co-operation between Territorial Communities or Authorities, made in Madrid on 21 May 1980, O.J. 1993, no. 61, (287).
8.Gorzelak G., Granica polsko-niemiecka – od napięcia do współdziałania w ramach programu współpracy transgranicznej Unii Europejskiej, in: Nowe granice Unii Europejskiej – współpraca czy wykluczenie, eds. G. Gorzelak, K. Krok, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1996.
9.Greta M., Euroregiony polskie w procesie integracji europejskiej oraz w przezwyciężaniu peryferyjności i dysproporcji regionalnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
10.Lewkowicz Ł., Euroregiony na pograniczu polsko-słowackim. Geneza i funkcjonowanie, Wydawnictwo Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013.
11.Malendowski W., Ratajczak M., Euroregiony. Polski krok do integracji, Alta 2, Wrocław 1998.
12.Malkowska A., Malkowski A., Konkurencyjność obszarów peryferyjnych na przykładzie pogranicza polsko-niemieckiego, “Journal of Agribusiness and Rural Development” 2011, no. 2 (20).
13.Malkowska A., Program INTERREG IVA jako instrument wspierania turystyki w Województwie Zachodniopomorskim, eds. J. Sokołowski, A. Żabiński, Polityka ekonomiczna, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, no. 348, Wrocław 2014.
14.Malkowski A., Wschodnia granica Polski. Od Peryferii i izolacji do współdziałania, eds. J. Sokołowski, G. Węgrzyn, Polityka ekonomiczna, Prace naukowe UW we Wrocławiu no. 307, Wrocław 2013.
15.Matkowska M., Emigracja z województwa zachodniopomorskiego w świetle Narodowego Spisu Powszechnego 2011 roku, in: Gospodarka regionalna i międzynarodowa, vol. 2, eds. B. Kryk, H. Nakonieczna-Kisiel, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania no. 33, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013.
16.Olechnicka A., Regiony peryferyjne w gospodarce informacyjnej, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004.
17.Osękowski C., Szczegóła H., Pogranicze polsko-niemieckie w okresie transformacji (1989–1997), WSP, Zielona Góra 1999.
18.Perkmann M., Building governance institutions across European borders, Regional Studies 1999, vol. 33, no. 7.
19.Prognoza ludności na lata 2014–2050 – województwa, GUS, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-na-lata-2014-2050-opracowana-2014-r-,1,5.html.
20.Cooperation Programme InterregVA Mecklenburg-Vorpommern/Brandenburg - Poland within the framework of the “European Territorial Cooperation” goal of the European Regional Development Fund (ERDF), final project of 2 December 2014.
21.Scott J.W., Collins K., Including transboundary regionalizm in asymmetric situations: The case of the German-Polish border, Journal of Borderlands Studies 1997, vol. 12, no. 1/2.
22.Szmigiel-Rawska K., Dołzbłasz S., Trwałość współpracy przygranicznej, CeDeWu, Warszawa 2012.
23.Tomaszewski K., Regiony w procesie integracji europejskiej, Wolters Kluwer, Kraków 2007.
24.Transgraniczna Koncepcja Rozwoju i Działania Euroregionu Pomerania na lata 2014–2020.
25.Aktualizacja, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania – Kommunal gemeinschaft Europaregion Pomerania e. V., Szczecin–Löcknitz 2013.
26.Trosiak C., Zagadnienie tworzenia się tożsamości regionalnej na Ziemiach Zachodnich
27.i Północnych – przyczynek do dyskusji, in: Pogranicze polsko-niemieckie po roku 2004. Nowa jakość sąsiedztwa?, eds. J. Jańczak, M. Musiał-Karg, Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń 2009.
28.Varhove N., Regional Policy: A European Approach, Avebury, Aldershot 1999.
29.Współpraca transgraniczna Unii Europejskiej. Doświadczenia polsko-niemieckie, eds. G. Gorzelak, J. Bachtler, M. Kasprzyk, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004.
30.Współpraca gospodarcza Polska – Niemcy, eds. B. Wyżnikiewicz et al., Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2014.