Współczesne Problemy Ekonomiczne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne : Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI    DOI: 10.18276/wpe.2016.12-06
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 12 (2016)
The European Union Strategy for the Baltic Sea Region and the Level of Competitiveness of the BSR Economies
(Strategia Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego oraz poziomu konkurencyjności gospodarek BSR)

Autorzy: Katarzyna Skrzeszewska
Akademia Morska w Gdyni
Słowa kluczowe: region Morza Bałtyckiego Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego 2007-2013 konkurencyjność
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (73-84)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Ogromne różnice gospodarcze pomiędzy krajami regionu Morza Bałtyckiego mogą niekorzystnie wpływać na rozwój regionu w aspekcie ekonomicznym i społecznym, a także na poziom ochrony środowiska. Podejmowane w ostatnich latach inicjatywy na rzecz współpracy doprowadziły do powstania wielu organizacji bałtyckich zaangażowanych w zrównoważony rozwój regionu. Inicjatywą mającą na celu przyspieszenie konwergencji słabszych krajów, w celu uczynienia regionu zamożniejszym, atrakcyjnym i bezpiecznym, była Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego 2007–2013. Niemożliwe jest oddzielenie efektów Strategii od realizacji polityki UE oraz działań podejmowanych przez wiele organizacji bałtyckich. Należy jednak zauważyć, że pozytywne efekty tej współpracy można dostrzec na przykład w rankingach konkurencyjności między gospodarkami bałtyckimi. 
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Baltic Development Forum, www.bdforum.org/baltic-development-forum-introduction (14.12.2014).
2.Baltic Sea Region. Programme 2007-2013,http://eu.baltic.net/Funding.113.html (15.12.2014).
3.Konkurencyjność Polski na tle zmian gospodarczych w krajach OECD. Ewolucja znaczenia czynników konkurencyjności, eds. W. Bieńkowski, M.A. Weresa, M.J. Radło, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
4.Eurostat, http://ec.Europa.eu/Eurostat/web/main (9.12.2014).
5.Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów dotyczący Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego, KOM (2009) no. 248, Bruksela 10.09.2009.
6.Northern Dimension Partnership in Public Health and Social Well-being, www.ndphs.org/?language,Polski,about_nd (11.12.2014).
7.Program współpracy transnarodowej Regionu Morza Bałtyckiego. Podsumowanie realizacji programu 2007−2013, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa 2014.
8.Plan Działania, dokument roboczy Służb Komisji uzupełniający Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów dotyczący Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego, SEC (2009) 712/2, Bruksela, 19.06.2009.
9.Skrzeszewska K., Konkurencyjność krajów Regionu Morza Bałtyckiego w świetle międzynarodowych rankingów, Prace Naukowe UE we Wrocławiu – Ekonomia, eds. M. Rękas, J. Sokołowski, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2013.
10.The Baltic Metropoles Network, www.baltmet.org/titlepage (14.12.2014).
11.World Bank, http://data.worldbank.org/ (10.12.2014).
12.World Competitiveness Report, IMD, Geneva 2004–2014.