Współczesne Problemy Ekonomiczne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne : Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI    DOI: 10.18276/wpe.2016.12-10
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 12 (2016)
CSR and Innovativeness of the Organisation
(CSR a innowacyjność organizacji)

Autorzy: Katarzyna Szelągowska-Rudzka
Katedra Ekonomii I Zarządzania, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, Akademia Morska w Gdyni
Słowa kluczowe: norma ISO 26000 innowacyjność innowacje CSR − społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw podręcznik Oslo
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (115-124)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Społeczna odpowiedzialność organizacji (CSR) to efektywna strategia zarządzania, innowacyjny sposób budowania przewagi konkurencyjnej, który poza celami ekonomicznymi uwzględnia również kwestie społeczne i środowiskowe. Koncepcja CSR wdrożona w organizacji po raz pierwszy jest przykładem innowacji procesowej, prowadzi do budowania relacji z interesariuszami, w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju. Celem artykułu jest pokazanie, w jaki sposób, wdrożenie praktyk społecznie odpowiedzialnych – opartych o obszary CSR wyodrębnione w normie ISO 26000 – (ład korporacyjny, prawa człowieka, praktyki w miejscu pracy, środowisko, uczciwe praktyki handlowe, zagadnienia konsumenckie, zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej) prowadzi do tworzenia innowacji procesowych, organizacyjnych, marketingowych, produktowych i kreowania tym samym innowacyjności organizacji. W opracowaniu zastosowano metodę „desk research” literatury przedmiotu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Asongu J.J., Innovation as an Argument for Corporate Social Responsibility, “Journal of Business and Public Policy” 2007, vol. 1, no. 3.
2.Bernatt M., Społeczna odpowiedzialność biznesu. Wymiar konstytucyjny i międzynarodowy, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.
3.Drucker P., The Practice of Management, Heinemann, London 1955.
4.Francik A., Innowacje jako źródło przedsiębiorczości, in: J. Targalski, A. Francik, Przedsiębiorczość i zarządzanie firmą. Teoria i praktyka, C.H. Beck, Warszawa 2009.
5.Friedman M., Capitalism and Freeddom, Univesity of Chicaco Press, Chicago 1962.
6.Green Paper Promoting European Framework for Corporate social Responsibility, Commission of the European Communities, Bruksela, 18 lipca 2001 r., http://ec.europa.eu/ employment_social/soc-dial/csr/green paper_pl.pdf.
7.Jastrzębska E., Wprowadzenie do koncepcji CSR i zrównoważonego rozwoju, in: Jak uczyć o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju. Przewodnik dla nauczycieli, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2011.
8.Karaś A., Rozwój kompetencji pracowników jako podstawa innowacyjności przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, vol. 20, no. 1/2012.
9.Korpus J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w obszarze kształtowania środowiska pracy, Placet, Warszawa 2006.
10.Kotler P., Lee N., Corporate Social Responsibility: Doing the most good for your company and your cause, John Woley & Sons, Ina., New York 2005.
11.Lewicka-Strzałecka A., Odpowiedzialność moralna w życiu gospodarczym, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2006.
12.Mazur-Wierzbicka E., CSR w dydaktyce, czyli jak uczyć studentów społecznej odpowiedzialności, Stowarzyszenie Kreatywni dla Szczecina, Szczecin 2012.
13.Ocieczek W., Gajdzik B., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw produkcyjnych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.
14.Oslo manual. Guidelines for collecting and interpreting innovation data, third edition, OECD/European Communities, Paris 2005.
15.Raport “Odpowiedzialny biznes w Polsce 2014. Dobre praktyki”, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2015.
16.RespEn. Odpowiedzialna przedsiębiorczość. Polskie i szwedzkie MSP wobec wyzwań CSR, ed. A. Nikodemska-Wołowik, Warszawa 2011.
17.Rybak M., Etyka menedżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, WN PWN, Warszawa 2004.
18.Rybak M., Etyka Menedżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007.
19.Smith N.C., Lenssen G., Odpowiedzialność biznesu. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2009.
20.Szelągowska-Rudzka K., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w stosunku do pracowników przemysłu elektromaszynowego w Polsce i w Bułgarii – komunikat z badania, „Zarządzanie i Edukacja” 2013, no. 91.
21.Szelągowska-Rudzka K., Udział pracowników w podejmowaniu decyzji jako przykład działań społecznie odpowiedzialnych - komunikat z badania, ”Zarządzanie i Edukacja” 2014, no. 95.
22.Schumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
23.Społeczna odpowiedzialność organizacji. Od odpowiedzialności do elastycznych form pracy, eds. R. Walkowiak, K. Krukowski, Fundacja „Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach”, Olsztyn 2009.
24.Żemigała M., Jakość w systemie zarządzania przedsiębiorstwem, Placet, Warszawa 2008.