Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne

Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

Aktualnie: Współczesne Problemy Ekonomiczne

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI    DOI: 10.18276/wpe.2015.11-10
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 11 (2015)
Wartość dodana generowana przez podmioty ekonomii społecznej – korzyści ekonomiczne i społeczne

Autorzy: Agnieszka Balsewicz
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: ekonomia społeczna przedsiębiorczość społeczna wartość dodana
Rok wydania:2015
Liczba stron:8 (107-114)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Obecnie tematyka pomiaru wartości dodanej to jedno z kluczowych zagadnień wpisujących się w nurt ekonomii społecznej. Celem niniejszego artykułu jest teoretyczna identyfikacja społecznej i ekonomicznej wartości dodanej realizowanej przez podmioty sektora ekonomii społecznej. Zawarto w nim próbę zdefiniowania podmiotów ekonomii społecznej oraz pojęcia wartości dodanej. Umotywowano także zasadność mierzenia oddziaływania ekonomicznegoi społecznego oraz opisano najważniejsze narzędzia mogące posłużyć do oceny podmiotów ekonomii społecznej. Starano się wykazać, że przedsiębiorstwa społeczne pomimo swojego społecznego celu mogą generować szeroko rozumianą wartość dodaną.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Andrałojć M., Social Value of Work – Calculation with SROI Methodology, „Contemporary Management Quarterly” 2012, no. 3.
2.Bull M., Crompton H., Business Practices in Social Enterprises, Manchester Metropolitan University Business School, Manchester 2005.
3.Głowacki J., Jelonek M., Mierzenie społecznej wartości dodanej podmiotów ekonomii społecznej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2013.
4.Hausner J., Laurisz N., Czynniki krytyczne tworzenia przedsiębiorstw społecznych. Przedsiębiorstwo społeczne. Konceptualizacja, w: Przedsiębiorstwa społeczne w Polsce. Teoria i praktyka, red. J. Hausner, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2006.
5.Juraszek-Kopacz B., Tyrowicz J., Zmierzyć niemierzalne, czyli o pomiarze oddziaływania społecznego, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2008.
6.Krawczyk K., Kwiecińska D., Audyt społeczny jako metoda oceny działalności przedsiębiorstw społecznych – na tle innych sposobów określania społecznej wartości dodanej, w: Przedsiębiorstwa społeczne w Polsce. Teoria i praktyka, red. J. Hausner, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008.
7.Pomiar społecznej wartości dodanej generowanej przez podmioty ekonomii społecznej – główne dylematy i wyzwania, red. M. Bohdziewicz-Lulewicz, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków 2012.
8.Porter M.E., Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników, Helion, Gliwice 2006.
9.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 346/2013 z 17 kwietnia 2013 roku w sprawie europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej.
10.Suszyński C., Restrukturyzacja, konsolidacja, globalizacja przedsiębiorstw. Doświadczenia i perspektywy polskiej transformacji, PWE, Warszawa 2003.
11.Tworzenie wartości w klastrze, red. M. Frankowska, PARP, Warszawa 2012.
12.Ubóstwo i wykluczenie. Wymiar ekonomiczny, społeczny i polityczny, red. A. Grzędzińska, K. Majdzińska, A. Sulowska, Bramasole, Warszawa 2010.
13.www.moznainaczej.com.pl/przedsiebiorstwo-spoleczne-1.
14.Wyzwania rozwojowe a restrukturyzacja przedsiębiorstw, red. R. Borowiecki, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 1999.