Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne

Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

Aktualnie: Współczesne Problemy Ekonomiczne

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI    DOI: 10.18276/wpe.2015.11-13
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 11 (2015)
Zróżnicowanie regionalnej wydajności pracy w Polsce

Autorzy: Sławomir Kuźmar
Katedra Makroekonomii i Historii Myśli Ekonomicznej Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
Słowa kluczowe: wydajność pracy determinanty wydajności pracy analiza shift-share
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:11 (137-147)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu była próba oceny znaczenia wpływu sektorowych struktur zatrudnienia gospodarek regionalnych na kształtowanie się regionalnych poziomów wydajności pracy w Polsce. Analiza przeprowadzona przy wykorzystaniu zmodyfikowanej metody przesunięć udziałów wykazała, że w większości polskich województw znaczenie sektorowych struktur gospodarki dla kształtowania się zróżnicowania regionalnych poziomów wydajności pracy było bardzo ograniczone. Zróżnicowanie to wynikać może zatem z wewnętrznych czynników wpływających na konkurencyjność poszczególnych regionów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bank Danych Regionalnych, www.stat.gov.pl.
2.Batóg J., Batóg B., Shift-share Analysis of Employment Growth Within the UE Countries in 1999–2005, w: Competitiveness of Labour Market. Economics and Competition Policy no. 8, red. D. Kopycińska, University of Szczecin, Szczecin 2007.
3.Benito J., Ezcurra R., Spatial Disparities in Productivity and Industry Mix: The Case of the European Regions, „Urban Studies” 2007, January, vol. 44.
4.Decker Ch., Thompson E., Wohar M., Determinants of State Labor Productivity: The Changing Role of Density, „The Journal of Regional Analysis and Policy” 2009, vol. 39 (1).
5.Dunn S., A Statistical and Analytical Technique for Regional Anlysis, „Papers and Proceedings of the Regional Science Association” 1960, vol. 6.
6.Esteban J., Regional Convergence in Europe and the Industry Mix: A Shift Share Analysis, „Regional Science and Urban Economics” 2000, vol. 30.
7.Giacinto Di V., Nuzzo G., Explaining Labour Productivity Differentials on Italian Regions, Bank of Italy, Economic Research Unit 2005.
8.Kudłacz T., Determinanty różnic w dynamice rozwoju regionalnego, w: Ekonomia, polityka, świadomość społeczna. Materiały z Konferencji Naukowej poświęconej pamięci Profesora AE dr. hab. Jerzego Indraszkiewicza, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1998.
9.Li H., Haynes K., Economic Structure and Regional Disparity in China: Beyond the Kuznets Transition, George Mason University, Research Paper no. 2010/16.
10.Regional Disparities in Labour Productivity, w: OECD Regions at a Glance 2007, OECD Publishing 2008.
11.Yang L., Lahr M., Labor Productivity Differences in China 1987–1997: An Interregional Decomposition Analysis, „The Review of Regional Studies” 2008, vol. 38, no. 3.
12.Woźniak D., Ocena pozycji konkurencyjnej regionu w wybranych sekcjach PKD na przykładzie województwa małopolskiego, „Studia KPZK PAN” 2010, nr 131.