Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne

Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

Aktualnie: Współczesne Problemy Ekonomiczne

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI    DOI: 10.18276/wpe.2015.11-16
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 11 (2015)
Ocena prywatyzacji z różnych punktów widzenia na przykładzie Polski

Autorzy: Agnieszka Matuszczak
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: prywatyzacja transformacja ustrojowa przedsiębiorstwa państwowe
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:13 (171-183)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule dokonano analizy teoretycznych podstaw prywatyzacji oraz opisu procesu prywatyzacji w Polsce, który miał miejsce po transformacji systemowej w 1989 roku. Ponadto, zaprezentowano jej wpływ na pozycję i rozwój państwa oraz zidentyfikowanych interesariuszy. Ostatnia część artykułu ma natomiast charakter empiryczny i stanowi analizę oraz ocenę efektów procesu prywatyzacji zarówno z punktu widzenia polskiej gospodarki, społeczeństwa, jak i pracowników sprywatyzowanych przedsiębiorstw w latach 1990–2009.

Bibliografia

1.Bałtowski M., Przekształcenia własnościowe w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
2.Banasiński C., Prywatyzacja zadań publicznych w sferze gospodarki, w: Prawo gospodarcze.Zagadnienia administracyjnoprawne, red. H. Gronkiewicz-Waltz, M. Wierzbowski, LexisNexis, Warszawa 2009.
3.Bąkowski T., Administracyjnoprawna sytuacja jednostki w świetle zasady pomocniczości, Wolters Kluwer, Warszawa 2007.
4.Biernat S., Prywatyzacja zadań publicznych. Problematyka prawna, PWN, Warszawa–Kraków 1994.
5.Błaś A., Formy działania administracji w warunkach prywatyzacji zadań publicznych, w: Administracja i prawo administracyjne u progu trzeciego tysiąclecia, materiały Konferencji Naukowej Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000.
6.Czapiński J., Wojcieszke B., Pogoń za lisem, w: Między nadzieją i lękiem. Społeczne efekty prywatyzacji, red. J. Gardawski, L. Gilejko, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 1997.
7.Hryniuk J., Prywatyzacja w Polsce na tle wybranych krajów Europy, IV Forum Inwestycyjne, Tarnów 2011.
8.Januszek H., Przeobrażenia w gospodarce i funkcjonowaniu przedsiębiorstw w Polsce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003.
9.Knosala E., Zadania publiczne, formy organizacyjnoprawne ich wykonywania i nowe pojęcia, w: Koncepcja systemu prawa administracyjnego, red. J. Zimmermann, Wolters Kluwer, Warszawa 2007.
10.Lachowski S., Prywatyzacja sektora bankowego jako czynnik wspomagający długofalowy wzrost gospodarczy, „Bank i Kredyt” 1998, nr 7/8.
11.Privatization and Regulation in Developing Countries and Economies in Transition, report United Nations, New York 1998, www.un.org.com.
12.Prywatyzacja – oceny, skojarzenia, oczekiwania i obawy, CBOS, Warszawa 2009, www.cbos.pl.
13.Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2011 r., GUS, Warszawa 2012, www.stat.gov.pl.
14.Raport o ekonomicznych, finansowych i społecznych skutkach prywatyzacji w roku 2010, Ministerstwo Skarbu Państwa, Warszawa 2011.
15.Savas E., Prywatyzacja: klucz do lepszego rządzenia, PWE, Warszawa 2002.
16.Sierpowska I., Ustawa o pomocy społecznej. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2007, s. 250.
17.Surdykowska T., Prywatyzacja, PWN, Warszawa 1996.
18.Towalski R., Pogoń za lisem, w: Między nadzieją i lękiem. Społeczne efekty prywatyzacji, red. J. Gardawski, L. Gilejko, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 1997.
19.Ustawa z 25 września 1981 roku o przedsiębiorstwach państwowych (DzU z 1991 roku, nr 18, poz. 80 ze zm.).
20.Ustawa z 13 lipca 1990 roku o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (DzU z 1990 roku, nr 51, poz. 298 ze zm.).
21.Ustawa z 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (DzU z 1996 roku, nr 118, poz. 561 ze zm.).
22.Ustawa z 30 kwietnia 1993 roku o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (DzU z 1993 roku, nr 44, poz. 202 ze zm.).
23.Ustawa z 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (DzU z 2004 roku, nr 208, poz. 2128).
24.www.portaltransakcyjny.
25.www.stat.gov.pl.
26.Zacharko L., Prywatyzacja zadań publicznych. Studium administracyjnoprawne, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000.