Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne

Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

Aktualnie: Współczesne Problemy Ekonomiczne

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI    DOI: 10.18276/wpe.2015.11-17
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 11 (2015)
Założenia koncepcji New Public Management

Autorzy: Ewelina Młodzik
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (Katedra Sprawozdawczości Finansowej i Audytu) Uniwersytetu Szczecińskiego
Słowa kluczowe: New Public Management zarządzanie publiczne efektywność i skuteczność w sektorze publicznym
Rok wydania:2015
Liczba stron:9 (185-193)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest zaprezentowanie koncepcji New Public Management.Metodologia badania – W artykule dokonano przeglądu źródeł literaturowych podejmujących problematykę Nowego Zarządzania Publicznego.Wynik – W wyniku przeglądu dostępnej literatury przedmiotu wskazano na przesłanki rozwoju, główne postulaty oraz odmiany koncepcji New Public Management.Oryginalność/Wartość – Przedstawiona w artykule charakterystyka koncepcji Nowego Zarządzania Publicznego stanowi usystematyzowanie wiedzy w zakresie omawianego problemu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bobińska B., Funkcjonowanie sektora publicznego jako organizacji „otwartych na klienta”, Zeszyty Naukowe Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu „Firma i Rynek” 2012, nr 1.
2.Ferlie E., Ashburner L., Fitzgerald L., Pettigrew A., The New Public Management in Action, Oxford University Press, Oxford 1996.
3.Hausner J., Zarządzanie publiczne, Scholar, Warszawa 2008.
4.Hood Ch., A Public Management for All Season?, „Public Administration” 1991, vol. 69 (1).
5.Huges O.E., Public Management and Administration. An Introduction, The Macmillan Press Ltd., London 1994.
6.Kolthoff E., Huberts L., Heuvel Van den H., The Ethics of New Public Management: Is Integrity at Stake?, „Public Administration Quarterly” 2007, vol. 30 (4).
7.Krynicka H., Koncepcja nowego zarządzania w sektorze publicznym (New Public Management), „Studia Lubuskie PWSZ w Sulechowie” 2006, nr 2.
8.Lubińska T., Strąk T., Lozano-Platonoff A., Będzieszak M., Godek M., Budżet zadaniowy w Polsce – istota, struktura, metodyka, w: Budżet zadaniowy w Polsce. Reorientacja z wydatkowania na zarządzanie pieniędzmi publicznym, red. T. Lubińska, Difin, Warszawa 2007.
9.Ochnio M., Nowe Zarządzanie Publiczne (New Public Management) – podstawowe cechy modelu. Jego zastosowanie w Polsce, Stowarzyszenie Instytut Zmian, Warszawa 2012, http://iz.org.pl/wp-content/uploads/2012/09/New_Public_Management_Michal_Ochnio_Instytut_Zmian.pdf.
10.Osborne D., Gaebler T., Rządzić inaczej. Jak duch przedsiębiorczości przenika i przekształca administrację publiczną, Media Rodzina of Poznań, Poznań 1992.
11.Poniatowicz M., Salachna J.M., Perło D., Efektywne zarządzanie długiem w jednostce samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
12.Rosenbloom D.H., Kravchuk R.S., Public Administration. Understanding Management, Politics, and Law in the Public Sector, McGraw-Hill, New York 2002.
13.Supernat J., Administracja publiczna w świetle koncepcji New Public Management, http://www.supernat.pl/wyklady/plk/i_3_2_Administracja_publiczna_w_swietle_koncepcji_New_Public_Management.pdf.
14.Szcześciło D., Bełdowski J., W stronę nowego zarządzania publicznego, http://nawokandzie.ms.gov.pl/numer-4/opinie-4/w-strone-nowego-zarzadzania-publicznego.html.
15.Zalewski A., Reformy sektora publicznego w duchu nowego zarządzania publicznego, w: Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, red. A. Zalewski, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2005.
16.Zalewski A., Teoria i praktyka nowego zarządzania publicznego, w: W stronę teorii i praktyki finansów, red. M. Ostaszewski, M. Zaleska, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2006.
17.Zawicki M., Nowe zarządzanie publiczne, PWE, Warszawa 2011.