Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne

Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

Aktualnie: Współczesne Problemy Ekonomiczne

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI    DOI: 10.18276/wpe.2015.11-19
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 11 (2015)
Ekonomiczna analiza prawa – alternatywa dla głównego nurtu ekonomii

Autorzy: Joanna Pomaskow
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (Katedra Ekonomii) Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Słowa kluczowe: ekonomiczna analiza prawa historia myśli ekonomicznej ekonomia nierynkowa
Rok wydania:2015
Liczba stron:8 (209-216)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule podjęto próbę sprecyzowania znaczenia ruchu naukowego Law and Economics, w Polsce znanego jako ekonomiczna analiza prawa, dla tradycyjnego nurtu ekonomii. Motywy jej podjęcia są dwojakie. Po pierwsze – uświadomienie, iż ekonomiczna analiza prawa stanowi swoiste uzupełnienie głównego nurtu ekonomii i, co najistotniejsze, nie ma ona na celu jego zastąpienia, po drugie – rozwój nauk ekonomicznych spowodował rozszerzenie zastosowania jej narzędzi poza tradycyjną domenę obejmującą pieniężny system rynkowy, również do zachowań społecznych o charakterze nierynkowym. Rozważania nad zależnościami występującymi między prawem a gospodarką od dawna były przedmiotem rozlicznych dyskusji stanowiących przejaw wkraczania ekonomii na teren innych nauk, jednakże dopiero przeobrażenie się ich w ruch naukowy dało możliwość analizy wpływu prawa i prawnych instytucji na realizację ważnych celów społecznych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Becker G.S., Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich, PWN, Warszawa 1990.
2.Bełdowski J., Metelska-Szaniawska K., Ekonomiczna analiza prawa (Law & Economics) – wprowadzenie, w: R. Cooter, T. Ulen, Ekonomiczna analiza prawa, C.H. Beck, Warszawa 2011.
3.Bełdowski J., Metelska-Szaniawska K., Law & Economics – geneza i charakterystyka ekonomicznej analizy prawa, „Bank i Kredyt” 2007, nr 10.
4.Boehlke J., Charakterystyka nurtu prawo i ekonomia we współczesnej myśli ekonomicznej, „Ekonomia i Prawo” 2005, t. 1, nr 1.
5.Coase R.H., Law and Economics at Chicago, „Journal of Law and Economics” 1993, vol. 36, no. 1, part 2.
6.Cooter R., Ulen T., Law and Economics, Pearson Addison Wesley, Boston−San Francisco−New York−London−Toronto−Sydney−Tokyo Singapore−Madrid−Mexico City−Munich−Paris−Cape Town−Hong Kong− Montreal 2008.
7.Fjałkowski K., Rola psychologii w ekonomicznej teorii zachowań ludzkich, „Economics” 2013, nr 4 (25).
8.Mackaay E., History of Law and Economics, w: Encyclopedia of Law and Economics, vol. I:
9.The History and Methodology of Law and Economics, red. B. Bouckaert, G. De Geest, E. Elgar, Cheltenham 2000.
10.Morawski L., Wstęp do prawoznawstwa, TNOiK, Toruń 2008.
11.Pearson H., Origins of Law and Economics. The Economists’ New Science of Law Movement 1830–1930, Cambridge University Press, Cambridge 1997.
12.Posner R.A., Economic Analysis of Law, Aspen Publishers, New York 2003.
13.Posner R. A., The Law and Economics Movement, „American Economics Review” 1987, vol. 77, no. 2.
14.Rawls J., A Theory of Justice, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge 1972.
15.Rowley Ch.K., An Intellectual History of Law and Economics: 1739–2003, w: The Origins of Law and Economics. Essays by the Founding Fathers, red. F. Perisi, Ch.K. Rowley, Edward Elgar Publishing, Cheltenham−UK: Northampton 2005.
16.Rowley Ch.K., Public Choice and the Economic Analysis of Law, w: Law and Economics, red. N. Mercuro, Kluwer Academic Publishers, Boston 1989.
17.Stankiewicz W., Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 2007.
18.Veljanovski C., The Economics of Law – An Introductory Text, Institute of Economic Affairs, London 1990.
19.Williamson O., Ekonomiczne instytucje kapitalizmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.