Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne

Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

Aktualnie: Współczesne Problemy Ekonomiczne

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI    DOI: 10.18276/wpe.2015.11-21
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 11 (2015)
Wydatkowe reguły fiskalne jako instrument dyscyplinujący finanse publiczne

Autorzy: Joanna Spychała
Wydział Towaroznawstwa (Katedra Koniunktury Gospodarczej) Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Słowa kluczowe: ramy fiskalne reguły fiskalne reguły wydatkowe
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:10 (227-236)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono rolę reguł fiskalnych w tworzeniu ram instytucjonalnych nowoczesnych finansów publicznych. Celem artykułu jest przedstawienie reguł  fiskalnych stosowanych w państwach Unii Europejskiej w latach 1900–2012 oraz reguł fiskalnych stosowanych w Polsce. Analizy przeprowadzono ze szczególnym uwzględnieniem reguł wydatkowych.

Bibliografia

1.Anderson B., Minarik J., Design Choices for Fiscal Policy Rules, „OECD Journal on Budgeting” 2006, vol. 5, no. 4.
2.Banaszewska M., Wydatkowe reguły fiskalne jako składnik ram fiskalnych państw Unii Europejskiej, „Zarządzanie i Finanse” 2013, nr 2, cz. 3.
3.Cilak M., Reguły wydatkowe dotyczące budżetu państwa (na gruncie ustawy o finansach publicznych z 2009 r.), „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu” 2013, nr 1.
4.Debrun X., Epstein N., Szymansky S., A New Fiscal Rule: Should Israel “Go Swiss”?, „IMF Working Paper” 2008, no. WP/08/87.
5.Franek S., Reguły fiskalne w przemianach instytucjonalnych finansów publicznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2010, nr 39.
6.http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/euro/documents/2010-05-12com(2010)250_ final.pdf.
7.http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/fiscal_governance/fiscal_rules/index_en.htm.
8.Kantorowicz J., Reguły fiskalne – co się sprawdza?, „Analiza FOR” 2012, nr 3.
9.Kopits G., Symansky S., Fiscal Policy Rules, „IMF Occasional Paper” 1998, no. 162.
10.Marchewka-Bartkowiak K., Reguły fiskalne w warunkach kryzysu finansów publicznych, „Ekonomia i Prawo” 2012, nr 3.
11.Piwowarski R., Reguły fiskalne oraz instrumenty nowego zarządzania publicznego jako narzędzia przejrzystej polityki fiskalnej, „Studia Ekonomiczne” 2011, nr 3.
12.Program Konwergencji. Aktualizacja 2014.
13.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1175/2011 z 16 listopada 2011 roku zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1466/97 w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych (Dz.Urz. UE L 306/12 z 23 listopada 2011 roku).
14.Rozporządzenie Rady (WE) nr 3605/93 z 22 listopada 1993 roku w sprawie stosowania Protokołu w sprawie procedury dla nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.
15.Siwińska-Gorzelak J., Znaczenie instytucji budżetowych dla równowagi fiskalnej, w: Instytucje a polityka makroekonomiczna i wzrost gospodarczy, red. M. Brzozowski i in., Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006.
16.Stabilizująca reguła wydatkowa, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2013.
17.Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.Urz. C 83 z 30 marca 2010 roku), wcześniej Traktat o Wspólnocie Europejskiej (TWE).
18.Wniosek Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1466/97 w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych.