Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne

Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

Aktualnie: Współczesne Problemy Ekonomiczne

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI    DOI: 10.18276/wpe.2015.11-22
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 11 (2015)
Pomoc sektorowa a zakłócenie wolnej konkurencji na rynku

Autorzy: Marcin Spychała
Wydział Ekonomii (Katedra Finansów Publicznych) Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Słowa kluczowe: pomoc publiczna pomoc sektorowa konkurencja Polska
Rok wydania:2015
Liczba stron:9 (237-245)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono cechy pomocy publicznej oraz najważniejsze zagadnienia dotyczące pomocy sektorowej. Ponadto, zaprezentowano strukturę pomocy sektorowej udzielanej w Polsce, a także głównych beneficjentów tej pomocy. W opracowaniu zweryfikowano hipotezę, według której pomoc sektorowa wywiera istotny wpływ na zakłócenie wolnej konkurencji na rynku. Artykuł został opracowany na podstawie rocznych raportów o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom przygotowywanych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Choroszczak J., Mikulec M., Pomoc publiczna a rozwój firmy. Szanse i zagrożenia, Poltext, Warszawa 2012.
2.Finanse publiczne, red. T. Juja, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011.
3.Hybka M.M., Pomoc publiczna, w: Finanse publiczne, red. T. Juja, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011.
4.Jankowska A., Marek M., Dopuszczalność pomocy publicznej. Uregulowania wspólnotowe i krajowe, C.H. Beck, Warszawa 2009.
5.Nicolaides P., Kekelekis M., Kleis M., State Aid Policy in the European Community, Wolters Kluwer, London 2008.
6.Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2012 roku, UOKiK Warszawa 2013.
7.Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2011 roku, UOKiK, Warszawa 2012.
8.Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2010 roku, UOKiK, Warszawa 2011.
9.Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2009 roku, UOKiK, Warszawa 2010.
10.Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2008 roku, UOKiK, Warszawa 2009.
11.Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2007 roku, UOKiK, Warszawa 2008.
12.Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2006 roku, UOKiK, Warszawa 2007.
13.Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2005 roku, UOKiK, Warszawa 2006.
14.Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2004 roku, UOKiK, Warszawa 2005.
15.Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2003 r oku, UOKiK, Warszawa 2004.
16.Spychała M., Pomoc publiczna w warunkach gospodarki rynkowej, w: Współczesne problemy ekonomiczne. Polityka państwa a proces globalizacji, red. G. Wolska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013.
17.Tkaczyński W., Świstak M., Encyklopedia polityki regionalnej i funduszy europejskich, C.H. Beck, Warszawa 2013.
18.Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE C 83 z 30 marca 2010 roku).
19.Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (Dz.Urz. UE C 340 z 10 listopada 1997 roku).