Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne

Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

Aktualnie: Współczesne Problemy Ekonomiczne

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 10 (2015)
Czynniki konkurencyjności ekologicznych gospodarstw rolnych w Polsce (na przykładzie województwa zachodniopomorskiego)

Autorzy: Jolanta Kondratowicz-Pozorska
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecinskiego
Słowa kluczowe: ekologiczne gospodarstwa rolne czynniki konkurencyjności zachodniopomorskie ekogospodarstwa
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:12 (89-100)

Abstrakt

Głównym celem badań – a także celem niniejszej pracy – jest scharakteryzowanie zmiennych mających wpływ na zdolność do konkurowania ekologicznych gospodarstw rolnych działających w Polsce. Kolejnym krokiem jest porównanie uzyskanego zbioru danych z rozkładem praktyk stosowanych przez zachodniopomorskich rolników w kierunku podniesienia konkurencyjności ich podmiotów. W tym celu wyłoniono próbę losową o n = 320 gospodarstw (charakter warstwowy bez powtórzeń).
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bilski I., Marketing w przedsiębiorstwie. Poszukiwanie efektywności, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 2003.
2.Bremondt J., Salort M.M., Odkrywanie ekonomii, PWN, Warszawa 1994.
3.Co decyduje o konkurencyjności polskiej gospodarki, red. M. Noga, M.K. Stawicka, CeDeWu. pl, Warszawa 2008.
4.Cyrson E., Kompedium wiedzy o gospodarce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Poznań 2000.
5.Dobiegała-Korona B., Kasiewicz S., Metody oceny konkurencyjności przedsiębiorstw, w: Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw w Polsce, „Materiały i Prace IFGN” 2000, t. LXXIX, SGH, Warszawa.
6.Encyklopedia biznesu, red. W. Pomykało, Fundacja Innowacja, Warszawa 1995.
7.http://www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-zywnosci/Rolnictwo-ekologiczne/Rolnictwo-ekologiczne--w-Polsce (31.03.2014).
8.https://www.biokurier.pl/aktualnosci/2287-polski-rynek-zywnosci-ekologicznej-w-liczbach (31.03.2014).
9.Kondratowicz-Pozorska J., Ekonomiczno-organizacyjne determinanty konkurencyjności ekologicznych gospodarstw rolnych w Polsce, PTE o. Szczecin, Szczecin 2013.
10.Lubiński M., Konkurencyjność gospodarki czy przedsiębiorstwa, „Gospodarka Narodowa” 1995, nr 6.
11.Mantura W., Uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstwa w zmiennym otoczeniu, w: Problemy wdrażania strategii rozwoju województwa wielkopolskiego, red. E. Skawińska, PTE o. Poznań, Poznań 2002.
12.Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2011–2012, IJHARS, Warszawa 2013.
13.Stankiewicz M.J., Istota i sposoby oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa, „Gospodarka Narodowa” 2000, nr 7–8.
14.Stankiewicz M.J., Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania „Dom Organizatora”, Toruń 2005.