Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne

Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

Aktualnie: Współczesne Problemy Ekonomiczne

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 10 (2015)
Analiza wpływu poziomu wykształcenia na poziom bezrobocia w Polsce i Unii Europejskiej

Autorzy: Agnieszka Łopatka
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecinskiego
Słowa kluczowe: bezrobocie rynek pracy wykształcenie
Rok wydania:2015
Liczba stron:10 (111-120)

Abstrakt

W artykule dokonano analizy zjawiska bezrobocia w Polsce i Unii Europejskiej w latach 2003–2012 oraz wpływu wykształcenia na poziom bezrobocia. W pierwszej części artykułu przedstawiono stan i strukturę bezrobocia w Polsce i całej Unii Europejskiej. Druga część opracowania ma natomiast charakter empiryczny i stanowi eksplorację znaczenia wpływu poziomu wykształcenia na poziom bezrobocia na wskazanym obszarze. Celem artykułu jest diagnoza zależności panującej pomiędzy poziomem wykształcenia a natężeniem bezrobocia w Polsce i państwach Unii Europejskiej oraz wskazanie kierunków działań zmierzających do ograniczenia zjawiska bezrobocia wśród osób z wyższym wykształceniem.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Employment in Europe report 2009, www.ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=119&langId=en (24.02.2014).
2.Grynia A., Funkcjonowanie i finansowanie europejskiej polityki rynku pracy w czasach światowego kryzysu gospodarczego, Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społeczne 2012, nr 2(10).
3.Janukowicz P., Bezrobocie rejestrowane a bezrobocie według BAEL, „Polityka Społeczna” 2010, nr 1.
4.Koniunktura gospodarcza w wybranych krajach w okresie kryzysu finansowego, Raport Ministerstwa Gospodarki, Warszawa 2011.
5.Ostoj I., Wpływ wykształcenia na kształtowanie się bezrobocia, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. Kapitał Ludzki i Intelektualny” 2006, cz. 1, nr 6.
6.Rynek pracy w Polsce. 2012 rok, Raport Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2013.
7.Wojdyło-Preisner M., Profilowanie bezrobotnych jako metoda przeciwdziałania długookresowemu bezrobociu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2009.
8.Wojnar J., Regionalne zróżnicowanie bezrobocia w Polsce w latach 1998–2011, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. Modernizacja dla Spójności Społeczno-Ekonomicznej w Czasach Kryzysu” 2012, nr 24.
9.www.epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Glossary:International_standard_classification_of_education_(ISCED) (26.02.2014).
10.www.europa.eu/rapid/press-release_IP-13-282_pl.htm (25.02.2014).