Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne

Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

Aktualnie: Współczesne Problemy Ekonomiczne

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 10 (2015)
Psychologiczno-ekonomiczne problemy bezrobocia

Autorzy: Karolina Drela
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecinskiego
Słowa kluczowe: bezrobocie praca utrzymanie pracy psychologia bezrobocia
Rok wydania:2015
Liczba stron:13 (133-145)

Abstrakt

Bezrobocie dotyka nie tylko tych, którzy tracą pracę. U byłych współpracowników, którzy nadal pracują, może wystąpić nadmierne obciążenie pracą i cierpienie z powodu lęku, że oni też wkrótce będą bezrobotni. Bezrobocie i niepełne zatrudnienie mają również wpływ na rodziny i społeczności. Z przedstawionych w artykule psychologicznych teorii związanych z pracą i bezrobociem wysnuć można podstawowy wniosek: pewne elementy środowiska społecznego są konieczne dla zdrowia psychicznego. Brak tych elementów zarówno w miejscu pracy, jak i w sytuacji bezrobocia powoduje pogorszenie się stanu zdrowia psychicznego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Balawajder K., Bańka A., Psychologiczne koszty aktywności człowieka, w: Psychologiczne koszty aktywności człowieka, red. Z. Ratajczak, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 1989, nr 1067.
2.Bańka A., Globalizacja pracy i kariery a procesy identyfikacji społecznej i indywidualnej, w: Perspektywy psychologii pracy, red. M. Górnik-Durose, B. Kożusznik, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 2007, nr 2514.
3.Bańka A., U źródeł psychopatologii pracy, Wydawnictwo Naukowe Politechniki Poznańskiej, Poznań 1990.
4.Bezrobocie. Podręcznik pomocy psychologicznej, red. A. Bańka, PRINT-B, Poznań 1992.
5.Chmiel N., Psychologia pracy i organizacji, GWP, Gdańsk 2003.
6.Drela K., Zatrudnianie osób defaworyzowanych na rynku pracy, w: Formy zatrudnienia w małych i średnich przedsiębiorstwach. Jak zatrudniać?, red. K. Drela, A. Sokół, CeDeWu, Warszawa 2011.
7.Fryer D., Warr P., Unemployment and Cognitive Difficulties, „British Journal o f Clinical Psychology” 1984, no. 23.
8.Hirokawa S., The Psychological Impact of Job Loss in Japan After the “Lehman Shock”, „Japan Labor Review” 2012, no. 2.
9.Jahoda M., Lazarsfeld P., Zeisel H., Bezrobotni Marienthalu, Oficyna Naukowa, Warszawa 2007.
10.Jahoda M., Work, Employment and Unemployment: Values, Theories, and Approaches in Social Research, „American Psychologist” 1981, no. 36.
11.Jahoda M., Zeisel H., Die Arbeitslosen von Marienthal. Ein soziographischer Versuch über die Wirkung langdauernder Arbeitslosigkeit, Verlag von S. Hirzel, Liepzig 1933.
12.Jastrzębska-Smolaga H., Praca – pewność czy jej brak? Studium analizy faktów, PWE, Warszawa 1994.
13.Koralewicz J., Ziólkowski M., Mentalność Polaków. Sposoby myślenia o polityce, gospodarce i życiu społecznym w końcu lat 80-tych, Nakom, Poznań 1990.
14.Kożusznik B., Zachowania człowieka w organizacji, PWE, Warszawa 2011.
15.Mały słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1993.
16.Maslow A.H., Teoria hierarchii potrzeb, w: Problemy osobowości i motywacji w psychologii amerykańskiej, red. J. Reykowski, Warszawa 1964.
17.Otrębska-Popiołek K., Psychologiczna charakterystyka dynamiki poszukiwania pomocy, „Przegląd Psychologiczny” 1991, nr 34.
18.Ratajczak Z., Psychologiczne aspekty funkcjonowania człowieka w sytuacji braku pracy, w: Człowiek w społecznej przestrzeni bezrobocia, red. T. Chirkowska-Smolak, A. Chudzicka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań 2004.
19.Reszke I., Wobec bezrobocia: opinie, stereotypy, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1999.
20.Schultz D.P., Schultz S.E., Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
21.Śmilgin M., Indywidualne i społeczne skutki bezrobocia na tle globalizacji, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2006, nr 8.
22.Zawadzki B., Lazarsfeld P., Psychologiczne konsekwencje bezrobocia, „Kultura i Społeczeństwo” 1993, nr 2.
23.Zawadzki B., Lazarsfeld P., The Psychological Consequences of Unemployment, „The Journal of Social Psychology” 1935, no. 6.