Współczesne Problemy Ekonomiczne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne : Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI    DOI: 10.18276/wpe.2016.13-06
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 13 (2016)
Ewolucja mierników rozwoju społeczno-gospodarczego

Autorzy: Artur Zimny
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Słowa kluczowe: HDI PKB mierniki rozwoju pomiar rozwoju rozwój społeczno-gospodarczy
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:12 (69-80)
Klasyfikacja JEL: O11
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Rzetelny i wiarygodny pomiar rozwoju społeczno-gospodarczego nie jest zadaniem łatwym, gdyż wymaga starannegodoboru odpowiednich mierników. Mierniki te można podzielić z uwagi na różne kryteria. Jednym z nich jestpodział ze względu na poziom agregacji danych, zgodnie z którym wyróżnia się mierniki szczegółowe i syntetyczne.Celem opracowania jest zaprezentowanie zmian w zakresie pomiaru rozwoju społeczno-gospodarczego na podstawietradycyjnego miernika, czyli PKB per capita, oraz mierników opartych na rachunkach narodowych. Ponadto w artykulezasygnalizowano wyzwania dla pomiaru opartego na miernikach syntetycznych, które są wykorzystywane przez ONZdo porównań międzynarodowych. Opracowanie zostało zakończone wyszczególnieniem mierników szczegółowychstosowanych przez Eurostat i GUS.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Antczak, R. (2012). Nowe ujęcie wskaźnika rozwoju społecznego HDI. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 117, 7–24.
2.Commission of the European Communities (2001). A Sustainable Europe for a Better World: A European Union Strategy for Sustainable Development, COM(2001)264 final. Brussels.
3.Commission of the European Communities (2006). Renewed EU Sustainable Development Strategy. Brussels.
4.Commission of the European Communities (2009). GDP and beyond. Measuring progress in a changing world, COM(2009)433 final. Brussels.
5.Daly, H.E., Cobb Jr., J.B. (1989). For the Common Good. Redirecting the Economy toward Community, the Environmental and Sustainable Future. Boston: Beacon Press.
6.Eurostat (2016). Sustainable Development Indicators. Pobrano z: http://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/indicators/socioeconomic-development.
7.GUS, Urząd Statystyczny w Katowicach. (2015). Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski 2015. Katowice: Urząd Statystyczny w Katowicach.
8.Kasprzyk, L. (2003). Gospodarcze i społeczne aspekty rozwoju ludzkości u progu XXI wieku. W: E. Haliżak, R. Kuźniar (red.), Prawo, instytucje i polityka w procesie globalizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
9.Kompa, K. (2009). Budowa mierników agregatowych do oceny poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie – Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 74, 5–26.
10.Kubiczek, A. (2014). Jak mierzyć dziś rozwój społeczno-gospodarczy krajów? Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 38, 40–56.
11.Nordhaus, W., Tobin, J. (1972). Is Growth Obsolete? Economic Growth, 5, 1–80.
12.Nowak, E. (2004). Metody klasyfikacji w badaniach geograficznych (analiza porównawcza). Kielce–Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
13.Obrębalski, M. (2013). Dysproporcje rozwojowe krajów i regionów Unii Europejskiej. Wiadomości Statystyczne, 10, 40–52.
14.Sadowski, Z. (2005). Postęp społeczno-ekonomiczny i jego mierzenie. W: Z. Sadowski (red.), Transformacja i rozwój. Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
15.Stiglitz, J.E., Sen, A.K., Fitoussi, J.-P. (2009). Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress. Paris.
16.Strahl, D. (red.) (2006). Metody oceny rozwoju regionalnego. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
17.Szarfenberg, R. (2011). Rozwój społeczny, czyli detronizacja PKB. Pobrano z: http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/KrytykaPKB.pdf.
18.Śleszyński, J. (2007). Rola wskaźników realizacji trwałego rozwoju. W: A. Graczyk (red.), Zrównoważony rozwój w teorii ekonomii i w praktyce. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
19.UNDP (2012). Krajowy Raport o Rozwoju Społecznym. Polska 2012. Rozwój regionalny i lokalny. Warszawa: Biuro Projektowe UNDP w Polsce.
20.UNDP (2015). Human Development Report 2015. New York: United Nations Development Programe.
21.Włudyka, T., Smaga, M. (red.) (2012). Instytucje gospodarki rynkowej. Warszawa: Wolters Kluwer.
22.Zolotas, X. (1981). Economic Growth and Declining Social Welfare. New York: New York University Press.