Współczesne Problemy Ekonomiczne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne : Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI    DOI: 10.18276/wpe.2016.13-07
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 13 (2016)
Formy zatrudnienia stosowane na współczesnym rynku pracy w Polsce

Autorzy: Katarzyna Zioło-Gwadera
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim, Wydział Ekonomiczny
Słowa kluczowe: rynek pracy zatrudnienie formy zatrudnienia
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:10 (81-90)
Klasyfikacja JEL: F66
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule zaprezentowano zagadnienia związane z szeroko rozumianym pojęciem zatrudnienia. Szczególnąuwagę poświęcono klasyfikacji form zatrudnienia oraz tendencjom występującym na współczesnym rynku pracyw Polsce w zakresie wyboru poszczególnych form zatrudnienia. Autorka artykułu przedstawia również społeczno--ekonomiczne konsekwencje zjawisk występujących w zakresie stosowanych form zatrudnienia.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Arendt, Ł. (2014). Wykorzystanie umów terminowych w Polsce w kontekście skutków światowego kryzysu gospodarczego. Polityka Społeczna, 9, 12–17.
2.Bednarski M., Machol-Zajda, L. (2003). Telepraca. W: E. Kryńska (red.), Elastyczne formy zatrudnieniai organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce (s. 148–168). Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
3.Green, F., Zhu, Y. (2010). Overqualification, job dissatisfaction, and increasing dispersion in the returns to graduate education. Oxford Economic Papers, 62, 742–766.
4.Hajn, Z. (2003). Elastyczność popytu na pracę w Polsce. Aspekty prawne. W: E. Kryńska (red.), Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce (s. 48–96). Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
5.Kryńska, E. (2003) Wykorzystanie niestandardowych form zatrudnienia i organizacji pracy w przedsiębiorstwach polskich. W: R. Horodeński, C. Sadowska-Snarska (red.), Rynek pracy w Polsce na progu XXI wieku (s. 143–154). Warszawa–Białystok: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku.
6.Kryńska, E. (2007). Wpływ megatrendów światowych na polski rynek pracy. W: E. Kryńska (red.), Wybrane aspekty rozwoju gospodarczego i rynku pracy (s. 5–19). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
7.Pańków, M. (2014). Elastyczność jest – a co z bezpieczeństwem? Flexicurity po polsku. Polityka Społeczna, 5–6, 30–34.
8.Popiołek, A., Kiełbasiński, A. (2014). Całe życie bez etatu. Gazeta Wyborcza, 31 marca.
9.Rozporządzenie RM (1975). Rozporządzenie Rady Ministrów z 31 grudnia 1975 r. w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą. DzU 1976, nr 3 poz. 19.
10.Sobocka-Szczapa, H. (2003). Nietypowe formy zatrudnienia pracowniczego. W: E. Kryńska (red.), Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce (s. 122–147). Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
11.Standing, G. (2011). Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa. Pobrano z: http://www.praktykateoretyczna.pl/prekariat/01_Prekariat_Rozdz.1.pdf.
12.Ustawa (2014). Ustawa z 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. DzU 2014, poz. 1831.
13.Ustawa (2015). Ustawa z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy. DzU 2015 poz. 1220).
14.Wratny, J. (2003). Nietypowe formy zatrudnienia w perspektywie polskiego prawa pracy. W: K. Frieske (red.), Deregulacja polskiego rynku pracy (s. 117–129). Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.