Współczesne Problemy Ekonomiczne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne : Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI    DOI: 10.18276/wpe.2016.13-08
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 13 (2016)
Aktywna polityka rynku pracy w warunkach niepełnej i asymetrycznej informacji

Autorzy: Katarzyna Nagel
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Ekonomii
Słowa kluczowe: aktywna polityka rynku pracy bezrobocie zawodności rynku
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (91-100)
Klasyfikacja JEL: J08 J20 J68
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Interwencja państwa na rynku pracy wydaje się niezbędna ze względów społecznych, politycznych czy ekonomicznych.Rozbieżności dotyczą jedynie jej zakresu i form. Celem artykułu jest ukazanie aktywnej polityki ryku pracyjako implikacji występujących błędów rynku oraz działań podejmowanych przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracyumożliwiających ich ograniczenie. Wykorzystując teorie rynku pracy, uzasadniono interwencje państwa, omówionotakże zakres i zasady prowadzenia pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego oraz opracowywania monitoringuzawodów deficytowych i nadwyżkowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Akerlof, G. (1970). The Market for Lemons: Qualitative Uncertainty and the Market Mechanism. Quaterly Journal of Economics, 84 (3), 488–500.
2.Bludnik, I. (2010). Neokeynesizm – analiza krytyczna. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
3.Calmfors, L. (1995). Labour market policy and unemployment. European Economic Review, 39 (3–4), 583–592.
4.Gałecka-Burdziak, E., Pater, R. (2015). Ile jest wolnych miejsc pracy w Polsce. Gospodarka Narodowa, 5 (279), 171.
5.INSE ( 2015). Ostateczna wersja metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy. Opracowanie nowych zaleceń metodycznych prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy. Warszawa: Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych.
6.Kabaj, M. (1999). Efektywność programów przeciwdziałania bezrobociu. W: E. Kryńska (red.), Rynek pracy w wybranych krajach. Metody przeciwdziałania bezrobociu. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
7.Keynes, J.M. (1936). The General Theory of Employment, Interest and Money. Macmillan Cambridge University Press.
8.Kryńska, E. (1998). Wybrane teorie rynku pracy a prognozowanie. W: E. Kryńska, J. Suchecka, B. Suchecki, Prognoza podaży i popytu na pracę w Polsce do roku 2010. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
9.Layard R., Nickell, S., Jackman, R. (1991). Unemployment: macroeconomic performance and the labour market. Oxford: University Press.
10.Millard, S.P., Mortensen, D.T. (1997). The Unemployment and Welfare Effects of Labour Market Policy: A Comparison of the USA and the UK. W : D.J. Snower, G. De la Dehesa (red.), Unemployment Policy. Cambridge.
11.MEN (2011). Raport o stanie edukacji. Społeczeństwo w drodze do wiedzy. Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej.
12.Mortensen, D.T. (1970). Job Search, the Duration of Unemployment, and the Phillips Curve. American Economic Review, 60 (5), 505–517.
13.Mortensen, D.T., Pissarides, C.A. (1999). New Developments in Models of Search in the Labour Market. W: O. Ashenfelter, D. Card (red.), Handbook of Labour Economics. Vol. 3B. Amsterdam.
14.Nagel, K., Smandek, I. (2010). Polityka rynku pracy i źródła jej finansowania. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
15.Office of the European Union (2013). Labour market policy statistic – methodology 2013. Luxembourg. Pissarides, C.A. (2000). Equilibrium Unemployment Theory. Cambridge: MIT Press.
16.Publiczne Służby Zatrudnienia (2016). Statystyki strukturalne. Pobrano z: http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy/bezrobocie-rejestrowane.
17.Stiglitz, J.E. (1993). Economics. New York: W.W. Norton & Company.
18.Stiglitz, J.E. (2004a). Ekonomia sektora publicznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
19.Stiglitz, J.E. (2004b). Informacja i zmiana paradygmatu w ekonomii. Gospodarka Narodowa, 3–4.
20.Tyrowicz, J. (red.) (2014). Badanie ankietowe rynku pracy. Raport 2013. Warszawa: Instytut Ekonomiczny NBP. Pobrano z: http://www.nbp.pl/publikacje/arp/raport_2013.pdf.
21.Ustawa (2004). Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wraz z nowelizacjami. DzU 2015, poz. 149 z późn.zm.
22.Wiśniewski, Z. (1994). Polityka zatrudnienia i rynku pracy w Republice Federalnej Niemiec. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
23.Wiśniewski, Z., Dolny, E. (2004). Polityka rynku pracy w perspektywie integracji europejskiej. W: S. Krajewski, L. Kucharski (red.), Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce. Ujęcie teoretyczne i empiryczne. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.