Współczesne Problemy Ekonomiczne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne : Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI    DOI: 10.18276/wpe.2016.13-09
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 13 (2016)
Wpływ turystyki na zrównoważenie rozwoju sudeckiego przygranicznego obszaru górskiego

Autorzy: Natalia Konopinska
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych
Słowa kluczowe: turystyka obszary górskie zrównoważony rozwój
Rok wydania:2016
Liczba stron:11 (101-111)
Klasyfikacja JEL: L83 Q01 R11
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W opracowaniu podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy turystyka sprzyja zrównoważeniu rozwoju sudeckiegoprzygranicznego obszaru górskiego. W tym celu przeanalizowano zróżnicowanie w przestrzennym rozmieszczeniuruchu turystycznego i wyłoniono jednostki administracyjne charakteryzujące się dużą koncentracją osób odwiedzających.Posługując się przykładem powiatów recepcyjnych, pokazano pozytywny wpływ rozwoju turystyki na aspektyekonomiczne i negatywny – na środowisko przyrodnicze.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.ČSU – Český statistický úřad (2016). Pobrano z: https://www.czso.cz/csu/czso/domov.
2.Ciok, S., Dołzbłasz, S., Raczyk, A. (2006). Dolny Śląsk. Problemy rozwoju regionalnego, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
3.Committee of the Regions (2003). Rapport on Community action for mountain areas. Pobrano z: http://bookshop.europa.eu/pl/rapport-on-community-action-for-mountain-areas.-12-13-february-2003-pbGFHA03002/.
4.European Commission (2010). Communication from the Commission to the European Parliament,the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Europe, the world’s No 1 tourist destination – a new political framework for tourism in Europe. Pobrano z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri-=CELEX:52010DC0352&from=EN.
5.European Environment Agency (2010). Europe’s ecological backbone: recognising the true value of our mountains. Pobrano z: http://www.eea.europa.eu/publications/europes-ecological--backbone.
6.European Observation Network for Territorial Development and Cohesion (2012). European Perspective on Specific Types of Territories. Pobrano z: https://www.espon.eu/export/sites/default/Documents/Projects/AppliedResearch/GEOSPECS/FR/GEOSPECS_Final_
7.Report_v8___revised_version.pdf.
8.Eurostat (2016). Pobrano z: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database.
9.GUS (2016). Pobrano z: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start.
10.Jelonka (2015). Karpacz potrzebuje wody – musi inwestować. Pobrano z: http://www.jelonka.com/news,single,init,article,55728.
11.Kokoszkiewicz, M. (2015). Powietrze w Karpaczu jest szkodliwe dla zdrowia – wskazują badania.
12.Pobrano z: http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/1,35771,17331851,Powietrze_w_Karpaczu_jest_szkodliwe_dla_zdrowia__.html?disableRedirects=true.
13.Kurek, W. (2004). Turystyka na obszarach górskich Europy. Wybrane zagadnienia. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
14.Kutkowska, B. (2016). Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich terenów górskich na przykładzie Kotliny Kłodzkiej. Pobrano z: http://www.fapa.com.pl/gfx/okladki/Zrownow%20rozwoj%20gorskich.pdf.
15.Mazurski, K. (2003). Geografia turystyczna Sudetów. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Oddziału Wrocławskiego PTTK.
16.Mirek, Z., Piękoś-Mirkowa, H. (2011). Fitogeograficzne aspekty endemizmu w Polsce. Pobrano z: http://bomax.botany.pl/pubs/data/article_pdf?id=2512.
17.Myga-Piątek, U., Jankowski, G. (2009). Wpływ turystyki na środowisko przyrodnicze i krajobraz kulturowy – analiza wybranych przykładów obszarów górskich. Pobrano z: http://paek.ukw.edu.pl/wydaw/vol25/myga_piatek_jankowski.pdf.
18.Okrasiński, K. (2010). Karkonosze pod naporem inwestycji. Pobrano z: http://pracownia.org.pl/
19.dzikie-zycie-numery-archiwalne,2246.
20.Ośrodek Informacji i Dokumentacji Europejskiej (2016). Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu
21.Unii Europejskiej. Pobrano z: http://oide.sejm.gov.pl/oide/index.php?option=com_content&view=article&id=14804&Itemid=946#3.18.
22.Rada Ministrów (2011). Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. Pobrano z: http://mr.bip.gov.pl/strategie-rozwoj-regionalny/17847_strategie.html.
23.Sarosiek, J., Sembart, K., Wiktor, A. (1975). Sudety. Warszawa: Wiedza Powszechna.
24.Staffa, M. (2013). Co nam zostało z tych Sudetów? Pobrano z: http://www.sokias.pl/dokumenty/cat_view/23-artykuyarchitektura.html.
25.SÄBL – Statistischen Ämter des Bundes und der Länder (2016). Regionaldatenbank Deutschland. Pobrano z: https://www.regionalstatistik.de/genesis/online;jsessionid=A5F70BE72B8260A955D0AC661C0DE182?Menu=Willkommen.
26.Zaręba, D. (2010). Ekoturystyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.